Курс Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Развийте уменията необходими за интегриране на английския език в предметите от учебната програма и създайте най-ефективната образователна среда за вашите ученици.

Този курс е за учители от основен и горен курс, които преподават предмети на английски език. 

При успешно завършване на курса участниците ще разбират и ще могат по-добре да:

 • задават инструкциите си
 • оценяват езиковите предизвикателства в класната стая 
 • използват специализирана терминология
 • развиват учене чрез проучване
 • повишат общуването на английски език
 • подобрят методите на оценка и получаване на обратна връзка

Съдържание на курса

Модул 1

 • Част 1 – Цели и обосновка на преподаването на предмети на английски език: Първата част е въведение в преподаването на предмети на английски език и някои от начините, по които може да се използва в класната стая като се помага на учителите да балансират преподаването на език и преподаването на съдържание по предмета.
 • Част 2 – Английски език в учебната програма: Преди да започнем да преподаваме винаги има няколко фактора, които трябва да имаме предвид. Каква е темата на урока? Какви дейности трябва да изпълнят учениците и какъв речников запас им е необходим, за да се справят с тези дейности и да участват пълноценно в урока? Фокусът в тази част е терминологията необходима на учениците, за да могат да участват пълноценно в часовете.
 • Част 3 – Комуникационни умения в учебната програма: В тази част ще се фокусираме върху функционалния език и как можем да помогнем на учениците като предоставим езиковите познания, които са необходими за общуване.
 • Част 4 – Когнитивни (познавателни) умения в учебната програма: В тази част ще разгледаме как можем да помогнем на учениците да развиват когнитивните си умения като разгледаме какви когнитивни умения са важни в контекста на материалите за преподаване на предмети на английски език.
 • Част 5 - Умения за учене: Тази част се фокусира върху различните умения за учене и стратегии, които можем да помогнем на своите ученици да развият, за да могат да използват своето знание и познания по езика на всички нива, както и да правят това по-уверено.
 • Част 6 – Оценяване: принципите на преподаването на предмети на английски език: Доброто разбиране на принципите на преподаване на предмети на английски език ще ви помогне да развиете своите умения  да преподавате предмети на английски език. Тази част включва преговор, коментари и оценяване.

Модул 2

Част 1 – Планиране на урок и на серия уроци: Планирането на един урок за преподаване на предмет на английски език в много отношения е сходно с планирането на обикновен урок. Важно е да имате ясни цели, набор от подходящи дейности и процедури, които са разяснени стъпка по стъпка. Но в един урок за преподаване на предмет на английски език е важно внимателно да се обмислят балансът между езиково и предметно съдържание, както и конкретният подход за преподаване на предмет на английски език.

Част 2 – Езикови изисквания по предмета: Съществуват данни, че предварителното преподаване на ключовите езикови единици преди четене или слушане на нова информация помага разбирането и запаметяването им. Също така е доказано, че е по-лесно за учениците да усвоят езикови единици когато те са представени в автентичен контекст (вместо да се използват абстрактни изречения, които демонстрират граматика). Тази част ще разгледа тези въпроси по отношение на уроците за преподаване на предмети на английски.

Част 3 - Ресурси, включително мултимедия и визуална организация: За да оптимизират обучението, когато преподават на чужд език, учителите е необходимо да развият набор от похвати за представяне или записване на информация, която да може да бъде адаптирана за употреба в много контексти. В един урок по предмет на английски език употребата на визуални органайзери може да помогне при предаването на езикови единици и предметно съдържание по дружелюбен и смислен за учениците начин. Тази част ще разгледа как това може да се постигне.

Част 4 – Интегриране на технологиите: Употребата на информационни и комуникационни технологии е вече необходимост. Възползвате ли се от тях или ги избягвате? Тази част помага на учителите да придобият по-голяма увереност в използването на технологии и да научат как технологиите могат да подобрят преподаването на предмет на английски език.

Част 5 – Подбор на материали и адаптация: Автентичните материали често се използват в класната стая защото са актуални, съвременни и могат да променят фокуса на урока към нещо по-комуникативно и свързано с ежедневието. В тази част ще видите как да адаптирате автентични материали за преподаване на предмет на английски език.

Част 6 – Видове дейности: Има много начини, по които можем да използваме информацията в учебника и допълнителните материали в часовете по предмет на чужд език. Тази част разглежда конкретно задачите и дейностите, които можем да използваме, за да насочим вниманието на учениците върху предметното съдържание.

Част 7 – Език в класната стая: В тази част ще разгледаме езика, който учителите употребяват, за да проверят понятия, за да проверят разбиране и за други цели и нужди при преподаването на предмет на английски език.

Част 8 – Основи на предметното съдържание и език: Тази част разглежда основни техники, които могат да се използват в час, за да бъдат подкрепени учениците и да им се помогне да извлекат най-голяма полза от материалите.

Част 9 – Развиване на стратегии за учене: Тук разглеждаме какво прави един ученик добър, както и някои начини за подпомагане на учениците да поемат повече отговорност за своя напредък.

Част 10 – Преговор и диференциация: Добрите учители планират така урока, че да дадат време и възможност на учениците да се върнат назад във времето и да си припомнят какво са изучавали. Ефективните дейности за преговор могат да бъдат разнообразни, приятни и трябва да вземат предвид различните нива на учениците. Тази част разглежда как това може да се постигне.

Част 11 – Въведение в оценяването: Много учители дълго време следват едни и същи практики по отношение на оценяването на учениците. Това, което изглежда като прост процес за проверка на знанията в очите на учениците (а често и на техните родители), всъщност е доста сложно, с много методи, аспекти и резултати. Тази част разглежда някои от тези области по отношение на преподаването на предмет на английски език.

Част 12 – Видове оценяване: В предишната част разгледахме най-вече различни видове задачи за оценяване. Тук ще се фокусираме повече върху видовете оценяване.

Част 13 – Стратегии за подпомагане: Представят се техники, които  преподавателят по предмет на английски език може да използва, за да е в помощ на своите ученици и да премахне някои от пречките, които могат да възпрепятстват ефективното тестване.

Част 14 – Обобщение и оценка: Ще имате възможност да обмислите как най-добре да помогнете на отделни ученици, ще направите преговорен тест и като последна задача, ще направите план на урок по предмет на английски език.