Курс Special Educational Needs

Осигурете най-добрите възможности за обучение на всеки един от вашите ученици и развийте уменията си да работите ефективно с деца със специални потребности.

Special Educational Needs е онлайн курс за самостоятелна подготовка, който е насочен към учители по английски, но съдържанието му е подходящо за всички преподаватели, работещи с ученици със специални потребности. Курсът е подходящ, както за начални учители, така и за преподаватели в среден курс на обучение.

Този курс, създаден от световните експерти по английски език, ще:

 • повиши познанията на учителите за редица специални образователни нужди и как те влияят върху преподаването и способностите за учене
 • предостави на учителите набор от стратегии за преподаване, които стимулират приобщаващото обучение и помагат на всички ученици в класната стая
 • ръководи учителите в разработването на включващ подход на обучение в техните часове
 • помогне на учителите да станат по-уверени, когато работят с учащи със специфични образователни потребности
 • помогне на учителите да открият и преодолеят собствените си предразсъдъци и предубедености.

Терминът "специални образователни потребности" (СОП) включва широк спектър от учащи, които имат затруднения изискващи специални образователни условия. Това са:

 • Ученици, които имат по-големи затруднения в обучението отколкото болшинството от връстниците им 
 • Ученици с увреждане, което ги затруднява да използват образователната среда и условия на връстниците им
 • Ученици, които се нуждаят от специално внимание, защото имат умения, които са за значително по-напреднали от тези връстниците им.

Съдържание на курса

Части 1 до 5

 • Част 1– Въвеждане към преподаване на учащи със специфични образователни потребности: Въведение в курса, теорията и практиката на приобщаващо обучение в класната стая.
 • Част 2 – Преподаване на учащи с дислексия: Обяснява се какво представлява дислексията и се предлагат практически стратегии.
 • Част 3 – Преподаване на учащи с дефицит на внимание с хиперактивност: Представяне на модели за разбиране на дефицита на внимание с хиперактивност и как ефективно да се подпомагат учащите се в интегриране и управление на обучението.
 • Част 4 – Преподаване на учащи със зрителни, слухови и физически увреждания: Поглед върху сетивните увреждания и как да се развие вкючващ мулти-сетивен подход на учене.
 • Част 5 – Преподаване на учащи със социални, емоционални и поведенчески затруднения: Въведение в теорията на поведението и предложения за ефективно управление на поведението при възрастни и деца.

Части 6 до 11

 • Част 6 – Преподаван на учащи с аутизъм и синдром на Аспергер: Дава задълбочени познания за аутизма и синдрома на Аспергер, както и стратегии за социално развитие.
 • Част 7 – Преподаване на надарени и талантливи ученици: Разглежда особеностите на надарените и талантливи ученици, и дава насоки как ефективно да се поддържа интереса и участието им в обучителния процес.
 • Част 8 – Мулти-културните влияния и въздействието върху трудностите при обучението: Разглежда връзката между глобалните културни особености,  въздействието им върху обучението и предлага практически стратегии.
 • Част 9 – Преподаване на учащи с диспраксия („Синдром на несръчното дете”): Обяснява се какво представлява диспраксията и затрудненията, които изпитват учащите се. Предлагат се практически съвети.
 • Част 10 – Езикови и речеви затруднения: Разглежда многообразието от езикови и речеви затруднения и се предлагат стратегии за изграждане на увереност и участие в процеса на развитие на говорните умения.
 • Част 11 – Оценка на учащи със специфични образователни потребности: Предлага опростени контролни списъци  за учители, управление и развитие на подхода на включващото образование.