Курс Steps to Success

Дайте възможно най-добрия старт на преподавателската си кариера с курса Steps to Success

Това е онлайн курс за самостоятелна подготовка, подходящ за учители от начален, среден и горен курс на обучение, както и преподаватели от частни училища.

Курсът е за учители по английски, които:

 • са наскоро завършили образованието си или в момента са в последна година, но вече имат някаквъв стаж
 • имат до 2 години опит в преподаването на английски
 • преподават в начален, среден и горен курс или в частни училища
 • може да имат изискване от своя работодател или образователна институция да преминат допълнително обучение след завършването на основната си квалификация
 • може да нямат поставено конкретно изискване, но искат допълнително обучение, за да се справят по добре с първите години на практиката си
 • моля имайте предвид, че учителите ще имат нужда от много добро ниво на мотивация и дисциплина, за да се заемат с курс за самостоятелно обучение.

Съдържание на курса

Части 1 до 5

 • Част 1 – Управление на процесите в класната стая: Участниците ще се запознаят с начините за ангажиране и мотивиране на учениците, как да предвиждат проблемите, с които учениците могат да се сблъскат и които са свързани с управлението на процесите в класната стая, как да се организира работа по двойки в групи и как да оценяват своето преподаване.
 • Част 2 – Планиране: Участниците ще се научат как да пишат план на урока, който да отговаря на нуждите на учениците и да постигат ясни цели; да планират времето за дейности в час и как да използват разнообразни ресурси и дейности.
 • Част 3 – Представяне и практика: Участниците ще работят над представянето на граматика и лексика, ще научат какво е необходимо учениците да знаят за езика и ще практикуват писане на план на урок за преподаване на граматика.
 • Част 4 – Ефективна комуникация: Ще се разглеждат различни умения за слушане и как да се планират уроци, в които да се преподават тези умения чрез реалистични дейности. Участниците ще се запознаят с дейности за развитие на разговорни умения в класната стая и как да направят комуникативните уроци достъпни за ученици, които имат проблеми със зрението или слуха.
 •  Част 5 – Писмена комуникация: Участниците ще разгледат преподаването на умения за четене и писане в класната стая по английски език, четирите принципа на подготвянето на задача за писане и как да оценяват писмените умения на учениците.

Части 6 до 10

 • Част 6 – Оценка: Участниците ще се запознаят с основни понятия свързани с оценяването и тестването, и как да използват оценяването, за да подпомогнат напредъка на отделните ученици, включително дейности, които насърчават самооценка. Участниците ще придобият практически опит в използването на критерии и описания, чрез които да оценяват учениците. 
 • Част 7 – Междукултурна компетентност: Участниците ще се запознаят с понятието междукултурна компетентност и как да използват набор от методи и материали, за да разглеждат междукултурни проблеми в класната стая, както и да преподават аспекти от културата на Обединеното кралство, имащи отношение по темата.
 • Част 8 – Визуални помощни материали: Участниците ще се научат да прилагат различни стилове на учене в своята практика и да използват визуални и помощни материали за по-ефективно обучение.
 • Част 9 – Запомняне при учене: Участниците ще научат как функционира мозъка, за да може да протичат процеси на учене, както и за важността на удоволствието от ученето. Участниците ще разгледат педагогическата стойност на различните дейности "за загряване", игрите и песните и как да използват набор от тях ефективно в класната стая.
 • Част 10 – Професионално развитие: Участниците ще се запознаят с Програмата за кариера и професионално развитие на Британски съвет и ще могат да я приложат за своето собствено развитие. Също така ще се научат как да прилагат рефлективен подход към професионалното си развитие, да идентифицират организации и дейности, които подобряват професионалното развитие, да си поставят цели за своето развитие и да съставят план за действие за тяхното постигане.