Курс TKT Essentials

Помогнете на вашите ученици да общуват по-лесно и свободно на английски и реализирайте максималния си потенциал на изпита на TKT (Teaching Knowledge Test).

TKT Essentials е подготвителен курс за изпита TKT (Teaching Knowledge Test) на Кеймбридж. Както при всички наши онлайн курсове, можете да участвате в него независимо къде по света се намирате. 

Нашите онлайн модератори са експерти с дълъг преподавателски опит и ще ви дават ценни напътствия за всяка част от курса, за да можете да постигнете максимален напредък.

TKT тества уменията, които са ви необходими, за да преподавате успешно английски като чужд език.

Курсът може да бъде използван с различни групи преподаватели като например:

 • учители, които се подготвят за теста TKT
 • опитни преподаватели, които искат да опреснят/осъвременят теоретичната си подготовка в областта на прилагането на комуникативния подход;
 • опитни преподаватели, които не са запознати с комуникативния подход и биха искали да разберат принципите и практическото му приложение;
 • преподаватели без опит или бъдещи учители по англйски, обучващи се в различни специалности с педагогическа насоченост, които биха искали да се запознаят с основите на теорията на преподаването на чужд език, като подготовка за своята реална педагогическа практика.

Съдържание на курса

Модул 1 и Модули 2 & 3 се взимат като два отделни курса.

Модул 1

 • Част 1 – Граматика: Основни понятия при описание на части на речта и граматични структури. Проблеми при преподаването на граматика
 • Част 2 – Лексика: Основни понятия при описание на лексика. Фактори, които водят до лексикални грешки на учениците.
 • Част 3 – Фонология: Ключови понятия при описанието на елементи на произношението. Транскрибиране на текст с фонемични знаци с помощта на схема за произношението.
 • Част 4 – Функции: Изразяване на функции. Отнасяне на уместността и формалността на функционалния език с контекста, в който се използва.
 • Част 5 – Четене: Основните понятия свързани с четенето и свързаните с него умения.
 • Част 7 – Слушане: Разликите между писмения и говоримия език. Ключови понятия свързани със слушане.
 • Част 8 – Говорене: Ключови понятия свързани с устната комуникация. Проблеми по отношение на правилното и свободно изразяване при говорене.
 • Част 9 – Мотивация: Характеристиките на мотивираните ученици. Защо мотивацията е важна за ученето. Дейности в класната стая и мотивация.
 • Част 10 – Акцент върху формата: Важността да се акцентира върху формата в езиковото обучение. Потенциални затруднения за учениците. Въпроси, свързани с понятията като начин да се провери разбирането на учениците.
 • Част 11 – Ролята на грешките: Разграниченията между различните видове грешки. Проблеми свързани с коригирането на грешки.

Модули 2 & 3

Модул 2

 • Част 1 – Идентифициране и избиране на цели: Оценяване на ефективността на учебните цели. Разграничаване на основните цели, под-целите и личните цели.
 • Част 2 – Отделни компоненти на план на урока: Преимуществата да се планират уроците. Разбиране за какво се отнасят отделните компоненти на плана.
 • Част 3 – Планиране на отделни уроци: Различните етапи на план на урока. Два подхода: PPP и TBL. Целева публика и цел.
 • Част 4 – Схеми за работа: Подготовка на схеми за работа. Свързване на лексиката с планирането.
 • Част 5 – Избиране на дейности за оценка: Връзка между лексика и оценяване. Видове задачи за оценяване. Формално и неформално оценяване.
 • Част 6 – Използване на справочни ресурси: Справочни ресурси за различни видове ситуации. Изпробвани и полезни справочни ресурси.
 • Част 7 – Подбор и употреба на учебници: Преимущества и недостатъци при употребата на учебници. Адаптиране на учебниците към нуждите и интересите на учениците. Алтернативни подходи към учебници.
 • Част 8 – Подбор и употреба на допълнителни материали: Различни видове допълнителни материали и как могат да се използват.
 • Част 9 – Подбор и употреба на помощни материали: Различни видове помощни материали. Целта на помощните материали.

Модул 3

Част 1 - Функции в класната стая: Различни функции на езика, употребяван от учителите в класната стая. Съобразяване на езиковото ниво на учебните инструкции с нивата на учениците. Въпроси относно понятия и приканване на учениците да дават отговори.

Част 2 – Идентифициране на функции в езика употребяван от учениците: Езикът в класната стая за ежедневни функции и ситуации, използване на жестове, за да се предаде значение. Подпомагане на учениците да развият езика, който употребяват в класната стая.

Част 3 – Категоризация на грешките на учениците: Разликите между грешки и объркване. Различни видове грешки. Причини за грешките.

Част 4 – Групиране на учениците: Ключови термини свързани с моделите на взаимодействие в класната стая. Как могат да се разпределят местата на учениците за работа по двойки и по групи в класни стаи, където местата на учениците са фиксирани. Преимуществата и трудностите на различни видове групиране на учениците.

Част 6 – Поправяне на учениците: Мястото на грешките в чуждоезиковото обучение. Техники за коригиране в различни ситуации.

Част 7 – Даване на обратна връзка: Различните начини да се дава обратна връзка. Конструктивна и неконструктивна обратна връзка. Резултатите от обратната връзка.