Country Director Andrew Glass opening the transnational education (TNE) forum held on 24–25 October 2023 in Sofia.

Британско-български форум за транснационално образование (TNE) във висшето образование се проведе на 24–25 октомври 2023 г. в София

Подкрепата на работата между отделните агенции и институции от двете държави, както и фасилитирането на партньорствата между висшите училища беше във фокуса на двудневния форум за транснационални образователни програми (TNE-transnational education) в сферата на висшето образование, който се проведе в София на 24–25 октомври 2023 г.

Форумът беше открит от Елизабет Чапман, заместник-посланик на Обединеното кралство в България, проф. Генка Петрова, заместник-министър на образованието и науката и Андрю Глас, директор на Британския съвет за България и Румъния.

Модериран от Жанет Илиева от Education Insight UK и Добряна Петкова, ръководител на проектите на Британския съвет, форумът събра над 45 представители на агенции, държавни институции, висши училища и научни институции, включително дирекция „Висше образование“, Националната агенция за оценяване и акредитация , ENIC-NARIC членове от България и Великобритания (НАЦИД и Ecctis), UUKi, UK Quality Assurance Agency. Те участваха в тематични сесии за осигуряване на качество, оценка и акредитация на програмите на ВУ, в контекста на сътрудничеството по транснационални образователни програми, както и признаване на дипломи и регулиране на професиите. Над 30 представители от висши училища и академии от Обединеното кралство и България, отделно имаха възможност за провеждане на срещи с цел обмен на информация и намиране на партньори (match-making).

Британският съвет и Британското посолство в България, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, работи повече от година по стратегическата британско-българска програма за създаване на възможни транснационални образователни програми, каквито са например тези, предоставящи двойни дипломи, съвместни летни училища или програми за докторанти, изследователски и академични екипи. Целта е да се насърчат TNE партньорствата в областта на висшето образование, както и да се улесни сътрудничеството между съответните агенции за по-приобщаващо, по-международно и по-свързано висше образование. Подобряването на обмена на знания между преподаватели, изследователи и експертите, създаващи политики в сфератана висшето образование от Обединеното кралство и България е една от ключовите цели на програмата.

Паралелно със събитието в София и във връзка с целите на TNE програмата, бяха подписани две стратегически българо-британски споразумения, имащи голямо влияние върху възможностите на TNE:

 • Съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Обединеното кралство беше подписана на 24.10.2023 г. в Лондон от вицепремиера и министър на външните работи на България г-жа Мария Габриел и външния министър на Обединеното кралство Джеймс Клевърли. Декларацията е израз на амбицията на двете страни за по-тясно сътрудничество в ключови сфери, включително технологии, наука и образование.
 • Беше подписан и меморандум за разбирателство между Националната агенция за оценяване и акредитация на България и Агенцията за осигуряване на качеството на Обединеното кралство в рамките на общото събрание на ENQA (Европейска асоциация за осигуряване на качество във висшето образование), която се проведе на 26–27 октомври в Дъблин, Ирландия.

Въведение

Според пилотното проучване Въздействие на местно ниво на транснационалното образование. Пилотно проучване в избрани държави от Европейския съюз – „Траннационалното обрзаование предоставя достъп до най-доброто и академично, висше образование (и познание), от най-добрите професионалисти на пазара, осигурявайки възможност за работа в мрежа и създаване на контакти, както и подходящ набор от умения за кариерно израстване“.

Освен това, съгласно предоставените основни констатации и препоръки от пилотното проучване, транснационалните образователни програми и партньорства:

 • Адресират нуждите на местния пазар на труда.
 • Транснационалното образование (TNE) във висшето образование в Обединеното кралство се разглежда като имащо „интернационализираща“ роля, която допринася за развитието на местните райони и подпомага амбициите на местната власт за привличане на международен бизнес.
 • Сътрудничеството с качествени британски образователни доставчици допринася за развитието на партньорските висши учебни заведения (ВУИ), како и ги позиционира като значими местни доставчици на качествени кадри във веригата за доставки.
 • Преподаваните на английски език програми са критичен фактор за привличането и задържането на международния бизнес.
 • Програмите за TNE се разглеждат като допринасящи за местното развитие, разпространението и трансфера на знания.
 • Програмите на TNE имат незабавно и положително въздействие върху местната икономика.
 • За студентите въздействието е свързано с осъществяването на техните кариерни стремежи и предоставяне на знанията и уменията, необходими за успешно намиране на работа и представяне на пазара на труда.

Цел и задачи

Основна цел на програмата е цялостната подкрепа по отношение на разработването на политики, институционални партньорства и обмен на знания между Обединеното кралство (UK) и България (BG) за по-приобщаващо, международно и по-свързано висше образование.

Задачите, които си поставя програмата включват:

 • Увеличаване на мащаба и ефективността на програмите за транснационално образование (TNE) и съвместно преподаване в Обединеното кралство чрез насърчаване на съществуващи партньорства и фасилитиране на нови възможности за сътрудничество
 • Надграждане на обмена на знания и добри практики между преподаватели, изследователи и експерти, създаващи политики от Обединеното кралство и България.

Водещи партньори, изпълняващи програмата

Британско посолството в България, Британски съвет, Мрежа за наука и иновации-UK 

Поканени за партниране и участие в програмата институции и организации

Министерство на образованието и науката, Universities UK (UUKi) – Асоциация на Британските университети, Съвет на ректорите на висшите училища, университети от България и Великобритания, Национална агенция по информация и документация (НАЦИД), Национална агенция по оценяване и акредитация (НАОА), представители на частния сектор и камари/ асоциации, неправителствени организации, с интереси към висшето образование и неговата интернационализация.

Заинтересовани страни и целева аудитория

 • Британски и български университети, заинтересовани страни в сферата на висшето образование и техническото и професионално образование и обучение
 • Вторична целева аудитория: Представители на бизнес сектора/ потенциални работодатели, търговски камари, агенции за подбор, научни институти/ БАН, медии

Основните фази на програмата, планирани за периода 2021–23 г.:

 • Подготвителна фаза, включваща проучване и събиране на данни (април 2021 – септември 2022).
 • За целите на изпълнението на проекта са извършени 3 проучвания – две изследващи интересите за транснационално сътрудничеството между висши учебни заведения от България и Обединеното кралство (едното, състоящо се от 52 висши учебни заведения – респонденти от българска страна; другото, разглеждащо интересите на 15 представители на висши учебни заведения от Обединеното кралство). Третото изследване е социологически анализ от проведено национално проучване сред млади хора на възраст 16–35 години (30.05.2022 г.), изследващо нагласите на българските младежи към висшето образование и тези за обучение транснационални програми за обучение.
 • Подготовка и провеждане на първи уебинар (октомври – декември 2022 г.): въведение в транснационалното образование във висшето образование, отговаряйки защо транснационалното сътрудничество между България и Обединеното кралство би било успешно; Представяне на институционалната и законодателна рамка в България и в този контекст защо страната се явява подходящ и удобен партньор за установяване на транснационални партньорства във висшето образование. В рамките на събитието ще бъдат представени и данните от проучванията от подготвителната фаза, както и добрите практики и предизвикателства на вече създадени транснационални програми и сътрудничество между университети от двете държави.
 • 2ра фаза от същинската част от изпълнението на проекта (януари – март 2023): Подготовка и провеждане на 2ри форум с насоченост: проучване на пазара, заетост и търсенето на кадри; ролята на частния сектор и работодателите; какви са предметите и областите, представляващи интерес за самите учащи, за работодателите/подбора на кадри и специалностите, към които искат да насочат вниманието си самите университети; къде и какви са „дупките“ по линия на пазара на труда и как биха могли да се срещнат интересите на работодатели, студенти и академичната общност; Кои са „новите“ професии, които са/ ще са търсени в близко бъдеще.
 • 3та фаза от същинското изпълнение на проекта (април – септември 2023) включва сесии за обмен между потенциалните партньори и обсъждане на възможностите за сътрудничество
 • Оценка и преглед (Q3): възможни партньорства и начало на преговори за двустранни сътрудничества във висшето образование.
Благоприятна законова уредба За разлика от други страни, българският Закон за висшето образование признава правата на признатите университети от всяка страна от ЕС да създават всякакви партньорства, включително филиали/кампуси, а за страни извън ЕС – всички с изключение на последното
Налична инфраструктура 52 държавни и частни университета, специализирани висши училища, колежи – следователно сгради
Търсене/ привличане на студенти и академичен състав Около 10% от всяка група напуснали училище през последните няколко години – и най-често най-добре представилите се – ще отидат да учат в чужбина. От тях най-големият поток е към Обединеното кралство – около 2 000 годишно
Чуждестранни студенти в България През 2019/2020 ок. 7% от всички са чуждестранни студенти в България (около 14 000). Втората по големина група са от Обединеното кралство – в момента около 2600 граждани на Обединеното кралство учат в България (предимно медицина и стоматология). Също така българското правителство е определило квоти за граждани на няколко държави, които да учат в България, които обикновено не биха отишли в други страни
Отлична интернет инфраструктура и обхват Добри смесени и онлайн курсове; лесно достъпен и бърз интернет
Студентски банкови заеми Предлагат се студентски банкови заеми за обучение в български университети (и като разширение за TNE, тъй като биха имали местен партньор)
Търсене от страна на работодателите Търсенето е именно в секторите, които отразяват най-желания избор на българските студенти в Обединеното кралство
Отлични познания по английски език Английският вече се използва като средство за обучение в различни университети и програми в България
Система за осигуряване на качеството Националната агенция за акредитация и оценка е създадена по образец на Обединеното кралство от Британския съвет
Отлично местоположение Включително климат, ландшафт и др. Близост до дома на повечето студенти; лесно и икономично придвижване
По-ниски разходи за настаняване/живеене Води до създаване на положителни инвестиционни политики

[1] Транснационалното образование (във висшето образование) е важна част от програмата за глобални партньорства (Going Global Partnerships) на Британския съвет. Програмата Going Global има за цел да подпомогне разработването на политики в подкрепа на партньорствата във висшето образование; тя се стреми да улесни (новите) институционалните партньорства между Обединеното кралство и институциите за висше образование (ВУЗ), вкл. транснационални образователни партньорства (TNE). Тя има за цел допълнително да надгради и подобри обмена за по-приобщаващо, по-международно и следователно по-качествено висше образование. Програма на Британски съвет подкрепя партньорствата между университети, колежи, създатели на политики в областта на образованието, организации на гражданското общество и партньори от тази индустрия в Обединеното кралство и по света.

[2] Research commissioned by the British Council and conducted by Education Insight; Authored by: Janet Ilieva, Vangelis Tsiligiris, Pat Killingley, Uwe Brandenburg; www.britishcouncil.org/sites/default/files/bc_tne_report_final_120421.pdf

Външни линкове

Споделете това