от Оливър Стийл, Ръководител "Учебен център"

30 юни 2022 - 11:00

Споделете това

Думата „business“ (бизнес) е английска по произход. Може дори да се твърди, че в света на бизнеса – свят, в който наличието на общ език (лингва франка) е от основно значение за обмена на стоки и услуги – доминиращият език е английският.

За разлика от много други думи в тази сфера, които са с латински произход („exchange“ – обмен, „commerce“ – търговия, „enterprise“ – предприятие), коренът на думата „business“ идва от староанглийски, а съществителното „bisignis“ е означавало „безпокойство“. Това значение е излязло от употреба, но историческата връзка между бизнеса и стреса е любопитна.

С времето възникват нови значения, като започнем от употребата на думата „busyness“ в средноанглийския със значение „много зает“ – „busy“. Едва през XVIII век обаче думата „бизнес“ започва да се използва повсеместно, за да се обозначи търговска дейност.

Наред с развитието на съвременните промишлени икономики и търговски мрежи, популярността на думата „business“ значително нараства през следващите 200 години и достига своя пик на употреба приблизително около времето на краха на Уол Стрийт през 1929 г.!

Оттогава насам думата „business“ всъщност става по-малко използвана, а заради глобализацията на дневен ред излиза необходимостта от езици като мандарин. Английският обаче продължава да се възползва от „предимството на първия“. Световният бизнес все още говори английски.

В контекста на глобалния пазар винаги ще има търсене на различни езици – някои са необходими за масовия пазар, а други за по-тясноспециализирани сфери. Английският език никога не е имал и никога няма да има монопол, но предимството му се корени в широкото му разпространение.

Съгласно доклад на Европейската комисия (2015 г.) относно връзката между владеенето на чужд език и пригодността за заетост: Английският е най-важният език в международната търговия и предоставянето на услуги.

Докладът се основава на проучване с цел оценка на значението на чуждоезиковите умения в бизнеса, за да се идентифицират най-полезните чужди езици за различни видове бизнес и нивото на владеене, което е необходимо за работни места с различна степен на отговорност.

Проучването включва интервюта с над 600 работодатели и преглед на над 3500 онлайн обяви за работа в 28те държави членки на ЕС. Откритията им са ясни:

Близо всеки пети от интервюираните работодатели и 3/4 от публикуваните онлайн обяви за работа сочат, че английският е най-полезният език за работните места, които са били обсъдени/разгледани във всички сектори в почти всички държави, където английският не е майчиният език.

За работодателите английският има истинска стойност – истинска търговска стойност. Служителите с добри езикови умения дават конкурентно предимство, а това важи в пълна сила за сектора на услугите и за фирмите с фокус върху отлично обслужване на клиенти.

Кандидатите за работа ще имат достъп до повече възможности за заетост и по-добри работни места, ако владеят английски: Желаното ниво на чуждоезикови умения за най-полезния чужд език без съмнение е свързано с нивото на позицията.

Колко добър трябва да е английският ви тогава? Може да отговорите на този въпрос с друг: „Колко е дълга една връв?“ Отговорът ще зависи от това за какво ще бъде използвана връвта (или езикът).

Съгласно доклада на ЕС работодателите най-много ценят езиковите умения и често търсят ниво на владеене B2. Съгласно Общата европейска езикова рамка владеещите това ниво могат да общуват свободно и спонтанно, което благоприятства регулярното общуване с носители на езика.

В Британски съвет провеждаме курсове по бизнес английски за нива A2, B1, B2 и C1. Използваме автентични материали и казуси, които са разработени с цел да подобрите английския си и да придобиете уменията и увереността за успех на световната бизнес сцена.

Английският означава бизнес. А ние говорим точно този език!

Следващите курсове по английски за възрастни започват на 15 септември. Резервирайте безплатна консултация и онлайн тест за определяне на нивото сега!

Business meeting

Business is an English word. And you could argue that the business world – a world where a common language (a lingua franca) is essential to facilitate the exchange of goods and services – is predominantly an English-speaking world.

Unlike a lot of related words with Latin origins (exchange, commerce, enterprise), business has its roots in Old English and the noun ‘bisignis’ meant ‘anxiety’. This meaning is obsolete, but the historical link between business and stress is interesting.

New meanings evolved over time, starting with Middle-English use of the word ‘busyness’ to mean ‘being much occupied’ – busy. However, it wasn’t until the early 18th century that business started to be widely used to refer to commercial activity.

Along with the development of modern industrial economies and trading networks, use of the word business increased steadily over the next two hundred years, and reached a peak …. around the time of the 1929 Wall Street Crash!

Since then, use of the word business has actually declined and globalisation has increased demand for languages such as Mandarin Chinese, but English has held on to its first mover advantage. Global business still speaks English.

In a global marketplace, there will always be demand for different languages – some with mass market appeal, others that are more niche. English has never had and will never have a monopoly, but it does have the benefit of scale (reach).

According to a European Commission report (2015) on the relationship between foreign language proficiency and employability: English is by far the most important language in international trade and the provision of services.

The report was based on research to assess the value of foreign language skills in business, to identify the most useful foreign languages for different businesses and the level of proficiency needed for jobs with different levels of responsibility.

The researchers interviewed over 600 employers and reviewed over 3,500 online job vacancies in 28 EU members states. Their findings are clear:

Over four in five employers interviewed and three quarters of advertised online vacancies stated that [English] was the most useful language for the jobs discussed/reviewed in all sectors and in almost all non-English speaking countries.

For employers, English has real value – real commercial value. Staff with good language skills are a source of competitive advantage and this is particularly true in service sector and for businesses with a strong customer service focus.

For job applicants, meanwhile, better English will give them access to more employment opportunities and better jobs: The demanded level of foreign language skills for the most useful foreign language is positively associated with the job level.

So how good does your English have to be? The answer to the question could be another question: ‘How long is a piece of string?’ Because the answer will depend on what the string (or the language) is going to be used for.

According to the EU report, employers value speaking skills most and often look for B2 level proficiency, where according to the CEFR, users can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible.

At the British Council, we have Business English courses for learners at levels A2, B1, B2 and C1. Using authentic materials and case studies, courses are designed to improve your English and give you the skills and confidence to succeed in a global business context.

English means Business. We mean business!

The next courses for adults start on 15 September. Book a free consultation and online level check now!

Oliver Steel

Оливър Стийл

Ръководител "Учебен център"

Оливър – или Нол, както предпочита да го наричат, е роден и отраснал в северозападна Англия. Завършва История и Френски език, след което се обучава за преподавател по английски. Знаел, че учителската му квалификация CELTA ще му даде възможност да работи и живее в чужбина, но не е предполагал, че ще го отведе в Мароко, Египет, Виетнам, Шри Ланка, Йордания и Оман, а сега и България. Има диплома DELTA, магистратура по бизнес администрация, обича изобразително изкуство, птиците и просторни небеса.

Споделете това