от Оливър Стийл, Ръководител "Учебен център"

19 март 2021 - 14:00

Споделете това

/for English, scroll down/

Великолепният Кен Робинсън в зряла възраст започва своя TED разговор на тема креативност в образованието с думите, че има интерес към образованието. Всъщност казва той: „всеки има интерес към образованието“.

Хората не само се интересуват от темата за образованието, а имат и ясно изразено мнение. Често, много силно изразено мнение. Защото всички сме единодушни, че образованието е важно. И с това единодушието по темата се изчерпва. Попитайте 100 души за това какво трябва да се преподава, на кого и как и ще получите 100 различни отговора.

Образователната практика е като Мармайт. Ако не сте чували фразата преди, позволете ми да обясня. Мармайт се произвежда в Обединеното кралство от 1902 г. Това е хранителна, тъмнокафява, лепкава паста, направена от дрожден екстракт, който е страничен продукт от процеса на варене на бира. Има силна миризма и мощен солен вкус. Рекламният му слоган е: „Обичаш го или го мразиш.“

Мармайтът разделя хората и мненията. Няма средно положение. Или го обичаш, или го мразиш.

Онлайн обучението е като Мармайт. Хората са склонни да го обичат или да го мразят. Особено що се отнася до образованието на техните деца. Видяхме това през последната година, тъй като ограниченията, свързани с Covid-19 принудиха училищата и езиковите центрове да затворят и да преминат към дистанционна форма на обучение. Всеки път, когато се стигаше до това през последната година, родителите ни пишеха с ясно изразени мнения относно ползата и ефективността на онлайн обучението.

Онлайн обучението буквално разделя, тъй като не всички семейства и ученици имат достъп до необходимите устройства и интернет връзка. В Обединеното кралство и по света голяма част от дебатите за въздействието на Covid-19 върху образованието е свързана с цифровото разделение и как по-бедните семейства, общности и училища са по-силно засегнати от пандемията.

Местни власти, училища и благотворителни организации правят всичко възможно, за да преодолеят дигиталното разделение, като въвеждат програми за даряване или заемане на нови и втора ръка лаптопи и компютри на деца, които иначе не биха могли да си ги позволят. Тези проекти допринесоха и помогнаха да се предотврати изоставането на много ученици, които бяха ощетени и нямаха достъп до технологиите.

Ако сте работещ родител с малко дете, което учи онлайн, може да ви се наложи да споделяте лаптоп... и кухненската маса! Ако имате късмета да разполагате със собствени устройства, вие или някой друг най-вероятно ще трябва да присъства по време на уроците на вашето дете, за да му помогнете да се свърже и отново, когато връзката пропадне, да нагласите микрофона и т.н. Всичко това може да бъде стресиращо и притесняващо.

Онлайн обучението разделя мненията и защото включва ползването на екрани. Още преди пандемията много родители смятаха, че децата им прекарват твърде много време на закрито, пред телефоните и компютрите си. Времето, прекарвано пред екрани се е увеличило неимоверно заради Covid-19 и с ограничен достъп до външни пространства и спортни съоръжения, родителите се притесняват от въздействието върху физическото и психическото здраве на своите деца.

Всичко това са реални и основателни опасения, но е важно да отчетем, че има и много положителни страни на онлайн обучението.

Много тийнейджъри се радват да учат от комфорта (и безопасността) на собствените си домове и стаи. Те не искат да се връщат към рутина, която включва ранно събуждане, час или повече, изгубени в пътуване до и от училище, което може да се намира в другия край на града и време, прекарано в препълнена класна стая.

Онлайн обучението също така помага на деца (и родители) да развият своята техническа грамотност – ценно умение в XXI-ви век. Помогна на много деца да станат по-уверени и независими в обучението си, помогна им да решават проблеми по креативен начин и им даде нова перспектива за това какво е необходимо, за да общуват и работят заедно ефективно.

Има и още една ключова полза, която често се пренебрегва – точно както не всички деца учат по един и същ начин, така и не всички усвояват с еднаква скорост. Освен уроци на живо, онлайн обучението включва и много самообучение, по време на което децата гледат предварително записани уроци (асинхронно обучение) и решават задачи онлайн, при които получават автоматична обратна връзка.

Учителите са забелязали как някои ученици, които са се опитвали да „догонят“ съучениците си по време на присъствените уроци са започнали да ги превъзхождат в онлайн средата. Когато учат онлайн, те работят самостоятелно, гледат видео съдържание толкова пъти, колкото им е необходимо и напредват със своето собствено темпо – темпото, което им е най-подходящо.

Това е голямото предимство на онлайн обучението. То помага да се преодолее различието във физическата класна стая, където е необходимо учителите да работят едновременно с „бързите ученици“ и с учениците, които се нуждаят от малко повече време и подкрепа, за да усвоят нова идея или да разберат добре новия език. При онлайн обучението, индивидуалността е водеща.

„Случайно може да сме попаднали на решение на една от най-големите причини за различията в постиженията: децата се нуждаят от различно количество време за обучение. Някои ученици възприемат съдържанието на урока светкавично. За други това отнема по-голямата част от урока […]. Учителите правят всичко възможно, но няма човек, който реалистично да може да пригоди всеки урок за всяко дете.“ 
– Лора Макинърни, „Неочаквано локдаунът разкри на английските училища тайната за преодоляване на различията в резултатите на учениците“ в-к „Гардиън“

Онлайн обучение? Независимо дали го харесвате или го мразите, то не е изцяло лошо и е важно да не пренебрегваме позитивите му.

In his TED talk on creativity in education, the late great Ken Robinson, starts by telling the audience that he has an interest in education. In fact, he says, ‘everybody has an interest in education’.

People aren’t just interested in education; they also have strong opinions about education. Often very strong opinions. Because everyone agrees that education is important. And that’s where the agreement ends. Ask 100 people about what should be taught, to who, and how and you’ll get 100 different answers.

Education practice is Marmite. If you’ve never heard this phrase before, let me explain. Marmite has been made in the UK since 1902. It’s a food spread - a dark brown, sticky paste made from the yeast extract that is a by-product of the beer brewing process. It’s got a strong smell and a powerful salty taste. The advertising slogan for Marmite is: Love it. hate it.

Marmite divides people and opinions. There’s no middle ground. You love it or hate it. 

Online learning is marmite. People tend to love it or hate it. Particularly when it comes to their children’s education. We’ve seen this over the last year as Covid-19 restrictions have forced schools and language centres to close and move classes online. Every time this has happened, parents have written to us with strong opinions about the value and the effectiveness of online learning.

Online learning is literally divisive in that not all families and students have access to a device and the internet connection to make it possible. In the UK and around the world, much of the debate about the impact Covid-19 has had on education has focussed on this digital divide and how poorer families, communities and schools have been harder hit by the pandemic. 

Local authorities, schools and charities have done what they can to bridge the digital divide by giving and lending new and second hand laptops and computers to children who wouldn’t otherwise be able to afford them. These schemes have made a huge difference and helped prevent many students from falling behind because they don’t have access to the technology.

BBC - Give a laptop

If you’re a working parent with a young child who is studying online, you may have to share a laptop – and the kitchen table! If you’re lucky enough to have your own devices, you or someone else will need to be there to help them connect to their class, reconnect when the connection fails, fix the audio and so on. All this can be stressful and disruptive.

Online learning is also divisive because it involves screens. Even before the pandemic, many parents felt that their children were spending too much time indoors on their phones and computers. screen-time has increased enormously because of Covid-19 and, with limited access to outdoor spaces and sport facilities, parents worry about the impact on their children’s health – physical and mental.

These are all real and legitimate concerns, but it’s important to remember that there are lots of positives and real benefits to online learning. 

Many teenagers enjoy being able to study from the comfort (and the safety) of their own homes and bedrooms. They don’t want to go back to a routine that involves an early morning start, an hour or more spent travelling to and from a school that may be on the other side of town and time spent in an overcrowded classroom. 

Online learning has also helped children (and parents) develop their technology literacy – a valuable 21st century skill. It’s helped many children become more confident and independent learners, it’s helped them to become creative problem solvers and it’s given them a fresh perspective on what it takes to communicate and collaborate effectively.

And there’s another key benefit that is often overlooked. Just as not all children learn in the same way, they don’t all learn at the same speed. As well as live lessons, online learning involves a lot of independent self-study with children watching pre-recorded lessons (asynchronous learning) and doing online tasks where they get automatic feedback on their learning.

Teachers have noticed how some students, who struggled to keep up with their classmates in a physical classroom, have started to outperform them in an online environment. Studying online they can do self-study activities and watch video content as many times as they need and learn at their own pace – the pace that suits them best.

This is the big advantage of online learning. It helps to overcome the challenge of differentiation in a physical classroom, where teachers have to work with ‘fast finishers’ as well as the students who need a bit more time and reinforcement to grasp a new idea or understand new language well. With online learning, differentiation is built in.

By accident, we may have hit upon a solution to one of the achievement gap’s biggest causes: children need different amounts of learning time. Some students grasp the content of a lesson in a snap. Others take the best part of an hour […] Teachers do their best, but no human can realistically tailor every lesson to each child. 

 – Laura McInerney By accident, lockdown has shown English schools the secret of closing the achievement gap The Guardian

Online learning? Like it or hate it – it’s not all bad and it’s important to keep sight of the positives. 

Oliver Steel

Оливър Стийл

Ръководител "Учебен център"

Оливър – или Нол, както предпочита да го наричат, е роден и отраснал в северозападна Англия. Завършва История и Френски език, след което се обучава за преподавател по английски. Знаел, че учителската му квалификация CELTA ще му даде възможност да работи и живее в чужбина, но не е предполагал, че ще го отведе в Мароко, Египет, Виетнам, Шри Ланка, Йордания и Оман, а сега и България. Има диплома DELTA, магистратура по бизнес администрация, обича изобразително изкуство, птиците и просторни небеса.

Още от Digital Cafe

Споделете това