от Оливър Стийл, Ръководител "Учебен център"

21 май 2020 - 12:31

Споделете това

For English please scroll down

Светът се обърна с главата надолу ‒ класната стая се обърна отвътре навън. Независимо дали ви харесва или не (или все още не сте решили), едно е сигурно: сега знаете повече за онлайн обучението отколкото преди три месеца. Но колко знаете за подхода в преподаването, наречен обърната класна стая ("flipped classroom")? 

В отговор на кризата около COVID-19, училищата и езиковите центрове преместиха обученията си онлайн и учениците от цял свят бяха пренасочени към виртуални класни стаи. Там те успяват да се свържат с учителите и съучениците си, да продължат обучението си и да развият нови умения (и изцяло нов речник). 

Ключовата дума тук е „продължат“ и за много училища приоритетът беше осигуряването на приемственост. Уроците във физическите класни стаи бяха спрени (или преустановени), защото не беше безопасно учителите и учениците да бъдат заедно в едно и също физическо пространство. Преминаването към онлайн курсове означаваше, че обучението може да продължи.

Научете повече за нашите виртуални уроци по английски за възрастни и деца

Но може би не съвсем както преди. Преминаването към онлайн обучение не се отнася само до промяната на пространството ‒ физическа към виртуална класна стая. То е много повече от това. Онлайн обучението поставя нови изисквания към учителите и към учащите и това прави някои неща по-трудни, но също така създава нови възможности и ни помага да мислим за преподаването и ученето по различен начин.

Същото е и с работата. Подобно на много хора и на мен ми се наложи наскоро да започна да работя от вкъщи онлайн. Различно е и е по-трудно, отколкото изглежда. Учех се как да се справя, докато го правех, тъй като се опитвах да разбера как да организирам деня си, как и кога да общувам с колеги, курсисти и родители и как да използвам най-добре времето за виртуални срещи в Teams или Zoom.

Работата и ученето включват пренос на информация; даване на необходимата информация на хората, за да си вършат работата и увеличаване на знанията на учениците по даден предмет. И в двата контекста, като виртуален офис или като виртуална класна стая, времето прекарано в контакт лице в лице с хората е ценно.

Независимо дали между двама души или в групи, времето прекарено лице в лице с хората ни дава възможност да обменим идеи и мнения. То позволява взаимодействие, дискусия и дебат в реално време. То ни позволява да разпитваме, проверяваме и развиваме разбирането си за фактите. То ни позволява да изясним значението, да тестваме разбиранията си и да видим как можем да ги използваме за решаване на проблеми в реалния свят. 

Клише е да се каже, че времето е ценно, но е вярно. В образователен контекст, времето прекарано в директен контакт, е качествено време за учене, тъй като ученето е повече от това просто да получаваме нова информация. Чрез обработката и разбирането й, посредством дискусии, интеракции и упражняване  – така се научаваме как да я използваме.

През 2009 г. Професор Марк Мазур от Харвард написа статия („Сбогом, лекция?“) за списание „Science“. В него той пише за това как е осъзнал, че да разговаря с учениците си, докато те слушат и пишат бележки, е дейност с ниска стойност на предаване на информация и не е най-добрият начин за оползотворяване на иначе важното време прекарано заедно в директен контакт. За Мазур това е бил момент на прозрение.

Това, което Мазур ни казва, е, че ценното време за контакт лице в лице не трябва да бъде претрупано с пренос на незначителна информация, което я прави по-малко ефективна и всъщност забавя обучението. Това е предизвикателство за традиционната преподавателска практика, защото в традиционните класни стаи, голяма част от времето прекарано лице в лице всъщност се губи в представяне на информация.

Учителят е модератор на класната стая, чиято роля трябва да бъде засилване на обучението чрез организиране, улесняване и предоставяне на обратна информация за структурирана учебна дейност. В действителност обаче, се отделя много време в класната стая, правейки неща, които не се нуждаят от присъствието, напътствието или приноса на учител: четене на текстове, гледане / слушане на видеоклипове, проверка на значението на думите.

Това, което трябва да направим, е да преобърнем класната стая; да премахнем ниско-стойностното презентиране на информация, за да направим място за повече практика и обучение.

В Британски съвет от известно време използваме преобърнатия подход в курсовете ни за възрастни. Всяка седмица учениците ни правят упражнения вкъщи преди да дойдат в клас. Те четат текстове, проверяват значението на ключови думи, свързани с дадена тема и учат самостоятелно. Времето в час е фокусирано върху реалната говорна практика по двойки и в групи.

Нашите онлайн курсове за групи Primary и Secondary Plus също използват подхода на обърнатата класна стая. Учениците извършват насочени интерактивни практики преди уроците си на живо, така че те идват в клас с някои (не перфектни) знания за нов набор от думи или някаква нова граматика. В час те се фокусират върху развитието на своето разбиране и практикуване в малки групи.

Обръщането на класната стая е свързано с ефективното използване на ценно време, но това не е всичко. То насърчава учащите да поемат по-голяма отговорност за собственото си учене и да станат по-независими, тъй като учителят не им предоставя наготово информацията, която те могат да намерят сами. Този подход би трябвало да е много по-мотивиращ за учещите. 

Нашият свят се обърнат с главата надолу. Онлайн обучението може да не е „вашата чаша чай“, но що се отнася за обучението като цяло, в обърнатата класна стая има много смисъл.

The world turned upside down – the classroom turned inside out. Love it or hate it (or still undecided) one thing is sure: you know more now about online learning than you did three months ago. But how much do you know about the flipped classroom?

In response to the COVID-19 crisis, schools and language centres have moved their teaching online, and students all over the world have been re-directed to virtual classrooms. There, they’ve been able to reconnect with their teachers and classmates, continue their studies and develop new skills (and a whole new vocabulary) in the process.

The key word here is ‘continue’ and for many schools, the priority has been to provide continuity. Lessons in physical classrooms were suspended (discontinued) because it wasn’t safe for teachers and students to be together in the same physical space. Moving classes online meant they could pick up where they left off and carry on like before. 

Find out more about our online English courses for Young Learners and Adults

Or maybe not quite like before. The switch to online learning isn’t just about a change of space – physical to virtual classroom. There’s more to it than that; online learning places new demands on teachers and on learners, it makes some things more difficult, but it also creates new possibilities and helps us to think about teaching and learning in a different way.

It’s the same with work. Like many people, I’ve been working from home – online – recently. It’s different and it’s harder than it looks. It’s been a learning curve as I’ve tried to work out how to organise my day, how and when to communicate with colleagues, students and parents, and how to make the best use of virtual meeting time on Teams or Zoom.

Work and study both involve the transfer of information; giving people the information they need to do their job and increasing students’ knowledge of a subject. In both contexts, whether the online space is a virtual office or a virtual classroom, face time – time spent in face-to-face contact with people – is precious.

Whether it is one-to-one or in groups, face time allows for an exchange of ideas and opinions. It allows for real-time interaction, discussion and debate. It allows us to question, check and develop our understanding of facts. It allows us to clarify meaning, test theories and see how we can use them to solve real-world problems. It’s when we learnt – fastest.

It’s a cliché to say that time is precious, but it’s also true. In an educational context, face-time is quality learning time because learning is about more than just getting new information; it’s about processing it and acquiring an understanding – through discussion, interaction and practice  – of how we can use it.

In 2009, Harvard Professor Marc Mazur wrote an article (‘Farewell, Lecture?’) for the magazine Science. In it, he writes about how he realized that speaking to his students while they listened and took notes was a low-value information transfer activity and not the best use of high-value face-to-face lecture time. For Mazur, this was a eureka moment!

What Mazur tells us is that precious face-time mustn’t be cluttered with low-value information transfer activity that makes it less effective – activity that actually slows learning down. This is a challenge to traditional teaching practice because in traditional classrooms, a lot of face-time is spent – wasted, actually! – just presenting students with information.

A teacher is a classroom moderator, whose role should be to boost learning by organizing, facilitating and providing feedback on structured learning activity. In reality, though, a lot of classroom time is spent doing things that don’t need the presence, guidance or input of a teacher: reading texts, watching/listening to videos, checking the meaning of words.

What we should do is flip the classroom; take low-value presentation of information out to make room for more practice and learning. 

At the British Council, we’ve been using the flipped classroom approach for Speaking Courses for some time. Every week, students do work at home before they come to class. They read a text, check the meaning of key words related to a topic and do some self-study activities. Class time is focused on actual speaking practice in pairs and groups.

Our online courses for Primary and Secondary Plus classes also use the flipped classroom approach. Students do interactive guided practice before their live lessons so they come to class with some (not perfect) knowledge of a new set of words or some new grammar. In class, they focus on developing their understanding and practising in small groups. 

Flipping the classroom is about making effective use of precious face-time, but that’s not all. It encourages learners to take more responsibility for their own learning and to become more independent because the teacher no longer spoon-feeds them with basic information they can get for themselves. And learners should find learning this way more motivating.

Our world has been turned upside down. Online learning may not be your ‘cup of tea’, but the flipped classroom makes good learning sense.   

Oliver Steel

Оливър Стийл

Ръководител "Учебен център"

Оливър – или Нол, както предпочита да го наричат, е роден и отраснал в северозападна Англия. Завършва История и Френски език, след което се обучава за преподавател по английски. Знаел, че учителската му квалификация CELTA ще му даде възможност да работи и живее в чужбина, но не е предполагал, че ще го отведе в Мароко, Египет, Виетнам, Шри Ланка, Йордания и Оман, а сега и България. Има диплома DELTA, магистратура по бизнес администрация, обича изобразително изкуство, птиците и просторни небеса.

Споделете това