от Британски съвет

22 юни 2023 - 20:57

Споделете това
Reported speech in English, blog image

Кога използваме тази форма?

Използваме непряка реч (известна още като докладвана реч), за да кажем на някого какво е казал друг човек, без да използваме точните му думи.

She said she was coming to class. (Тя каза, че ще дойде в час.)

I told you I wouldn’t be able to come. (Казах ти, че няма да мога да дойда.)

You said you would help me! (Казае, че ще ми помогнеш!)

Какви са правилата?

В примерите по-долу ще забележите две промени:

Пряка реч: I am happy to drive you to the airport. (Ще се радвам да Ви закарам до летището.)

Непряка или докладвана реч: She said she was happy to drive me to the airport (Тя каза, че ще се радва да ме закара до летището.)

Първо, променят се личните местоимения в зависимост от говорещия. Освен това, глаголното време се променя спрямо настоящето. Обикновено това включва връщане на глаголното време назад във времето, например от сегашно просто в минало просто, както е в примера по-горе.

И така, как да изразим непряка реч, като вземем предвид промяната в глаголното време? В таблиците по-долу са дадени примери:

Пряка реч (сегашно просто време) Непряка реч (минало просто)
I know what to do. (Знам какво да правя.) She said she knew what to do. (Тя каза, че знае какво да прави.)
I don’t know what to do. (Не знам какво да правя.) She said she didn’t know what to do. (Тя каза, че не знае какво да прави.)
Do you know what to do? (Знаеш ли какво да правиш?) She asked if I knew what to do.(Тя ме попита дали знам какво да правя.)*

* Обърнете внимание на употребата на if при преобразуване на въпроси от вида „Да/Не” в непряка реч.

Пряка реч (сегашно продължително) Непряка реч (минало продължително)
I’m working on it this week. (Работя върху него тази седмица.) He said he was working on it this week (Той каза, че работи по въпроса тази седмица.)*
I’m not working on it this week. (Тази седмица няма да работя по него.) He said he wasn’t working on it this week. (Той каза, че тази седмица няма да работя по него.
Are you working on it this week? (Ще работиш ли по него тази седмица?) He asked if I was working on it this week. (Той попита дали ще работя по него тази седмица.)

*Вижте по-долу препратки към моменти във времето

Пряка реч (сегашно перфектно) Непряка реч (минало перфектно)
I’ve finished my lunch. (Приключих обяда си.) She said she had finished her lunch. (Тя каза, че е приключила с обяда си.)
I haven’t finished my lunch. (Не съм приключила с обяда си.) She said she had not finished her lunch. (Тя каза, че не е приключила с обяда си.)
Have you finished your lunch? (Приключи ли с обяда си?) She asked if I had finished my lunch. (Тя ме попита дали съм приключил/а с обяда си.)
Пряка реч (сегашно перфектно продължително) Непряка реч (минало перфектно продължително)
I’ve been listening to the news. (Слушах новините.) He said he had been listening to the news. (Той каза, че е слушал новините.)
I haven’t been listening to the news. (Не съм слушал новините.) He said he hadn’t been listening to the news. (Той каза, че не е слушал новините.)
Have you been listening to the news? (Слуша ли новините?) He asked if I had been listening to the news. (Той ме попита дали съм слушал/а новините.)
Пряка реч (will) Непряка реч (would)
I’ll finish the report in time. (Ще завърша доклада навреме.) She said she would finish the report on time. (Тя каза, че ще завърши доклада навреме.)
I won’t finish the report on time. (Няма да успея да завърша доклада навреме.) She said she wouldn’t finish the report on time. (Тя каза, че няма да успее да завърши доклада навреме.)
Will you finish the report in time? (Ще завършиш ли доклада навреме?) She asked if I would finish the report on time. (Тя ме попита дали ще завърша доклада навреме.)
Пряка реч (минало просто) Непряка реч (минало перфектно)
I did the training at the same time as Carol. (Участвах в обучението едновременно с Карол.) She said she had done the training at the same time as Carol. (Тя каза, че е преминала обучението едновременно с Карол.)
I didn’t do the training at the same time as Carol. (Не преминах обучението едновременно с Карол.) I didn’t do the training at the same time as Carol. (Тя каза, че не е преминала обучението едновременно с Карол.)
Did you do the training at the same time as Carol? (Премина ли обучението едновременно с Карол?) She asked if I had done the training at the same time as Carol. (Тя ме попита дали съм преминал/a обучението едновременно с Карол.)
Пряка реч (минало продължително) Непряка реч (минало перфектно продължително)
I was staying at my sister’s. (Бях отседнала при сестра ми.) He said he had been staying at his sister’s. (Той каза, че е бил отседнал при сестра си.)
I wasn’t staying at my sister’s. (Не бях отседнал при сестра ми.) He said he hadn’t been staying at his sister’s. (Той каза, че не е бил отседнал при сестра си.)
Were you staying at your sister’s? (Беше ли отседнал при сестра си?) He asked if I had been staying at my sister’s (Той ме попита дали съм бил отседнал/а при сестра ми)

Минало перфектно време

Няма промяна в глаголното време, ако първоначалната реч е била в минало перфектно, тъй като не можем да се върнем по-назад във времето от миналото перфектно време! Променят се само личните местоимения:

I had already left when you arrived. (Вече си бях тръгнал, когато ти пристигна.) She said she had already left when I arrived. (Тя каза, че вече си била тръгнала, когато пристигнах.)

Препратки към моменти във времето

Когато речта, която предаваме като непряка, се отнася за даден момент, може да се наложи да се промени и това, например:

I’ll do it today. (Ще го направя днес.) She said she would do it that day. (Тя каза, че ще го направи същия ден.)*
I’ll do it this week. (Ще го направя тази седмица.) He said he would do it that week. (Той каза, че ще го направи същата седмица.)
I’ll do it tomorrow. (Ще го направя утре.) She said she would do it the next day. (Тя каза, че ще го направи на следващия ден.) или She said she would do it the following day. (Тя каза, че ще го направи на другия ден).
I’ll do it next week. (Ще го направя следващата седмица.) He said he would do it the next week. (Той каза, че ще го направи следващата седмица.) или He said he would do it the following week. (Той каза, че ще го направи другата седмица.)
I did it yesterday. (Направих го вчера.) She said she had done it the day before. (Тя каза, че го е направила предишния ден.)
I did it last week. (Направих го миналата седмица.) He said he had done it the previous week. (Той каза, че го е направил предишната седмица.)
I’m not available now. (Сега не съм на разположение.) She said she wasn’t available at the time. (Тя каза, че тогава не е била на разположение.)
I’ve never been here before. (Никога преди не съм бил тук.) He said he had never been there before. (Той каза, че никога преди не е бил там.)

*Разбира се, ако времето или мястото не са се променили спрямо мястото, на което се намираме сега - например, ако денят в първия пример е все още същият - не правим тези промени:

I’ll do it today (Ще го направя днес) She said she would do it today. (Тя каза, че ще го направи днес.)

Изключения и вариации

Модални глаголи

Модалните глаголи могат да бъдат доста трудни за преместване назад във времето. Това отчасти се дължи на факта, че „миналите форми” на много модални глаголи често се използват за настоящето - обикновено за учтивост или хипотетично. 

I will be a bit late. (Ще закъснея малко.) He said he would be a bit late. (Той каза, че ще закъснее малко.)
I can help you with the party. (Мога да ви помогна с партито.) She said she could help me with the party. (Тя каза, че може да ми помогне за партито.)
You must be at the station by 10:00. (Трябва да сте на гарата до 10:00 ч.) He said I had to be at the station by 10:00. (Той каза, че трябва да съм на гарата до 10:00 ч.)
Shall we leave? (Да тръгваме ли?) She asked if they should leave. (Тя попита дали трябва да си тръгнат.)
Would you like a coffee? (Ще искате кафе?) He asked if I would like a coffee. (Той ме попита дали ще искам кафе.)
Could I leave early today? (Може ли да си тръгна по-рано днес?) She asked if she could leave early today. (Тя попита дали може да си тръгне по-рано днес.)
Should I call head office? (Трябва ли да се обадя в централния офис?) She asked if she should call head office. (Тя попита дали трябва да се обади на централния офис.)

Оставане в настоящето

Обикновено запазваме глаголите в сегашно време, ако твърдението все още е валидно. Например:

I have a headache. (Имам главоболие.) I told you I have a headache! (Казах ти, че имам главоболие!)

(5 минути по-късно, ако събеседникът продължава да говори високо!)

I’m staying at my mother’s. (Отседнал съм при майка ми.) He said he is staying at his mother’s. (Той каза, че е отседнал при майка си.) 

(Ако все още е при майка си)

I love chocolate. (Обичам шоколад.) She said she loves chocolate. (Тя каза, че обича шоколад.) 

(Можем да предположим, че това е постоянно състояние!)

Said и Told

Във всички горепосочени примери се използва said (каза) или asked (попита), но ако искаме да уточним лицето, към което се обръщаме, често използваме told (каза на някого):

I’ll be at work early. (Ще бъда рано на работа.) She told me she would be at work early. (Тя ми каза, че ще бъде рано на работа.)

Можем да използваме и said (каза), но тогава трябва да включим to пред лицето и that след лицето, което може да звучи малко тромаво:

She said to me that she would be at work early. (Тя каза на мен, че ще дойде рано на работа.)

Затова обикновено използваме тази форма само ако искаме да подчертаем.

Често срещани грешки

Сказуемо пред подлог

Често срещана грешка при съобщаване на въпрос е запазването на смяната на местата на сказуемото и подлога:

She asked did I know what to do. (Тя ме попита знам ли какво да правя.) x

Всъщност непряката реч е изказване и трябва сказуемото да бъде след подлога:

She asked if I knew what to do. (Тя ме попита дали знам какво да правя.) ✓

Това е често срещана грешка и при въпросите с въпроси „wh”:

He asked where was the exit. (Той попита къде е изходът.) x

He asked where the exit was. (Той попита къде е изходът.) ✓

Said и Told

Друга често срещана грешка е объркването на думите said (каза) и told (каза на някого), като учениците създават изречения като:

She said me she was coming. (Тя каза мен, че ще дойде.) x

Вместо:

She told me she was coming. (Тя ми каза, че ще дойде. ✓

Известен пример

В песента на The Killers „Somebody Told Me” се казва:

Well, somebody told me you had a boyfriend (Някой ми каза, че си имаш гадже,)
Who looked like a girlfriend (което прилича на приятелка,)
That I had in February of last year (която имах февруари миналата година)

Мини викторина

Открийте грешките в тези пет изречения и превъртете надолу за отговорите.

  1. He asked how was the meeting.
  2. She told to me the answers.
  3. They asked us had we seen the accident.
  4. She asked what was our homework.
  5. Somebody said me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year

 

  1. He asked how the meeting was.
  2. She told me the answers.
  3. They asked us if we had seen the accident.
  4. She asked what our homework was.
  5. Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year