Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за културни връзки и образователни възможности.

В работата си се срещаме с много деца и възрастни, които са в потенциален риск по различни причини. Стремим се да създадем безопасна среда, в която нито едно дете или възрастен няма да изпита вреда или експлоатация по време на контактите си с нас.

Където е разумно осъществимо, ще спазваме съответните британски и международни закони и стандарти, както и ще гарантираме спазването на местното законодателство.

Британски съвет се ангажира да:

  • цени, уважава и изслушва децата и възрастните, да спазва конфиденциалност и да действа пропорционално.
  • поддържа силни системи за закрила, за да се намали рискът и да се управляват ситуации, в които може да се случи злоупотреба и вреда.
  • споделя най-добрите практики и информация относно проблеми, свързани с опазването на правата, със съответните страни, включващи деца и възрастни, когато е подходящо.
  • извършва задълбочени оценки, когато има съмнения за злоупотреба или когато такава е била извършена.

Ние изискваме от всички служители да гарантират, че поведението им е в съответствие с тази политика. Изискваме също така клиентите, потребителите, партньорите и доставчиците да бъдат запознати с тази политика и да действат в съответствие с нея.

Ние ще осигурим адекватни и подходящи ресурси за прилагането на тази политика и ще гарантираме, че тя е разпространена в цялата организация и се разбира от целия персонал.

Резюме: 

Настоящата политика поставя широката рамка и очакванията, свързани с опазването на децата и възрастните. В нея се обяснява защо е важно да се осигури закрила и какви действия ще предприеме Британски съвет, за да изпълни отговорностите си при взаимодействие с деца и възрастни. Политиката не обхваща проблемите на персонала, които се разглеждат в рамките на човешките ресурси и други организационни политики.

Британски съвет насърчава подход на нулева толерантност към бездействието. На практика това означава, че трябва да се положат всички необходими усилия за спазване на политиката, независимо от последиците за разходите или оперативните неудобства.

Британски съвет изисква от всички служители незабавно да докладват за проблеми, свързани със закрилата, на съответния мениджър, на координатора по въпросите на закрилата или на глобалния екип по въпросите на закрилата. Външният формуляр за докладване, политиката за повдигане на въпроси и Safecall са допълнителни механизми за докладване, които могат да бъдат използвани.

Тази политика е в съответствие с нашите ценности, формира част от нашия Кодекс за поведение, и се споменава в него, за да подпомогне спазването на правилата и управлението на риска.

Настоящата политика има за цел да допълни и подсили други политики и процедури на Британски съвет, които имат отношение към закрилата - включително Кодекса за поведение, здравето и безопасността, равенството, стандартите за качество на преподаването, електронната безопасност и закрилата на данните.

Британски съвет ще преразглежда тази политика всяка година, за да отрази новите законови и регулаторни промени.

Предистория:

През предходните години Британски съвет е провеждал политики за закрила на детето в съответствие със съществуващото британско и международно законодателство. От 2018 г. разширихме обхвата на услугата, като включихме програмата за закрила на възрастни, поради което терминологията се промени от закрила на детето на закрила като цяло.

За да отрази тези промени, Глобалната служба за закрила обедини политиките за закрила на детето и за възрастни в риск в този един документ.

Определения:

За да се улесни четенето на политиката, и за да не се налага да се повтарят дълги определения, се използват следните термини:

Дете:

Дете се определя като лице, което не е навършило 18 години.

Ние използваме определението за дете съгласно международното право, както е посочено в Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД на ООН) от 1989 г., въпреки че националните закони в държавите, в които работим, може да имат различна възраст, на която детето се счита за отговорно, за пълнолетно или може да даде съгласие. 

Възрастен:

Възрастен се определя като:

  • всяко лице на възраст 18 години или повече.
  • което се определя като неспособно да се грижи за себе си или да се предпазва от значителна вреда, експлоатация или пренебрегване, или за което се приема, че е в риск, което може да се дължи на слабост, бездомност, психични или физически здравословни проблеми, обучителни или физически увреждания и/или въздействие от бедствия или конфликти.
  • Важно е да се има предвид, че всеки възрастен може да бъде изложен на риск и това може да е временна или постоянна ситуация в зависимост от защитните фактори около него.

Персонал:

Терминът "персонал" се отнася до национален, международен и британски персонал, който работи в индивидуално качество с Британски съвет, независимо от използвания договор. Това включва платен и неплатен персонал и доброволци, ангажирани еднократно, краткосрочно или дългосрочно. Той обхваща също консултанти и временно нает персонал.

Партньори, доставчици и изпълнители:

Термините "партньори, доставчици и изпълнители" се отнасят до всички, с които имаме договор или споразумение за предоставяне на стоки, услуги или сътрудничество. Възможно е да има финансова или алтернативна полза, но това не е от съществено значение. Включват се партньорите по изпълнението, които извършват работа от наше име, и други заинтересовани страни, с които Британски съвет може да установи работни отношения, като например министерства и донори и финансиращи организации.

Закрила:

В контекста на настоящата политика "закрила" не означава предотвратяване на злополуки (обхванато от нашата Политика за здраве и безопасност) или гарантиране на пълното прилагане на правата на детето (съгласно определението в Конвенцията на ООН за правата на детето и правата на човека, определени във Всеобщата декларация за правата на човека). Вместо това имаме предвид конкретно закрилата на децата и възрастните от насилие. 

Насилие над деца:

Британски съвет използва определението за малтретиране, одобрено от Световната здравна организация:

"Насилието над деца" или "малтретирането" представлява всички форми на физическо и/или емоционално малтретиране, сексуално насилие, небрежност или небрежно отношение или търговска или друга експлоатация, водещи до действителна или потенциална вреда за здравето, оцеляването, развитието или достойнството на детето в контекста на отношения на отговорност, доверие или власт".

Закрила на възрастни:

Закрилата на възрастните означава закрила на правото на възрастните да живеят в безопасност, без да бъдат малтретирани и пренебрегвани. Става дума за съвместна работа на хора и организации, които предотвратяват и реагират на рискове и преживявания, свързани със злоупотреба или неглижиране, като в същото време се грижат за доброто състояние на възрастния, когато е уместно, като вземат предвид неговите възгледи, желания, чувства и убеждения при вземането на решение за всяко действие.

Закрилата на възрастните включва намаляване или предотвратяване на риска от значителна вреда във връзка с пренебрегване или злоупотреба, като същевременно се оказва подкрепа на хората да запазят контрола върху собствения си живот.

Сексуална експлоатация, злоупотреба и тормоз:

Сексуална експлоатация, злоупотреба и тормоз (СЕЗН) е отделна категория вреди, която представлява уникален риск за уязвими лица и групи от населението, включително деца, възрастни, бежанци и разселени лица. Чрез включването на насоките за СЕЗН в политиката Британски съвет изрично признава и разглежда специфичните рискове, като гарантира, че лицата са по-добре защитени в рамките на дейностите и програмите на организацията. Това също така демонстрира нашия ангажимент за отчетност, прозрачност и отговорно поведение и гарантира, че Британски съвет предприема проактивни стъпки, за да предотврати съучастие на своите служители, доброволци и партньори в актове на експлоатация и насилие. 

Подчертаването на СЕЗН в тази политика има за цел да насърчи културата на уважение, равенство и недискриминация, като обезкуражи вредното поведение. В много държави има закони и разпоредби, свързани със сексуална експлоатация, злоупотреба и тормоз, с които Британски съвет се стреми да бъде в съответствие и да се стреми да намали по подходящ начин правните рискове и да демонстрира съответствие.

Външни линкове

Споделете това