Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за културни връзки и образователни възможности.

Нашата работа ни среща с много деца и възрастни, които, поради различни причини, са изложени на потенциален риск. Ние се стремим да създаваме безопасна среда, в която нито едно дете и нито един възрастен да не бъдат наранени или експлоатирани по време на общуването си с нас.

Британски съвет има ангажимент да:

  • съблюдава съответните британски и международни закони и стандарти и да гарантира спазването на законовите разпоредби на местно равнище
  • цени, уважава и изслушва децата и възрастните
  • сведе до минимум появата на ситуации, както и да управлява ситуации, в които може да възникне злоупотреба, като поддържа надеждни системи и процедури за защита, в това число планиране, оценка на риска и система за осигуряване на закрила
  • споделя със съответните страни най-добрите практики за осигуряване на закрила, а също и информация относно опасения във връзка с предоставянето на защита, като поддържа поверителността, доколкото е възможно, привлича участието на деца и възрастни в този процес, ако това е целесъобразно
  • надлежно и пропорционално да предприема действия и да проверява подозрения за злоупотреба

Очакваме всички наши служители да се уверят, че поведението им отговаря на настоящата декларация относно глобалната политика. Освен това изискваме клиентите, партньорите и доставчиците ни да се запознаят с настоящата декларация и да се ръководят от нея.

Ще предоставим адекватни и подходящи ресурси за прилагането на настоящата декларация относно глобалната политика и ще се погрижим тя да бъде разпространена и разбрана.

Веднъж в годината Британски съвет извършва преглед на настоящата декларация относно глобалната политика, за да бъдат отразени в нея нови правни и регулаторни промени и да се гарантира добрата практика.

Настоящата декларация относно глобалната политика беше одобрена от Кейт Юърт-Бигс, носителка на Ордена на Британската Империя, временно изпълняваща длъжността Изпълнителен директор, през март 2021 г., а прегледът на документа е насрочен за март 2022 г.

Определения:

Съгласно определението на Британски съвет дете е всяко лице, което не е навършило 18-годишна възраст (Конвенция на ООН за правата на детето от 1989 г.), независимо от възрастта за достигане на пълнолетие в държавата, където се намира детето, или в неговата родна страна.
Възрастни, които са изложени на риск, се определят като лица, навършили 18-годишна възраст или по-възрастни:

  • които се припознават като хора, неспособни да се грижат за себе си или да защитят себе си от значително увреждане, експлоатация или небрежност; и/илиса изложени на риск, което може да се
  • дължи на крехко физическо състояние, бездомност, проблеми свързани с физическото или психичното здраве, физически или умствени увеждания, и/или в резултат на бедствия или конфликти.

В рамките на тази политика служителите не са включени в определението за възрастни, изложени на риск, защото техните случаи се разглеждат от отдел „Човешки ресурси“ и съгласно други организационни политики.

 

Външни линкове

Споделете това