от Британски съвет

23 ноември 2023 - 14:48

Споделете това

Професионално развитие за изследователи и докторанти.

Британски съвет имаше възможността да покани 30 изследователи, които са още в ранен стадий на своята кариера (като докторанти), от България и Румъния, да се присъединят към нашата глобална програма Researcher Connect.Тази програма насърчава развитието на отлични комуникационни умения за развитие в международен, мултикултурен академичен контекст. Целта на събитието беше да се подобри производителността на отделните изследователи, като от своя страна това да бъде принос за конкурентността на техните университети и изследователски институции, в бързо развиващата се международна изследователска среда.

В тези онлайн интерактивни сесии изследователите се възползваха от:

  • обучители с огромен опит в представянето и публикуването на (научни) изследвания;
  • интерактивен формат, при който участниците се насърчават да прилагат наученото в собствената си изследователска област;
  • ресурси за всеки модул, съдържащи теоретична част, обучителна част и конкретни дейности;

Сесиите на семинара се проведоха онлайн, от 13 до 23 ноември 2023г.

Professional development for researchers

The British Council invited 30 early career researchers from Bulgaria and Romania to join our global Researcher Connect programme. The programme promoted the development of excellent communication skills for international, multicultural academic contexts. The aim of the event was to enhance the productivity of individual researchers and, in turn, provide their universities and research institutions with a competitive advantage in the fast-moving international research environment. 

In these online interactive sessions, researchers benefited from:

  • trainers with higher education expertise and experience presenting and publishing research
  • an interactive format where participants are encouraged to apply learning to their own research area
  • take-home resources for each module containing course theory, learning and activities.

The workshop sessions took place online from 13 to 23 November 2023