23 май 2019, четвъртък

 

Ново проучване разкрива състоянието на международното висше образование и посочва България като една от ключовите страни в Европа със значителен потенциал за европейско и световно транснационално образование. Според проучването, България е с една от най-силните мрежи в Европа за двустранно сътрудничество между местните университетите и тези в други държави.

Ново международно проучване, представящо всеобхватна оценка на състоянието на международното висше образование, включително и в Обединеното кралство, беше представено на конференцията Going Global в Берлин (13 май –15 май 2019 г.).

"Образът на глобалното висше образование" представлява серия от проучвания, които Британски съвет провежда от 2016 г. досега. Пълните проучвания можете да прочетете тук.(на английски език).

Сегашното проучване включва общо 52 държави, като последната актуализация разглежда повторно 14 държави и прибавя информация за политиките в 5 нови страни − България, Испания, Италия, Полша и Ирландия. То е съсредоточено в частност върху политиките във висшето образование в цяла Европа, като включва и анализ на информацията относно международните студентски потоци, изследователската дейност и националните разходи за реклама.

Докладът посочва България като една от ключовите страни в Европа със сериозен потенциал за европейско и световно транснационално образование, с една от най-добрите мрежи в Европа за двустранно сътрудничество между български и чуждестранни университети.Това е въпреки факта, че в момента България няма всеобхватна стратегия за международно образование и средства, предназначени на държавно ниво за международно сътрудничество.

Научните изследвания в България също разчитат в голяма степен на международното сътрудничество, вместо на национални изследвания.

"Сред европейските страни, които ние проучихме, Нидерландия, Германия, Ирландия, Полша и Франция имат висока оценка по отношение на отвореността: всички те са публикували наскоро международни образователни стратегии и всички имат специализирани органи, които изпълняват тези стратегии. 

Държавите, в които средата по отношение на международното висше образование е окуражаваща, имат ясни, отворени политики, подкрепящи мобилността на студентите и изследователите; силни рамки, които гарантират качество на предлаганото висше образование в страната и в чужбина, както и признаване на квалификациите. Те предприемат мерки, за да гарантират, че ползите от международното образование са достъпни за всички.

Нашето проучване показва, че укрепването на националната подкрепа за студентска мобилност има очевиден ефект; това може да доведе до привличане на повече студенти; страните, които привличат повече чуждестранни студенти, са и по-богати.

Това също допринася за международното сътрудничество в областта на научните изследвания, което носи ползи както на национално, така и на международно ниво: наличието на повече чуждестранни студенти може да помогне на страните да произвеждат повече качествени международни изследвания с висока стойност", отбеляза Майкъл Пийк, ръководител проучване на системите за висше образование в Британски съвет.

"Образът на висшето образование" разглежда 37 мерки от националните политики и регламенти, които подкрепят международната ангажираност във висшето образование и установява, че:

  • Глобалният образователен контекст е изключително конкурентна среда;
  • От 2016 г. повечето от проучените държави са увеличили националната си подкрепа за интернационализация на висшето образование (това е осъществено, както чрез промени в политиката, така и чрез финансови инвестиции). Резултатът на Обединеното кралство през този период е отбелязал лек спад;
  • Много държави са обновили или неотдавна са публикували международни стратегии за висше образование − често те са придружени от цели за привличане на международни студенти
  • Държавите с висока степен на политическа подкрепа по отношение на международния ангажимент (както е отчетено от нашето проучване) са популярни сред чуждестранните студенти;
  • Съществува положителна връзка между процента на мобилност на студентите и националното богатство (измерено чрез БВП на глава от населението);
  • Съществува силна положителна зависимост между входящите потоци на международната студентска мобилност и резултатите от научноизследователската дейност с международно участие (като дял от общия резултат на научноизследователската дейност в страната);
  • Държавите с благоприятна политическа среда произвеждат изследвания с висока стойност (надвишаваща средните стойности в световен мащаб).

Тазгодишната тема на Going Global, конференцията на лидерите на международното висше образование, подкрепяна от Германската служба за академичен обмен (DAAD), е: "Дипломация на знанието и дигиталния свят: има ли международното висше образование роля в тях?"

За допълнителна информация

Лина Георгиева
Британски съвет

T +359 2 9 42 43 88   
M +359 888 50 12 11 

lina.georgieva@britishcouncil.bg

About the British Council

Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за културни връзки и образователни възможности. Помагаме за обмен на знания и изграждане на приятелски отношения между хората в Обединеното кралство и другите държави. Работим с над 100 държави по целия свят в областите: изкуство и култура, английски език, образование и гражданско общество.

През изминалата година сме достигнали до над 75 милиона души в директни срещи и над 758 милиона онлайн или чрез медиите. Постигаме това като допринасяме за развитието на страните, с които работим – променяме животи чрез осигуряване на достъп до повече възможности, създаване на връзки и изграждане на взаимно доверие. Основани през 1934 година, ние сме британска публична, нестопанска организация, чиято дейност е регламентирана с Кралска харта.

Споделете това