от Британски съвет

22 юни 2023 - 18:49

Споделете това
How to use adverbs of frequency in English, blog image

Колко често изучавате правилата на английската граматика? Правите ли го редовно? Или почти никога? Основен аспект при изучаването на всеки език е да се научите да изразявате колко често вършите нещо. На английски, както и на много други езици, обикновено използваме наречия за честота:

а. You’re always complaining! (Постоянно се оплакваш!)

б. I’m very busy so I hardly ever have time to watch TV. (Много съм зает, така че почти никога не ми остава време да гледам телевизия.)

в. Easter sometimes falls in March, but it usually falls in April. (Великден понякога се пада през март, но обикновено е през април.)

Кога използвате тази област от граматиката?

Наречията за честота ни дават възможност да изразим колко често се случва нещо. Едно наречие може да има различни функции. Например може да описва глагол (he drives quickly (той кара бързо)) или цяло изречение (Luckily, he escaped from the accident uninjured (За щастие, той се размина без наранявания при катастрофата)). Наречията за честота също имат тези функции, но, както подсказва името им, те изразяват колко често се случва глаголното действие (вж. изречение „а“ по-горе) или колко често се случва нещо, описано с цяло изречение (вж. изречения „б“ и „в“ по-горе). Почти винаги наречието за честота се състои само от една дума, с изключение на наречието hardly ever (почти никога). Как да разберете кое наречие за честота да използвате? Зависи от степента на редовност, която искате да изразите. За улеснение използвайте таблицата по-долу.

Редовност (% приблизително) 100% от времето 80 - 90% от времето
Наречие always (винаги) usually (обикновено)
Примерно изречение Edinburgh always has short days in winter. (През зимата дните в Единбург винаги са къси.) Winters in Edinburgh are usually very cold. (Зимите в Единбург обикновено са много студени.)
Подобни наречия - normally (обикновено), generally (по принцип)
Редовност (% приблизително) 50 - 70% от времето 20 - 40% от времето
Наречие often (често) sometimes (понякога)
Примерно изречение It often snows in Edinburgh in winter. (През зимата в Единбург често вали сняг.) Edinburgh sometimes has winters without snow. (В Единбург понякога има зими без сняг.)
Подобни наречия frequently (редовно) occasionally (от време на време)
Редовност (% приблизително) 5 - 10% от времето 0% от времето
Наречие hardly ever (почти никога) never (никога)
Примерно изречение The temperature in Edinburgh hardly ever goes over 30 celsius. (Температурата в Единбург почти никога не надхвърля 30 градуса по Целзий.) Edinburgh never has short days in summer. (През лятото в Единбург никога няма кратки дни.)
Подобни наречия rarely (рядко), seldom (рядко) -

Какви са правилата за конструиране на изречения?

Най-важните правила, свързани с наречията за честота, са свързани с използването им на правилното място в изречението. В зависимост от вида на глагола има три обичайни позиции:

Вид глагол Глаголът to be (да бъда) Всички останали глаголи Спомагателни и модални глаголи
Пример You are always late. (Винаги закъсняваш.) I usually work on Tuesdays. (Обикновено работя във вторник.)

I have often considered becoming a vegetarian. (Често съм обмислял да стана вегетарианец.)

I can never remember his name! (Никога не мога да си спомня името му!)

Място на наречието за честота След глагола to be (да бъда) Преди глагола След спомагателния или модалния глагол

Тези правила за мястото на наречието може би изглеждат малко произволни. Защо да поставяме наречието след глагола to be (да бъда), но преди всички останали глаголи? Причината за това може да е свързана с произношението. Хората, които говорят свободно английски език, почти винаги съкращават глагола „to be (да бъда) и спомагателните глаголи (така че „You are late“ става „You're late“; „I have considered“ става „I've considered“ и т.н.). Това означава, че наречие пред глагола to be (да бъда) или пред спомагателния глагол би попречило на съкращаването. По тази причина наречието се появява след тези елементи.

Изключения и вариации

Както и в други езици, наречията не са единственият начин за изразяване на честота в английския език. Възможно е да използвате и изрази, съставени от няколко думи, особено такива, които включват думите every (всеки) или „a“:

Bradley goes to French class every Tuesday and Thursday. (Брадли ходи на уроци по френски всеки вторник и четвъртък.)

Tanya travels abroad at least three times a year. (Таня пътува в чужбина поне три пъти годишно.)

Sophie phones her grandmother once a week. (Софи се обажда на баба си веднъж седмично.)

Обърнете внимание, че тези изрази за честота обикновено са в края на изречението или на подчиненото изречение.

Въпреки че съществуват общи правила за правилното разположение на наречията за честота в изреченията, при някои наречия тези правила могат да бъдат нарушени. Когато говорещият иска да сложи ударение върху наречието, обикновено го поставя в началото (или дори в края) на изречението. Това е особено характерно за наречия, които изразяват „средна“ честота, като usually (обикновено), often (често), sometimes (понякога) и т.н.  Разгледайте изречението:

I sometimes work on Saturdays. (Работя понякога в събота.)

Това е правилно и в съответствие с вече описаните правила. Възможно е обаче да се каже и:

Sometimes, I work on Saturdays. (Понякога работя в събота.)

С поставянето на думата “sometimes (понякога) в началото на изречението се подчертава, че този факт може да е донякъде неочакван - вероятно сме си представяли, че говорещият никога не работи в събота.

Често допускани грешки

Както беше обяснено по-горе, някои наречия могат да се появят на повече от едно място в изречението. Никога обаче не е възможно наречието да се вмъкне между глагол и неговото допълнение:

I read often sci-fi novels. (Аз чета често научнофантастични романи.) ✗

I often read sci-fi novels. (Аз често чета научнофантастични романи.) ✓ (Или за подчертаване: Often, I read sci-fi novels. (Често чета научнофантастични романи)/I read sci-fi novels often. (Чета научнофантастични романи често.)

Наречията never (никога), rarely (рядко), seldom (рядко) и hardly ever (почти никога) имат отрицателно значение. Това означава, че те трябва да се използват с глаголи в положителна форма. Ако глаголът е в негативна форма, изречението ще съдържа двойно отрицание, а това не се допуска в английския език:

I don’t never buy CDs nowadays. (Аз не никога купувам компактдискове в днешно време). ✗

I never buy CDs nowadays. (В днешно време никога не купувам компактдискове.) ✓

Тъй като наречието never (никога) има негативно значение, то описва само неща, които не са се случили. За да опишем неща, които наистина са се случили, използваме наречието ever (някога):

It’s the best film that I have never seen. (Това е най-добрият филм, който никога съм гледал.) ✗

It’s the best film that I have ever seen. (Това е най-добрият филм, който някога съм гледал.) ✓

Когато използвате израза have to (трябва да), за да изразите задължение, не забравяйте, че “have” (трябва) в този случай е самостоятелен, а не спомагателен глагол. Това означава, че наречието обикновено стои преди него.

I have always to take a nap after a big meal. (Трябва да винаги подремна след обилно хранене.) ✗

I always have to take a nap after a big meal. (Винаги трябва да подремна след обилно хранене.) ✓

Известни примери от филми, песни, телевизионни сериали и др.

I will always love you (Винаги ще те обичам) - В тази известна песен от 90-те години на миналия век Whitney Houston казва на любимия си, че той винаги ще бъде в сърцето ѝ.

We are never (ever ever) getting back together (Никога, ама никога, няма да се съберем отново) - В световния си хит от 2012 г. Taylor Swift казва на бившия си приятел, че никога повече не иска да се съберат (тук думите ever, ever просто подчертават идеята за never (никога)).

Tomorrow never dies (Винаги ще има утре)- Този филм от 1997 г. разказва историята на James Bond , който се опитва да спаси света, преследвайки злодей, който иска да подпали Трета световна война. На испански език заглавието на филма е „El mañana nunca muere”.

Forrest Gump - В този филм от 1994 г. главният герой Forrest казва известната реплика My mama always said that life was like a box of chocolates - you never know what you’re going to get (Мама винаги казваше, че животът е като кутия с шоколадови бонбони. Никога не знаеш какъв точно ще ти се падне).

Минитест

Всяко от изреченията по-долу съдържа по една грешка. Открийте грешката и я поправете.

 1. I always am happy when I finish work early.
 2. Susan has been never to Thailand.
 3. Gerald needs to take his medication three times for day.
 4. Always I try to arrive at the office before 9am.
 5. It doesn’t hardly ever rain in Almería.
 6. I eat sometimes muesli for breakfast.
 7. I always don’t remember my keys when I leave the house.

(Отговори)

 1. I am always happy when I finish work early.
 2. Susan has never been to Thailand.
 3. Gerald needs to take his medication three times a day.
 4. I always try to arrive at the office before 9a.m.
 5. It hardly ever rains in Almería.
 6. I sometimes eat muesli for breakfast. (Или за подчертаване, “Sometimes, I eat muesli for breakfast.” / “I eat muesli for breakfast sometimes.”)
 7. I don’t always remember my keys when I leave the house. (Или “I never remember my keys when I leave the house.”)