от Британски съвет

23 юни 2023 - 10:51

Споделете това
Verbs with to or -ing in English, blog image

Когато усъвършенствате своя английския и започнете да изразявате по-сложни идеи, често се случва да построите изречение с повече от един глагол.  В английския език има два начина да се направи това - с помощта на герундий (глаголна форма, който завършва на „-ing”) или с инфинитив (глагол с „to”). Но как да разберете коя форма да използвате? В тази статия ще разгледаме глаголите с „to“ и глаголите на „-ing” в английския език.

Кога използваме тази конструкция?

Do you enjoy learning English? (Харесва ли ти да учиш английски?)
Do you want to improve your level? (Искаш ли да подобриш нивото си?)

Обърнете внимание, че и в двата въпроса има два глагола („харесвам” и „уча”, и „искам” и „подобрявам”).  Първият глагол определя дали вторият ще бъде с „-ing” или с „to”. В този случай след глагола „enjoy” винаги следва глагол, завършващ на -ing, а след глагола „want” винаги следва глагол с „to”.

Какви са правилата?

Защо след някои глаголи следва герундий, а след други - инфинитив? Краткият отговор е: никой не знае, просто така е!  Разбира се, не това искат да чуят повечето изучаващи езика, но всеки добър учебник по граматика ще съдържа дълъг списък с глаголи, след които следва герундий, и глаголи, след които следва инфинитив - тези списъци трябва да се научат!

За да Ви улесним още повече, съставихме удобен списък на най-често срещаните глаголи с примери:

Често срещани глаголи, след които следва инфинитив с „to”

afford (позволявам си) She can’t afford a new computer at the moment so she’s borrowed an old one from me. (В момента не може да си позволи нов компютър, затова взе назаем един стар от мен.)
agree (съгласявам се) Do you agree to follow the rules? (Съгласни ли сте да спазвате правилата?)
decide (решавам) I’ve decided to move out of the city. (Реших да се преместя от града.)
forget (забравям) Don’t forget to lock the door when you leave! (Не забравяй да заключиш вратата, когато си тръгваш!)
help (помагам) Can you help me to carry this bag, please? (Можете ли да ми помогнете да пренеса тази чанта, моля?)
hope (надявам се) I hope to be back before 10pm tonight. (Надявам се да се върна преди 22:00 тази вечер.)
learn (научвам се) Jerry learnt to speak English when he was five. (Джери се научи да говори английски, когато беше на пет години.)
need (трябва) Do you need to go to the bank? (Трябва ли да отидете до банката?) Там има една.
offer (предлагам) Dan offered to take me home (Дан ми предложи да ме закара до вкъщи)
plan (планирам) We’re planning to visit New York next summer. (Планираме да посетим Ню Йорк следващото лято.)
pretend (преструвам се) Lola was pretending to be asleep. (Лола се преструваше на заспала.)
promise (обещавам) They promised to come to the party. (Те обещаха да дойдат на партито.)
seem (изглежда) He seems to like his new school. (Изглежда, че новото училище му харесва.)
want (искам) He doesn’t want to go to his piano class (Той не иска да ходи на уроци по пиано)
would like (бих искал/а) I’d really like to visit Andalucia. (Много бих искал/а да посетя Андалусия.)

Често срещани глаголи, след които следва герундий:

enjoy (харесвам) I enjoy going to the cinema. (Харесва ми да ходя на кино.)
finish (свършвам) I finished studying and then went to the pub. (Свърших с ученето и след това отидох в кръчмата.)
imagine (представям си) Can you imagine living in that palace? (Можеш ли да си представиш да живееш в този дворец?)
mind (имам против) Do you mind helping me with this bag? (Имате ли нещо против да ми помогнете с тази чанта?)
spend (прекарвам) (за време) She spends a lot of time uploading photos to the internet. (Тя прекарва много време в качване на снимки в интернет.)
suggest (предлагам) She suggests going to bed an hour earlier. (Тя предложи лягане един час по-рано.)
avoid (избягвам) If I were you, I’d avoid going that way - there’s loads of traffic! (На твое място бих избягвал/а да минавам по този път - има много трафик!)

Обърнете внимание, че има повече глаголи, след които следва инфинитив, отколкото герундий, така че когато се съмнявате, добра стратегия е да пробвате с инфинитив.

За да образуваме отрицание, добавяме not (не) пред герундия или инфинитива:

I don’t mind not going to the beach today - we can go tomorrow. (Нямам нищо против да не ходим на плажа днес - можем да отидем утре.)
He learnt not to always believe what he read in the newspapers. (Той се научи да не вярва винаги на това, което чете във вестниците.)

Така че трябва просто да научите или да запомните кои глаголи след кой вид глагол следват, въпреки че по-долу има няколко други полезни правила, които можете да наизустите.

Винаги се използват герундии:

 • След предлози и фразеологични глаголи:

She’s interested in learning more. (Интересува се да научи повече.)
Bob took up running and now he is training for a marathon. (Боб започна да бяга и сега тренира за маратон.)

 • Когато глаголът играе роля на подлог на изречението:

Learning to read can take a long time. (Да се научиш да четеш може да отнеме много време.)
Doing yoga is good for your health. (Да се занимаваш с йога е полезно за здравето ти.)

Винаги се използва инфинитив:

 • За изразяване на цел (т.е. да кажем ЗАЩО правим нещо)

I’m learning English to get a better job. (Уча английски, за да си намеря по-добра работа.)
She’s wearing a suit to make a good first impression. (Тя носи костюм, за да направи добро първо впечатление.)

 • След прилагателни имена

It can be difficult to understand why people behave the way they do. (Може да е трудно да се разбере защо хората се държат по този начин.)
It’s lovely to be by the sea in summer. (Прекрасно е да си на брега на морето през лятото.)

Изключения и вариации

След глаголите, които описват харесване и нехаресване, може да има герундий или инфинитив, но с малко по-различно значението:

I like going to the cinema whenever I can. (Обичам да ходя на кино, когато мога.) (Харесва ми да го правя)
I like to go to the cinema once a month. (this is a habit that is important to me) (Обичам да ходя на кино веднъж месечно.) (Това е навик, който е важен за мен)

I love eating sushi (Обичам да ям суши) (Наистина ми харесва.)
I love to eat sushi with a nice cold beer. (Обичам да ям суши с хубава студена бира.) (Това е начинът, по който предпочитам да ям суши.)

След някои глаголи може да следва герундий ИЛИ инфинитив, като значението е същото или много сходно. Примери за това са: Begin (започвам), bother (правя си труда), prefer (предпочитам), start (започвам) и continue (продължавам):

begin (започвам) I began to sing (Започнах да пея) I began singing (Започнах пеене)
bother (правя си труда) Don’t bother to come to the party if you don’t want to. (Не си прави труда да идваш на партито, ако не искаш.) Don’t bother coming to the party if you don’t want to. (Не си прави труда да идваш на партито, ако не искаш.)
continue (продължавам) He continued to work hard and passed the course. (Той продължи да работи усърдно и завърши успешно курса.) He continued working hard and passed the course. (Той продължи усилено работа и завърши успешно курса.)
prefer (предпочитам) I prefer to eat earlier in the day. (Предпочитам да се храня по-рано през деня.) I prefer eating earlier in the day. (Предпочитам хранене по-рано през деня.)
start (започвам) I’ll start to study nearer the exam. (Ще започна да уча, когато наближи изпитът.) I’ll start studying nearer the exam. (Ще започна учене, когато наближи изпитът.)

Има и други глаголи, след които може да следва герундий или инфинитив, но значението им се променя. Най-често срещаните са remember (помня), try (опитвам се) и stop (спирам).

Глагол С инфинитив С герундий
remember (спомням си)

I remembered to buy milk last night on my way home from work. (Спомних си да купя мляко снощи на връщане от работа.)

(Тук си спомнихте и след това направихте нещо.)

I remember going to the beach every summer when I was young. (Спомням си, че когато бях малък/малка, всяко лято ходех на плаж.)

(Тук си спомняте нещо от миналото - първо сте го направили, после си спомняте.)

try (опитвам)

Try to listen more in class if you can. (Опитайте се да слушате повече в час, ако можете.)

(положете усилия да слушате повече в час)

Try doing some exercise early in the morning. (Опитайте се да правите упражнения рано сутрин.)

(Направете го, за да видите дали Ви харесва.)

stop (спирам)

I stopped studying to have a coffee break. (Спрях да уча, за да си взема кафе.)

(Учех и след това промених дейността си, за да си почина.)

I stopped smoking and now I feel much healthier. (Спрях да пуша и сега се чувствам много по-здрав/а.)

(Преди пушех, но сега изобщо не пуша.)

Не забравяйте, че след модалните глаголи винаги следва инфинитив без „to” (понякога наричан гол инфинитив). Това включва глаголите should, might, must, may, can, could

Глаголите „let” и „make” също са последвани от гол инфинитив, а не от инфинитив с „to”.

Често срещани грешки

Очевидно, най-честите грешки, които учениците допускат, са свързани с избора на неправилна форма на глагола! Това е често срещано явление дори на по-високи нива, но както при всяко нещо, практиката води до съвършенство.  Запомнете правилото, че след фразиологичните глаголи винаги следва герундий!

Не забравяйте също, че първият глагол в изречението се спряга, а вторият глагол остава същият, независимо от глаголното време:

We really enjoyed went to the cinema. (Наистина ни хареса да отидохме на кино.) x
We really enjoyed going to the cinema (Наистина ни хареса да отидем на кино.) ✓

Друга често срещана грешка е да се използва инфинитив с „to” вместо гол инфинитив:

We must to finish our homework tonight. (Трябва да си довършваме домашното тази вечер). x
We must finish our homework tonight. (Трябва да си довършим домашното тази вечер.) ✓

Barney made me to eat the last piece of chocolate cake! (Барни ме накара да изяждам последното парче шоколадова торта) x
Barney made me eat the last piece of chocolate cake! (Барни ме накара да изям последното парче шоколадова торта!) ✓

Известни примери

По някаква причина режисьорите обичат да използват герундии в заглавията на филмите. Известни примери включват: Being John Malkovich (Да бъдеш Джон Малкович), Driving Miss Daisy (Да возиш мис Дейзи), Finding Nemo (Търсенето на Немо).

По-рядко се срещат филми с инфинитив в заглавието, въпреки че полицейският трилър от 80-те години To Live and Die in LA (Да живееш и умреш в Лос Анджелис) е добър пример за това.

Мини тест

Открийте и поправете грешките в тези изречения:

 1. Did you remember going to the shop? We haven’t got any coffee left.
 2. My parents wouldn’t let me to go to the party last night
 3. To learn English is very difficult.
 4. We stopped having a break at 11 and eat a snack.
 5. Jenny is capable of to go to school alone now.

Отговори:

 1. Did you remember to go to the shop? We haven’t got any coffee left.
 2. My parents wouldn’t let me go to the party last night
 3. Learning English is very difficult.
 4. We stopped to have  a break at 11 and eat a snack.
 5. Jenny is capable of going to school alone now