1. Относно настоящите Общи условия

1.1 Настоящите Общи условия се прилагат за всяка покупка на Продукти от Британски съвет чрез онлайн магазин или платформа (“Онлайн магазин”).

1.2 Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да изпратите поръчката си. Чрез маркиране на полето “Съгласен съм с Общите условия за продажба” преди да направите поръчка, потвърждавате, че сте съгласни да сте обвързани от настоящите Общи условия.

Ако не приемете настоящите Общи условия, няма да можете да поръчате продукти от Онлайн магазина.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ПРАВИЛА ЗА АНУЛИРАНЕ.

1.3 Настоящите Общи условия съдържат следните части (в допълнение към настоящото Въведение):

Част Заглавие Описание
Част 1 Определения Тези правила се прилагат за всички поръчки.
Част 2 Общи правила Тези правила се прилагат за всички поръчки.
Част 3 Правила за ползване на цифрово съдържание Тези правила се прилагат при поръчка на Цифрово съдържание. Те имат предимство пред Общите правила.
Част 4 Специални правила Това са специални правила (ако има такива), които се прилагат в местонахождението на обичайното ви пребиваване. Тези правила имат предимство пред Общите правила и пред Правилата за ползване на цифрово съдържание.
Част 5 Допълнителни правила Това са допълнителни правила, приложими към конкретни продукти, и имат предимство пред останалите правила.

2. Относно Британски съвет

2.1 Организация с идеална цел от Обединеното кралство, която действа в различни държави чрез местни клонове и/или филиали, както и чрез дъщерни дружества, регистрирани съгласно местното законодателство (които заедно, включително Организацията с идеална цел от Обединеното кралство, са наричани „Организации на Британски съвет“).

2.2 Онлайн магазинът се управлява от Организацията с идеална цел от Обединеното кралство, но продуктите се продават или от Организацията с идеална цел от Обединеното кралство или от друга Организация на Британски съвет. Онлайн магазинът ще посочи ясно дали Организацията с идеална цел от Обединеното кралство или друга Организация на Британски съвет Ви продава Продукта – организацията, продаваща Продукта, ще сключи договор с Вас за доставката на този Продукт и ще бъде считана за „Британски съвет“ за целите на настоящите Общи условия.

2.3 В случай че и Организацията с идеална цел от Обединеното кралство, и друга Организация на Британски съвет Ви продават Продукти, то тогава следва да сключите един договор с Организацията с идеална цел от Обединеното кралство (за Продуктите, които тя Ви продава) и втори договор с друга Организация на Британски съвет (за другите Продукти). Настоящите Общи условия се прилагат и за двата договора.

2.4 В обобщение:

Продукт, продаван от: Договор със (който се счита за "Британски съвет"):
Организацията с идеална цел от Обединеното кралство Организацията с идеална цел от Обединеното кралство
Друга Организация на Британски съвет Друга Организация на Британски съвет, която Ви продава Продукта.

ЧАСТ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Определения и тълкуване:

В настоящите Общи условия се прилагат следните определения и правила за тълкуване.

1.1 Определения:

Допълнителни правила означава допълнителните правила, посочени в Част 5 на настоящите Общи условия, които съдържат всички допълнителни разпоредби, отнасящи се до определен Продукт.
Британски съвет означава Организацията с идеална цел от Обединеното кралство или друга Организация на Британски съвет, която Ви продава Продукти, както сте уведомени в Онлайн магазина и в Потвърждението на поръчката.
Комбиниран продукт означава всеки Продукт, който представлява комбинация от съдържание „Лице в лице“ и Цифрово съдържание (независимо дали съдържание в реално време, или съдържание със самостоятелен достъп). 
Определението за Организации на Британски съвет е посочено във Въведението на настоящите Общи условия.
Срок за анулиране означава 14-дневен срок за анулиране на поръчката на някои продукти, описан по-подробно в член 5 от Общите правила.
Страница „Жалби“ означава страницата за жалби на следния линк.
Страница „Контакт с нас“ означава страницата за контакт с нас на следния линк.
Договор означава правно обвързващ договор между Вас и Британски съвет съгласно настоящите Общи условия.
Цифрово съдържание означава всеки Продукт или част от Продукт, който се доставя онлайн (включително всяко онлайн цифрово съдържание и онлайн услуги, независимо дали е съдържание в реално време, или със самостоятелен достъп).
Съдържание “Лице в лице“ означава всеки Продукт или част от Продукт, който е преподаван Продукт и физически присъствате за личен достъп до него (напр. обучение „лице в лице“ в помещенията на Британски съвет).
Общи правила означава правилата, посочени в Част 2 на настоящите Общи условия.
Материали означава Продуктите и всички свързани с тях материали на хартиен или електронен носител.
Определение на понятието Онлайн магазин е посочено във Въведението на настоящите Общи условия.
Приемане на поръчката означава приемането на поръчката, което се показва в онлайн магазина и удостоверява, че Британски съвет е получил поръчката Ви и я обработва.
Потвърждение на поръчката означава потвърждението на поръчката, което Ви е изпратено по електронна поща, съгласно член 1.3 от Общите правила.
Обработващ плащания означава определена от Британски съвет трета страна доставчик на портал за плащания.
Политика за поверителност означава политиката за поверителност на следния линк.
Продукти означава стоки, услуги и цифрово съдържание, които могат да бъдат закупени чрез Онлайн магазина и включва изпити и абонаментни услуги и билети за събития.
Начална дата означава датата, на която за пръв път сте имали достъп до Продукта (независимо дали това е началната дата на курса, датата, на която за пръв път сте осъществили достъп до Цифрово съдържание, или друга дата).
Специални правила означава правилата (ако има такива), посочени в Част 4 от настоящите Общи условия, които определят допълнителни отклонения от Общите правила, произтичащи от приложимото местно законодателство.
Правила означава настоящите Общи условия за продажба (включително въведението, настоящите определения, Общите правила, Правилата за ползване на цифрово съдържание, Специалните правила и Допълнителните правила) и всички други документи, посочени в тях.
Правилата за ползване на цифрово съдържание означават правилата, посочени в Част 3 от настоящите Общи условия.
Организацията с идеална цел от Обединеното кралство означава организацията Британски съвет, създадена с Кралска харта в Англия и Уелс и регистрирана като организация с идеална цел (номер 209131 в Англия и Уелс и номер SC03773 в Шотландия), със седалище и адрес на управление в гр. Лондон SW1A 2BN, ул. „Спринг Гардън“ №10.
Вие означава лицето, което се съгласява с настоящите Общи условия. 

1.2  Тълкуване:
(a) Препратките към Части са към частите на настоящите Общи условия и, освен ако не е посочено друго, препратките към членове в Част са към членовете от съответната Част.
(b) Всеки текст, който следва думите включително, включва, например или някакъв подобен израз, има илюстративен характер.
(c) Всяко позоваване на календар е на грегорианския (западния) календар, а всяко позоваване на ден означава календарен ден, или месец означава календарен месец

ЧАСТ 2: ОБЩИ ПРАВИЛА

Моля, обърнете внимание:

  • В местонахождението на обичайното Ви пребиваване може да са приложими Специални правила към Договора. Ако това е така, те ще бъдат посочени в Част 4, а всички Общи правила и Правила за ползване на цифрово съдържание ще се прилагат, доколкото не противоречат на Специалните правила.
  • За определени Продукти може да са приложими Допълнителни правила;  те са посочени в Част 5 и имат предимство пред останалите правила.

1. Как се сключва Договорът

1.1 Страниците на Онлайн магазина ще Ви насочат към стъпките, които трябва да предприемете, за да направите поръчка. Процесът на поръчка Ви позволява да проверите и поправите всички грешки, преди да изпратите поръчката си.
1.2 С подаването на поръчка потвърждавате, че сте навършили 18 години. Лицата, ненавършили 18-годишна възраст, които биха искали да поръчат Продукти, трябва да поискат от родителя или настойника си да подаде поръчка от тяхно име.
1.3 (a) След като подадете поръчката си, ще получите Приемане на поръчката, съгласно което Британски съвет е получил Вашата поръчка и я обработва.
 (b) След като Обработващият плащанията получи законно плащане за Продуктите по определената банкова сметка, по електронна поща ще Ви бъде изпратено Потвърждение на поръчката.
1.4 Потвърждението на поръчката потвърждава приемането на Вашата поръчка от Британски съвет, а Договорът се сключва и става правно обвързващ, когато Ви бъде предоставено Потвърждението на поръчката.

 

2. Срок на Договора

2.1 Освен ако не бъде прекратен предсрочно съгласно настоящите Общи условия, срокът на договора изтича след като всички Продукти от Вашата поръчка бъдат доставени изцяло, като в този момент се преустановява действието на задълженията, посочени в настоящите Общи условия (с изключение на ограниченията за ползване на Материалите, посочени в член 12, или Правилата за ползване на цифрово съдържание, които действат безсрочно).

3. Как се извършва плащане

3.1 Всички цени за продукти, предлагани чрез Онлайн магазина, ще бъдат показани в Онлайн магазина. Всички посочени цени включват направените от Британски съвет разходи за приложими данъци и такси за използване на дебитни или кредитни карти, освен ако не е посочено друго. Възможно е от Вашия доставчик да Ви бъдат начислени допълнителни такси за използването на дебитни или кредитни карти; тези такси са в допълнение към обявената цена. Цените периодично могат да се променят, но това не засяга поръчки, потвърдени чрез Потвърждение на поръчката.
3.2 Плащането може да бъде извършено чрез кредитна или дебитна карта (или по друг начин, разрешен от Онлайн магазина, като например ваучери за подарък), както е обяснено в процеса на поръчката. Във всички случаи Британски съвет третира плащането като потвърждение, че сте оторизирани да използвате съответната кредитна или дебитна карта и че сте навършили 18 години.
3.3 Плащанията с кредитна или дебитна карта се обработват незабавно чрез Обработващия плащанията посредством защитена връзка. Британски съвет не разполага с никакви данни относно картите.
3.4 С оглед избягване на съмнение, докато не сте платили Продукта в пълен размер, няма да имате право на достъп до съответния Продукт (чрез посещения на място или онлайн, или по друг начин), а Британски съвет може да ограничи Вашия достъп до съответния Продукт в цялост или до която и да е негова част, без да носи отговорност за това.
3.5 В някои юрисдикции Британски съвет ще Ви осигури възможност да поръчате или резервирате Продукти онлайн, като Ви позволи да платите за тях чрез друг метод, различен от онлайн метода на плащане към Магазина. Ако тази опция е достъпна за вас, това ще бъде посочено в процеса на поръчката. В този случай Продуктите, които сте поръчали или резервирали, ще бъдат съхранявани от Британски съвет за Вас за период от пет дни от датата на Приемане на поръчката. Ако не получим плащане в пълен размер от Вас до полунощ по Гринуич на 5-ия ден, тези продукти вече няма да бъдат запазениза Вас. Не е налице сключен договор между Вас и Британски съвет, докато Британски съвет не Ви изпрати Потвърждение на поръчката.
3.6 Всяка отстъпка (чрез код за отстъпка или по друг начин) е лична за Вас и не може да бъде прехвърляна. Разрешено е ползването само на една отстъпка за една покупка и всяко евентуално възстановяване на Ваши средства няма да включва стойността на отстъпката. Правото на отстъпка изтича три месеца след датата на издаване, освен ако не е посочено друго от Британски съвет.

 

4. Анулиране от страна на Британски съвет

4.1  Британски съвет има право да анулира Договора чрез писмено уведомление (независимо дали по електронна поща, или по друг начин) по всяко време преди Началната дата, без да е длъжен да посочи причина. Ако Британски съвет анулира Договора съгласно настоящия член 4.1, той дължи възстановяване на платената цена за съответния Продукт.
4.2 Британски съвет има право също така да анулира Договора по всяко време, без да носи отговорност за това:
(a)  при нарушение на настоящите Общи условия от Ваша страна (не при маловажно нарушение); или
(b)  ако Британски съвет не е в състояние да достави съответния Продукт в пълен обем, поради причина, която е извън разумния му контрол.
4.3.  В случай, че Британски съвет анулира Договора съгласно член 4.2 (а), той има право да задържи пълния размер на платената цена (или да му бъде платен остатъка, съобразно конкретния случай).
4.4  В случай, че Британски съвет анулира Договора съгласно член 4.2 (b), ще имате право да изберете: (i) да получите пълно възстановяване на платената цена; или (ii) (в зависимост от наличността) достъп до алтернативен еквивалентен продукт. Ако изберете опция (ii) и цената на алтернативния еквивалентен продукт е по-висока от цената, платена за анулирания Продукт, ще бъдете задължени да платите разликата в съответствие с посочените в член 3 условия за плащане, или по друг начин, съгласуван с Британски съвет. Ако изберете опция (ii) и цената на алтернативния еквивалентен продукт е по-ниска от цената, платена за анулирания Продукт, Британски съвет ще Ви възстанови разликата. Трябва да уведомите писмено Британски съвет (виж страницата „Контакт с нас“ за съответните данни за контакт) за предпочитаната от Вас опция в рамките на четиринадесет (14) календарни дни, след като сте уведомени от Британски съвет, че съответният Продукт е анулиран. Ако не се свържете с нас в посочения период, ще Ви възстановим дължимата сума.

 

5. Анулиране от Ваша страна (ЧАСТ 1)

Анулиране в рамките на 14-дневния срок за анулиране

Моля, вижте продуктовите страници в Онлайн магазина за повече подробности относно това дали продуктите, които сте поръчали, са стоки, услуги, цифрово съдържание, или се считат за развлекателни дейности (т.е. билети за конференции или други събития) и какви права на анулиране важат за конкретните Продукти.
Моля, обърнете внимание, че тъй като Британски съвет понася разноски за осигураване на възможност да се явите на изпит, няма да ви бъде разрешено да анулирате Договора за изпит по-малко от 24 часа преди Началната дата.
5.1 Имате законно право да анулирате договора по каквато и да е причина (включително и ако промените решението си) по време на срока за анулиране, като това право на анулиране не да се прилага, ако:
 (a) Продуктът се състои в право на участие (с билет или по друг начин) на конференция, семинар или друго културно събитие на определена дата или дати;
(b) Продуктът включва изпит и се опитвате да го анулирате по-малко от 24 часа преди Началната дата на изпита;
(c)  Продуктите са стоки, които са направени по Ваша спецификация или са персонализирани, или ако сте отворили опаковката на стоки, които са запечатан аудио, видео или компютърен софтуер; или
(d) Продуктите са стоки или дигитално съдържание и услугите са напълно осъществени или сте активирали линк за достъп или за изтегляне на цифрово съдържание (виж член 5.9 по-долу).
5.2 Ако поръчката Ви е за цифрово съдържание или услуги, срокът за анулиране изтича 14 дни след деня, в който сте получили Потвърждението на поръчката.
5.3 Ако поръчката Ви е за стоки, срокът за анулиране изтича 14 дни след деня, в който сте получили стоките, освен:
(a)  ако сте поръчали няколко стоки (различни от редовна доставка на стоки), срокът за анулиране изтича 14 дни след деня, в който сте получили последната от стоките; и
(b) ако сте поръчали абонамент за стоки, срокът за анулиране изтича 14 дни след деня, в който сте получили първата доставка на Продуктите.
5.4 За да упражните правото си на анулиране, трябва да информирате Британски съвет за решението си да анулирате Договора чрез ясно уведомление (например писмо, изпратено по пощата или по електронна поща – вижте страницата „Контакт с нас“ за съответните данни за контакт). Можете да използвате модела на формуляр за анулиране (виж приложение А), но това не е задължително.
5.5  За да спазите срока за анулиране е достатъчно да изпратите уведомлението си за анулиране преди изтичане на срока за анулиране.
Последици от анулирането
5.6 Ако имате право да анулирате договора и се възползвате от него в рамките на 14-дневния срок за анулиране, Британски съвет ще възстанови всички плащания, получени от Вас във връзка със съответните Продукти, при следните условия:
(a) ако анулирате поръчка за стоки, трябва да върнете стоките на Британски съвет (вижте страницата „Контакт с нас“ за съответните данни за контакт). Разходите за връщане на стоките са за Ваша сметка (освен ако стоките са дефектни – виж член 5.11). Трябва да изпратите на Британски съвет стоките без неоснователно забавяне в рамките на 14 дни, след като уведомите Британски съвет, че искате да анулирате Договора. В противен случай Британски съвет може да откаже да Ви възстанови сумата;
(b) ако стоки, върнати в Британски съвет, са били използвани или повредени, Британски съвет може да приспадне сума, равна на намаляването на цената на стоките. В някои случаи приспаднатата сума може да бъде равна на пълната цена на стоките; и
(c) Британски съвет не дължи възстановяване на допълнителни суми, начислени за по-скъп начин на доставка от стандартния, предложен от Британски съвет.
5.7 Британски съвет ще възстанови средствата без неоснователно забавяне и не по-късно от 14 дни след като бъде уведомен за решението Ви да анулирате Договора или, ако Вашата поръчка е за стоки, 14 дни след деня, в който получи стоките от Вас (или от деня, в който сте предоставили на Британски съвет доказателства, че сте ги изпратили обратно, ако тази дата е по-ранна).
5.8 Британски съвет ще извърши възстановяването на средствата, използвайки същия начин на плащане, използван от Вас за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се споразумели друго; при всички случаи няма да Ви бъдат начислявани такси за възстановяване на средствата.

5. Анулиране от Ваша страна ( ЧАСТ 2)

Доставка на услуги или цифрово съдържание през срока за анулиране

5.9  В процеса на поръчката ще бъдете помолени да се съгласите с правилата за анулиране на Британски съвет и да потвърдите следното:
 (a) при Продукт, състоящ се от услуги, в случай, че сте осъществили достъп до този Продукт през срока за анулиране, Вие потвърждавате, че изрично сте заявявили място или достъп до Продукта, които да започнат по време на срока за анулиране, и ако впоследствие анулирате Договора, ще бъдете задължени да платите на Британски съвет сума, пропорционална на услугите, които Британски съвет е извършил за предоставяне на съответния Продукт до получаване на информация за Вашето желание да анулирате Договора. Нямате право на анулиране след като сте осъществили пълен достъп до Продукта; и
(b)  при продукт, представляващ цифрово съдържание, ще загубите правото си на анулиране в момента, в който активирате линка за достъп или започнете да изтегляте цифровото съдържание.

Анулиране след 14-дневния срок за анулиране

5.10 След изтичане на срока за анулиране нямате автоматично право да анулирате Договора. Всяко анулиране на Договора след този период изисква одобрението на Британски съвет – моля, свържете се с Британски съвет (вижте страницата „Контакт с нас“ за съответните данни за контакт), за да обясните защо искате да анулирате договора и да проверите дали Британски съвет приема анулирането.

Вашите права относно дефектни продукти

5.11 Британски съвет е законово задължен да доставя Продукти, които са в съответствие с този Договор. Като потребител имате законови права по отношение на Продукти, които са дефектни или не съответстват на описанието – може да имате законово право да прекратите Договора (или да получите поправка или замяна на Продукта или повторно извършване на услугата, или да получите парите си обратно в пълен размер или частично). Настоящите Общи условия не изключват тези законови права. Съвет относно Вашите законови права можете да получите от Местното бюро за граждански съвети или от Офиса за стандарти в търговията, или от местния им еквивалент.

6. Ползване на Продуктите от Ваша страна

6.1 Подробности за начина, по който може да осъществите достъп до Продуктите си, ще бъдат предоставени в описанието на Продуктите като част от процеса на поръчката и ще Ви бъдат изпратени като част от Потвърждението на поръчката или отделно по електронна поща или посредством друго електронно известие.
6.2 Продуктите се доставят само за Ваше лично ползване. Вие се съгласявате да не използвате Продуктите за цели, свързани с търговия, бизнес или препродажба.
6.3 Всеки основен код или друг код за достъп е личен за вас, не може да бъде прехвърлян и изтича 6 месеца след издаването, освен ако не е посочено друго в описанието на Продукта по време на процеса на поръчка.

 

7. Промяна на Продуктите или на Началната дата

7.1 Британски съвет гарантира, че всеки Продукт ще бъде доставен във вид, който във всички съществени аспекти отговаря на описанието, дадено в Онлайн магазина или другаде. Въпреки това Британски съвет има право да прави изменения в съдържанието и доставката на Продукта, когато тези промени не изменят съществено Продукта. Британски съвет може да актуализира или да изиска от Вас да актуализирате цифрово съдържание, за да се приложат тези промени. Моля, обърнете внимание, че по отношение на някои изпити Британски съвет няма да бъде в състояние предварително да потвърди Началната дата на тези изпити поради причини, свързани с графика на изпитните съвети на трети страни. Ако случаят е такъв, това ще бъде посочено по време на процеса на поръчка, а Британски съвет ще Ви съобщи във възможно най-кратък срок Началните дати на тези изпити. С маркирането на полето „Приемам“ потвърждавате и се съгласявате, че предоставянето на тези Начални дати не е съществена промяна в договора между Вас и Британски съвет.
7.2 Британски Съвет очаква да полагате разумна грижа, за да се уверите, че Продуктите ще отговарят на Вашите нужди. Британски съвет не гарантира, че ще получите конкретен резултат от използването на Продуктите.

Прехвърляне в друг курс

7.3 Само по отношение на курсовете „лице в лице“, ако желаете да се прехвърлите в друг курс след започване на поръчания курс, тъй като смятате, че нивото на курса, което сте започнали, не е подходящо за вас, моля свържете се с Британски съвет и обяснете това. Ако Британски съвет се съгласи, че нивото на курса, което сте започнали, не е подходящо за вас, Британски съвет ще положи разумни усилия, за да ви прехвърли в друг курс (в зависимост от наличността) без допълнително заплащане.
7.4 Ако курсът, който сте закупили, се доставя онлайн, може да сте в състояние да прехвърлите датите, за които сте се съгласили за провеждане на курса. Моля, свържете се с Британски съвет, за да обсъдите това.

 

8. Защита на данните

8.1 Всички организации на Британски съвет защитават личната информация в съответствие със Закона за защита на британското законодателство за защита на личните данни г. и всяко местно еквивалентно законодателство, ако то съдържа по-рестриктивни разпоредби.
8.2 Законът за защита на личните данни в Обединеното кралство работи по два основни начина. Той дава права на лицата по отношение на това как се използва тяхната лична информация и определя правила за организациите, които обработват лична информация.
8.3 Организациите на Британски съвет:
(a) могат да ползват предоставената от Вас лична информация:
(i) за да организират и администрират конкретния Продукт, който сте избрали, включително, но не само, за да улесняват плащането от Ваша страна за съответния Продукт чрез Обработващия плащанията;
(ii) за да Ви изпращат информация относно дейностите, курсовете, семинарите и събитията, организирани от организациите на Британски съвет, по електронен път или под друга форма, при условие, че не сте се отказали от това;
(iii) за да поискат мнението Ви за продуктите и услугите на Британски съвет, при условие, че не сте се отказали от това; и
(iv) за научни цели, при условие, че не сте се отказали от това;
(b) ще защитават личната информация, която им е предоставена, и ще гарантират, че до нея имат достъп само лицата, които се нуждаят от такъв достъп; и
(c) ще споделят информацията само с Организациите на Британски съвет, с Обработващия плащанията или с други организации, когато такова споделяне е необходимо за справедлива и законосъобразна цел, или когато е получено съгласието на лицето.
8.4 Следва да сте информирани, че Организациите на Британски съвет съхраняват данни (включително данни за Вас или за лица под 18 години, от чието име поръчвате продукти), когато това е абсолютно необходимо за целите, посочени в член 8.3 по-горе.
Достъп до личната Ви информация
8.5 Съгласно Закона за защита на личните данни в Обединеното кралство всяко физическо лице има право да поиска копие от личната информация, налична за него. Това означава, че можете да поискате информацията, с която Организацията с идеална цел от Обединеното кралство разполага за вас; това е известно като "правото на достъп". При подаване на такава заявка, трябва да представите:
(a) писмено искане,
(b) доказателство за самоличността и адреса Ви; и
(c) всяка информация, от която Организацията с идеална цел от Обединеното кралство разумно се нуждае за обработване на искането (например подробности за офисите или персонала на някоя Организация на Британски съвет, с които сте се свързали, и кога) или някакви специфични изисквания, което ще ни помогне предоставим навременен отговор.
8.6 Организацията с идеална цел от Обединеното кралство няма да започне търсенето на Вашата информация, докато не получи посоченото по-горе. За да изпратите писменото си искане или за да получите помощ, моля, свържете се с Британски съвет (вижте страницата „Контакт с нас“ за съответните данни за контакт). Въпреки че трябва да подадете писмено искане, Британски съвет е на разположение и за устен контакт относно Вашата молба.

 

9. Равенство, многообразие и включване

9.1 Британски съвет се стреми да осигури равни възможности за всички лица.
9.2 Ако имате увреждане или специална потребност, Британски съвет ще извърши разумно приспособяване, за да се увери, че имате, доколкото е разумно, равен достъп до всичко, което се съдържа в участието в съответния Продукт, като лице без увреждания или специални потребности.
9.3 Моля да предоставите на Британски съвет подробности за Вашето увреждане и специални потребности във възможно най-кратък срок (в идеалния случай най-малко 8 седмици преди съответната Начална дата).

 

10. Закрила на детето

10.1 Британският съвет вярва, че всички деца имат потенциал и че всяко дете има значение – навсякъде по света. Британски съвет потвърждава позицията, че всички деца имат право да бъдат защитени от всички форми на злоупотреба, както е посочено в член 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето.

11. Вашите задължения

11.1 Вие трябва:
(a) по всяко време да се държите честно, почтено и да показвате любезност, уважение и зачитане към другите при осъществяване на достъп до Продуктите (лично или онлайн);
(b) да се подготвите за Продукта съобразно разумните изисквания на Британски съвет;
(c) да присъствате или да осъществявате достъп по друг начин до всички сесии и други дейности, които са част от Продукта (освен при отсъствие поради медицински или други уговорени причини), и да участвате пълноценно в груповата работа, когато това се изисква; и
(d) да опазвате поверителността на цялата информация, която придобивате във връзка с Продукта.
11.2 Британски съвет си запазва правото да откаже прием или достъп до определен Продукт (включително да поиска да напуснете дадено място, където се предоставя съдържание „Лице в лице”), ако поведението Ви се счита за недопустимо, може да причини щети, неприятности, обида или нараняване, нарушава правилата и разпоредбите на мястото на провеждане, Общите условия или, ако е приложимо, Правилата за ползване на цифрово съдържание или Политиката за поверителност, или е неприемливо по друга причина. Британски съвет може в определени случаи да провежда проверки за сигурност, за да гарантира безопасността на делегатите и / или мястото, където се предоставя съдържанието „Лице в лице” (и Вие се съгласявате с това). Незаконната употреба на фотографско и записващо оборудване и всякаква форма на онлайн дублиране на който и да е Продукт е забранена (с изключение на копиране, разрешено от Правилата за ползване на цифрово съдържание).

 

12. Интелектуална собственост

12.1 Авторското право и всички други права на интелектуална собственост на всички Материали остава единствено изключителна собственост на Британски съвет и на неговите лицензиари. Вие се задължавате да не копирате или разрешавате копирането на Материали (с изключение на копиране, разрешено от Правилата за ползване на цифрово съдържание) или да разпространявате каквито и да е Материали чрез интернет или интранет, или да разкривате или разрешавате разкриването или продажбата или даването под наем на същите на трети страни.
12.2 Британски съвет се съгласява да Ви предостави неизключителен освободен от такси лиценз за използване на съответните материали за целите на Вашето обучение и изследване във връзка с Продукта, но не и за търговски цели.

 

13. Отговорност на Британски съвет

13.1 Нищо в настоящите Общи условия не ограничава или изключва отговорността на Британски съвет (или отговорността на Организацията с идеална цел от Обединеното кралство) за смърт и / или телесна повреда, причинена по небрежност от Британски съвет или Организацията с идеална цел от Обединеното кралство, или от някой от техните служители, агенти или подизпълнители, за измамно погрешно представяне и друга отговорност, която по закон не може да бъде ограничена и / или изключена.
13.2 Освен по член 13.1, Британски съвет и Благотворителната организация от Обединеното кралство не поемат отговорност и изрично изключват отговорността за загуба или повреда на Ваша собственост, извършена при доставяне на Продукта лично или онлайн от страна на Британски съвет. При осъществяване на достъп до всяко съдържание „Лице в лице” трябва особено да внимавате никога да не оставяте без надзор свои ценности (включително мобилни устройства, таблети или лаптопи).
13.3 Освен по член 13.1, Британски съвет и Организацията с идеална цел от Обединеното кралство при никакви обстоятелства не носят отговорност пред Вас (независимо дали поради нарушение на договор, небрежност, нарушение на законово задължение или на друго основание) за:
(a) загуби, които не са били предвидими както за Вас, така и за Британски съвет и / или за Организацията с идеална цел от Обединеното кралство, когато Договорът е бил сключен;
 (b) загуби, които не са причинени от каквото и да е нарушение от страна на Британски съвет; или
(c) пропуснати ползи, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможност, възникнали по повод или във връзка с Договора.
13.4  Ако предоставено от Британски съвет дефектно цифрово съдържание причини вреди на устройство или цифрово съдържание, което Ви принадлежи, и това се дължи на неполагане на разумни грижи и умения от страна на Британски съвет, Британски съвет ще поправи вредата или ще ви плати обезщетение за причинената вреда. Британски съвет обаче не носи отговорност за вреди, които сте могли да избегнете, като последвате съветите на Британски съвет да приложите актуализация, която Ви е предложена безплатно, или за вреди, причинени от неспазване от Ваша страна на инструкциите за инсталиране или за наличие на минимални системни изисквания, препоръчани от Британски съвет.
13.5 При спазване на членове 13.1, 13.2, 13.3 и 13.4, отговорността на Британски съвет във връзка с Договора ще бъде ограничена до цената, която сте платили за Продукта (продуктите), закупен(и) по този Договор.

 

14. Други важни условия

14.1 Британски съвет може да прехвърли договора (изцяло или отчасти) или да възложи или да делегира доставката на Продукта по какъвто и да е начин по свое усмотрение на: (i) всяко отделно дружество, което е контролирано от Британски съвет или по друг начин представлява част от групата дружества на Британски съвет; или (ii) всеки доставчик на аутсорсинг или услуги от трети страни, който е ангажиран по договор за предоставяне на услуги на Британски съвет.
14.2 Договорът е личен и затова не можете да прехвърляте някои или всички Ваши права или задължения по настоящите Общи условия на друго лице без предварителното писмено съгласие на Британски съвет.
14.3 Британски съвет има намерение да се базира на настоящите Общи условия, които да представляват целия Договор между Вас и Британски съвет по отношение на съответния продукт. С оглед избягване на всякакво погрешно разбиране относно съдържанието на Договора, уверете се, че сте поискали евентуални изменения или допълнения в условията на Договора да бъдат отразени в писмена форма от представляващия Британски съвет.
14.4 Ако Британски съвет не настоява незабавно да изпълните някое свое задължение съгласно настоящите Общи условия или ако Британски съвет забави предприемането на мерки срещу Вас във връзка с нарушаване на настоящия Договор, това не означава, че не следва да изпълните своето задължение и не препятства Британски съвет да предприеме съответните стъпки срещу Вас на по-късен етап.
14.5 Всеки от членовете от настоящите Общи условия има самостоятелно действие. Ако някой съд или компетентен орган реши, че някой от тях е незаконосъобразен или неприложим, останалите членове остават да действат с пълна сила.
14.6 Британски съвет винаги ще спазва всички задължителни закони (включително задължителните мерки за защита на потребителите), приложими в страната, в която е обичайното Ви пребиваване. В съответствие с това и със Специалните правила (част 4), законодателството на Англия се прилага по отношение на Договора и на всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с Договора или неговия предмет или сключване (включително извъндоговорни спорове или искове). За избягване на съмнение, този Договор се счита за сключен в Англия, освен ако Специалните правила не предвиждат друго.
14.7 Британски съвет се надява, че впечатленията Ви от Вашите взаимоотношения с Британски съвет са отлични и приветства Вашите коментари, предложения и сведения за Вашата удовлетвореност или неудовлетвореност. Ако имате някакви коментари или оплаквания във връзка с Договора, моля, вижте страница „Жалби” (вж. определението за „Страница ‘Жалби’“ за повече подробности) и следвайте процедурата, посочена там. Освен това, моля да имате предвид, че споровете могат да бъдат изпратени за разрешаване до платформата Онлайн разрешаване на спорове към Европейската комисия за онлайн разрешаване от независим орган (без да се налага да се разглеждат от съд).
14.8 Ако жалбата, спорът или искът не бъдат успешно разрешени посредством дискусии между Вас и Британски съвет или чрез платформата Онлайн разрешаване на спорове към Европейската комисия, съдилищата на Англия имат неизключителната юрисдикция по отношение на искове, произтичащи от или свързани с Договора. Това означава, че всички искове, свързани с Договора, могат да бъдат решавани от съдия (или съдебен състав) в английски съд, но Вие или Британски съвет може алтернативно да заведете дело във Вашата страна на пребиваване или в друга съответна държава.
14.9 Британски съвет може да се свърже с Вас или да изпрати известие съгласно настоящия Договор чрез Онлайн магазина или чрез изпращане на имейл до посочения от Вас по време на процеса на поръчката адрес на електронна поща.

 

15. Осъществяване на контакт с Британски съвет

15.1 Ако имате въпроси, коментари или запитвания относно Договора или Продукта, моля, свържете се с Британски съвет, като използвате данните за контакт на страницата „Контакт с нас” (за повече подробности вижте определението за „Страница ‘Контакт с нас’”).

ЧАСТ 3: ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ

Следните правила са приложими за Вас, ако сте закупили Цифрово съдържание.

1.1  Тъй като Цифровото съдържание се предоставя чрез уеб браузър на трета страна (например Internet Explorer, Chrome и Firefox), трябва също така да прочетете и правилата за ползване и политиката за поверителност, които важат за ползването на този уеб браузър.
1.2 Британски съвет е собственик или лицензиант по отношение на всички права на интелектуална собственост в Цифровото съдържание и в дизайна, структурата, „външния вид” и подреждането на Цифровото съдържание.
1.3 При заплащане на цената за Цифровото съдържание Британски съвет с настоящото Ви предоставя неизключителен, непрехвърляем лиценз за достъп и ползване на Цифрово съдържание в съответствие с настоящите Правила за ползване на цифрово съдържание.
1.4 Вие се съгласявате да не:
(a) предоставяте достъп до Цифровото съдържание на никое друго физическо или юридическо лице;
 (b) нарушавате, увреждате или ограничавате ползването на услугите, предоставяни от Британски съвет;
(c) качвате или показвате коментари или материали чрез своето участие в Цифровото съдържание, които са неверни, обидни, показващи сексуално съдържание, клеветнически, заплашителни, нецензурни или незаконни, или които нарушават правата на интелектуална собственост;
 (d) изследвате, сканирате или тествате уязвимостта на Цифровото съдържание или се опитвате да заобиколите или да разбиете установяването на автентичността на потребителя или контрола за сигурност по отношение на Цифровото съдържание;
(e) съставяте обратно, разглобявате, разработвате обратно, декомпилирате, копирате, дублирате, модифицирате или адаптирате какъвто и да е софтуер или друг код или скриптове, съставляващи част от Цифровото съдържание (освен в степента, разрешена от закона) или да правите опит да предавате към или чрез Цифровото съдържание каквато и да е информация, която съдържа вирус, червей, троянски кон или друг вредоносен или разрушителен компонент;
(f) променяте, изменяте, изтривате, препятствате или злоупотребявате с файлове или други данни, създадени, притежавани или предоставени от Британски съвет или трета страна, предоставяни като част от Цифровото съдържание (освен ако това е изрично разрешено съгласно настоящите Правила за ползване на цифрово съдържание); или
(g) използвате Цифровото съдържание в нарушение на приложимото законодателство.
1.5 Ние ще полагаме разумни усилия, за да направим достъпно Цифровото съдържание на датата и часа, договорени в Потвърждението на Вашата поръчка. Поради естеството на интернет обаче Британски съвет не може и не гарантира, че ползването на Цифровото съдържание ще бъде непрекъснато или без грешки. Британски съвет не носи отговорност за закъснения, неуспешни доставки или други загуби или вреди, произтичащи от прехвърлянето на данни по комуникационни мрежи и съоръжения, включително интернет, и Вие приемате, че Цифровото съдържание може да бъде предмет на ограничения, закъснения и други проблеми, присъщи на използването на такива комуникационни съоръжения.
1.6 Вие сте отговорни за осигуряването на необходимия хардуер, софтуер и телекомуникации, необходими за ползване на Цифровото съдържание, и носите отговорност за всички свързани с тях такси, включително таксите на доставчиците на интернет услуги.
1.7  Британски съвет насърчава свободата на изразяване, но възгледите, изразени от отделни лица чрез Цифровото съдържание, може да не съответстват на вижданията на Британски съвет.

 

ЧАСТ 4: СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Долупосочените Специални правила се прилагат по отношение на Договора и представляват правно обвързваща част от Общите условия.
[Добави, ако е приложимо.]

ЧАСТ 5: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА (ЧАСТ 1)

Долупосочените Допълнителни правила се прилагат по отношение на Договора и представляват правно обвързваща част от Общите условия.

Следните условия се прилагат, ако Продуктът, който купувате, се състои от достъп до конференция или друго събитие.

1. Плащане и ценообразуване.

1.1  Пълното плащане за Вашия достъп до събитието (както и за регистрираните от Вас делегати) трябва да бъде получено в разполагаеми средства от Британски съвет или от Обработващия плащанията преди началото на събитието. Британски съвет си запазва правото да откаже достъп на всеки, който не е платил преди събитието.
1.2  Ако искате да платите и да Ви бъде издадена фактура:
(a) трябва да се регистрирате чрез Онлайн магазина преди крайната дата за събитието, посочена в Онлайн магазина. Регистрациите, извършени след тази крайна дата, трябва да бъдат платени в пълен размер при регистрацията чрез Онлайн магазина;
(b) ако предоставите номер на поръчката по време на регистрацията чрез Онлайн магазина, ние ще гарантираме, че той ще бъде включен във фактурата. Ако не го направите, Британски съвет не може да гарантира, че номерът на поръчката ще бъде включен във фактурата;
(c) към всички плащания по фактури се добавя административна такса в размер на 50 британски лири;
(d) плащанията могат да се извършват само в британски лири чрез банков превод; и
 (e) договорът между вас и Британски съвет ще се счита за сключен, когато Британски съвет Ви изпрати Потвърждението на поръчката. Вижте член 3.5 от Общите правила за допълнителна информация.
1.3  Моля имайте предвид, че за плащания с кредитни карти не се издават касови бележки – ще получите само потвърждение за трансакцията на електронната си поща.
1.4  Британски съвет си запазва правото да поиска съответните документи и да предприеме други мерки, за да гарантира, че закупените пропуски за събития са подходящи за съответните делегати. В случай, че сте закупили неправилен тип пропуск, Британски съвет си запазва правото да анулира поръчката или регистрацията Ви (според случая) и да поиска да бъде закупен подходящия пропуск.

2. Заместници.
2.1  Британски съвет ще допусне заместник да присъства на мястото на определен делегат, без допълнителни разходи, при условие че уведомите писмено Британски съвет най-малко седем дни преди събитието.
3. Визи и писма-покани.
3.1  Британски съвет не е в състояние да окаже съдействие по отношение на писма-покани или визи.
3.2 През времетраенето на дадено събитие Британски съвет може да издаде удостоверение за присъствие. Моля, обърнете се към персонала на информационното бюро, ако искате удостоверение за присъствие. 

ЧАСТ 5: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА (ЧАСТ 2)

4. Хардуер

4.1 Вие се съгласявате да гарантирате, че всеки хардуер (например хардуер за мобилни приложения), който е предоставен на Вас или на делегат, регистриран от Вас, ще бъде върнат на представител на Британски съвет в края на събитието.
4.2 Ако регистриран от Вас делегат не върне хардуера в съответствие с член 4.1, ще бъдете задължени да заплатите на Британски съвет заместващите разходи за всяко устройство, което не е върнато.

5. Ограничаване на отговорността.

5.1 С оглед избягване на съмнения, в допълнение към (и без да се обезсилва) член 13 от Общите правила, Британски съвет и Организацията с идеална цел от Обединеното кралство не поемат отговорност и изрично изключват отговорността за:
(a) всяка загуба или повреда на имущество, принадлежащо или пътуващо с Вас или с регистрирани от Вас делегати, включително парични средства, часовници, бижута, фотоапарати или дрехи; или
(b) всички загуби или допълнителни разходи, понесени от Вас поради закъснения или промени в туристически услуги, болест, метеорологични условия, стачки, бунтове, война, карантина или каквато и да е друга причина.
6. Фотографиране и записване.
6.1 Моля, прочетете внимателно този текст. В него се определят условията, при които приемате Британски съвет да Ви прави снимки и / или видеозаписи или аудиозаписи и да използва тези снимки или записи.
6.2 Приемайки тези условия, Вие:
(a) се съгласявате Британски съвет да Ви снима и / или записва и давате разрешение на Британски съвет да използва всеки материал от фотографиите и / или записите, на чиито авторски и други права сте собственик;
(b) потвърждавате, че Британски съвет има право безплатно да ползва направените Ви снимки и / или записи (без да е необходимо да Ви идентифицира по име) в първоначалния им формат или редактирани, адаптирани или променени, за целите на вътрешния и външния промоционен и рекламен материал на Британски съвет и за всякакви програми, публикации, уебсайтове, електронни публикации и социални медийни услуги в целия свят, произведени от или от името на Британски съвет; и
(c) се съгласявате, че Британският съвет има право да предаде Вашите снимки и / или записи, както и Вашето име, на външни печатни и медийни агенции, издатели и разпространители и на партньори и други трети страни, с които работи Британски съвет навсякъде по света, за целите, посочени в член 6.2 (b) по-горе.

 

Споделете това