Нашият подход към равенството, многообразието и приобщаването 

В Британски съвет се стремим да премахнем пречките в нашата организация и да изградим приобщаваща и представителна среда за преподаване и обучение. Ние се стремим да възприемем многообразието, да оспорим расизма и всички форми на дискриминация и да поставим равенството на централно място в организацията.

Насърчаваме приобщаваща организационна култура и искаме да дадем на нашите колеги, обучаващи се лица и на всички, с които работим, възможност да реализират своя потенциал – независимо от тяхната възраст, правоспособност, пол, религия, убеждения, раса, етническа принадлежност, култура и сексуална ориентация.

Многообразие на нашите преподавателски екипи

Всички учебни центрове на Британски съвет по света са поели ангажимента да имат многообразен преподавателски екип. Нашите преподаватели са с различен произход, идентичност, националност, етнос и религия. Преподавателите на Британски съвет владеят английски език на отлично ниво и всички те споделят общата цел да предоставят най-високите стандарти на преподаване на английски език на хората, които се обучават при нас. 

Многообразие, приобщаване и равни възможности за хората, които се обучават при нас 

Хората, които се обучават при нас, имат широк спектър от разнообразни нужди. Ефективната работа с многообразието е съществена част от дейността на Британски съвет и това означава да реагираме положително на разнообразните нужди на всички хора, които се обучават при нас. Вярваме, че всички хора, които се обучават, заслужават високо качество при изучаване на английски език, което повишава максимално индивидуалните постижения. 

Нашият ангажимент за равенство, многообразие и приобщаване

Като глобална културна организация ние сме в уникалната позиция да събираме хората заедно, да създаваме международни връзки и да обменяме и споделяме идеи в безопасна, надеждна и приятна за обучение среда. Нашата работа се основава на изграждането на пълноценни, трайни и изпълнени с уважение взаимоотношения между различните култури. Всички ние се изправяме решително срещу всякакъв вид дискриминация и расизъм спрямо всички, с които работим, включително нашите колеги и учащи.

Ние сме поели сериозен ангажимент по отношение на равенството, многообразието и приобщаването. Ние предприемаме действия срещу дискриминацията и се фокусираме върху справедливото отношение към всички.

 
Споделете това