Моля, имайте предвид, че за всички тестове IELTS UKVI, проведени след 7 април 2020 година, ще се прилага следната политика за отмяна на изпит и прехвърляне за друга дата, специфична за UKVI. Ако се явявате на теста преди 7 април или ако няма да полагате теста IELTS UKVI, моля, вижте Общите условия. 

Важно: Тези условия важат само за IELTS UKVI и IELTS Life Skills. Моля, вижте съответния документ с политиката за тестовете, различни от UKVI IELTS. 

A. Отмяна на изпит 

Можете да отмените регистрацията си за IELTS по всяко време преди да направите теста, като уведомите вашия изпитен център. Условията за възстановяване на заплатената такса зависят от това кога се извършва отмяната на изпита и от това дали са налице особени обстоятелства. 

1. ВРЕМЕ ДО ДАТАТА НА ТЕСТА

1.1. Повече от 14 дни преди теста: 

Ако отмените своята регистрация за IELTS повече от четиринадесет дни преди теста, ще получите обратно 75% от заплатената такса. 

В Обединеното кралство и страните-членки на Европейския съюз, вие може да имате право да получите обратно 100% от заплатената сума, ако отмените своята регистрация по-рано от четиринадесет дни преди теста, но в рамките на четиринадесет дни от извършване на регистрацията за теста. Ако вашият тест се провежда в Обединеното кралство или в страна-членка на Европейския съюз, моля, проверете в местния изпитен център дали имате право да се явявате на теста там. 

1.2. В рамките на 14 дни, но повече от два дни преди теста: 

Ако отмените своята регистрация за IELTS в рамките на четиринадесет дни, но повече от два дни преди датата на теста, ще получите обратно 50% от заплатената за него такса.  

1.3. В рамките на два дни преди теста: 

Ако отмените своята регистрация за IELTS в рамките на два дни преди датата на теста, ще получите обратно 25% от заплатената за него такса. 

1.4. На датата на теста или след него: 

Ако отмените своята регистрация за IELTS на датата на теста или след него, няма да ви бъде възстановена заплатената такса. 

2. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ТЕСТА

Можете да изпратите заявление до вашия изпитен център с доказателства за възникнали особени обстоятелства преди теста и до работни пет дни след него, в случай, че не сте се явили. Вашият изпитен център ще ви отговори писмено в рамките на седем работни дни след получаване на заявлението. Вашият изпитен център ще направи оценка на вашето заявление с доказателства за изключителни обстоятелства. 

Всички заявления за особени обстоятелства и доказателствата в подкрепа на заявленията, трябва да бъдат приети от вашия изпитен център не по-късно от пет работни дни след насрочената дата на теста. 

Ако вашият изпитен център одобри заявлението ви, вие ще получите обратно цялата сума, без административна такса в размер до 25%. 

Ако вашият изпитен център не одобри вашето заявление, тогава ще се прилагат правилата от раздел 1. 

Нашето определение за особени обстоятелства е следното: 

  • Сериозни медицински състояния, които не ви позволяват да присъствате или да работите нормално в деня на теста; такива състояния изискват представяне на доказателства под формата на медицински документ от квалифициран лекар 
  • Доказателство за възникнало страдание, травма или други форми на значителни затруднения 
  • Военна служба 

3. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ИЗПИТНИЯ ЦЕНТЪР

При определени обстоятелства, извън контрола на изпитния център, може да се наложи да отменим вашия тест. Такива обстоятелства включват и не се ограничават до екстремни климатични условия, природни бедствия, стачки. 

При такива обстоятелства вашият изпитен център ще се свърже с вас, доколкото това е възможно, и ще ви даде възможност да изберете една от следните опции: 

  • Пълно възстановяване на заплатената такса или 
  • Прехвърляне към друга изпитна дата, която е удобна за вас. 

В случаите, когато вашият изпитен център отмени тест поради обстоятелства, които са в неговия контрол, в допълнение към пълното възстановяване на средствата или прехвърлянето към друга дата за тест, може да имате право да кандидатствате за обезщетение за направените разходи. Вашето право на обезщетение ще бъде оценено като разумна претенция или не от изпитния център и ще ви бъде дадено обезщетение в зависимост от следните условия: 

  • Изпитният център ще прецени дали решението за отмяна е в рамките на неговия контрол или извън него. 
  • Всяко определено обезщетение ще бъде ограничено само до разходи за пътуване и настаняване, които са: 

– възникнали директно като резултат от планиране на вашето присъствие в деня на теста; 

– доказани с документ(и) за извършени плащания; 

– подкрепени от доказателства, че разходите за прекратеното пътуване и/или настаняване не могат да се възстановят от доставчика на услугите; 

– сравнени с най-ниските разумни пазарни цени за такива разходи (това ще се извърши от изпитния център). 

  • Ако пътувате по-далече от най-близката до вашето обичайно местоживеене изпитна зала, тогава изпитният център няма да приеме вашата претенция. 

B. Прехвърляне 

4.1. Повече от 14 дни преди теста: 

Можете да промените датата на вашия тест по всяко време до четиринадест дни преди нея. 

Трябва да изберете дата на теста, ако се предлага, в рамките на следващите три месеца спрямо първоначалната дата на теста. Ако предпочитаната от вас дата на тест е след повече от три месеца след първоначалната дата, тогава прехвърлянето ви ще се третира като отмяна. 

Можете да прехвърлите една резервация само веднъж. 

Вашият изпитен център може да наложи административна такса в размер на до 25% от общата изпитна такса. 

4.2. В рамките на 14 дни преди теста: 

Всички заявки за прехвърляне, направени в рамките на четиринадесет дни преди теста, ще бъдат третирани като отмяна. Вижте раздел А. Отмяна в настоящите условия. 

Бележки 

i. Вашият изпитен център е отговорен за възстановяването на такси и организирането на прехвърляне. 

ii. Съгласно раздел A. 2., изпитният център е отговорен за вземането на решения, свързани с претенции на кандидатите за възникването на особени обстоятелства. 

iii. Съгласно раздел A. 3., изпитният център е отговорен за вземането на решения, свързани с обезщетения, включително правото на обезщетение и сумата на обезщетение. 

Споделете това