от Клеър Хюс

07 юли 2017 - 16:55

Споделете това

С развитието на света се променят и образователните нужди на децата ни. Това, което учат и начинът, по който учат, трябва да ги подготви за дигитална, мултикултурна среда на работа и живот. Вземайки предвид мненията на учители, бизнес лидери и образователни експерти, американската организация Partnership for 21st Century Skills определя така наречените "4 умения на образованието в XXI век" (4 Cs of 21st century learning). Това са четири ключови умения, които децата в днешно време трябва да развият, за да постигат успехи в съвременното общество, вкъщи и на работното място в бъдеще. 

Учителят в Британски съвет Клеър Хюс разкрива как развиването на тези умения е включено в курсовете ни по английски език и как това ще им помогне да водят щастлив и пълноценен живот. 

Сътрудничество

Ефективното сътрудничество, при което "двама или повече души, работещи заедно създадат или постигнат едно и също нещо", е от съществено значение за успешните социални и професионални взаимоотношения. За постигането му, хората трябва да могат да определят с какво самите те биха допринесли към работата на колектива. Обикновено, когато попитам учениците ми в какво са добри, получавам отговори от сорта на "Получих отлична оценка на теста по математика, значи съм добър по математика". Чудесно е, че познават силните си страни в училище, но това, което често не могат да определят, са силните страни на характера си. Например умението да мотивират другите или да са съпричастни с тях. Затова чрез включването на работата в екип в курсовете ни, ние се стремим да помагаме на учениците да открият с какво могат да са полезни на другите и как да комбинират своите уменията с талантите на останалите, за да постигнат поставената цел.

Езиковото обучение само по себе си изисква съвместна работа, защото комуникацията с другите е смисълът на езика. Затова ние често включваме в уроците си комуникативни задачи. Стараем се учениците ни не просто да упражняват езиковите си знания, а да ги използват, за да постигнат нещо ново. Примери за такива упражнения включват планиране на събитие, решаване на различни типове задачи или казуси, или създаване на някакъв проект. Щом задачата е завършена, оценяваме процеса и всеки ученик ми казва с какво е допринесъл за крайното решение. Говорим за възникналите проблеми в екипа им и как можем да се справим с тях следващия път, когато учениците работят заедно. По време на заниманието всички споделят идеи, показват своето съгласие или несъгласие, дават предложения и казват какво мислят за тези предложения. Всички тези умения те ще използват отново в личния и професионалния си живот в бъдеще.

Критично мислене

Критичното мислене е способността за обективно анализиране и оценяване на проблем, с цел разрешаването му. То е включено по няколко начина в курсовете ни. Един от тези начини е чрез употребата на автентични текстове за четене и слушане. Използваме тези текстове не просто, за да изследваме използвания речник. Изискваме от учениците си да помислят над това, което са прочели, да свържат личните си преживявания и досегашни знания, за да видят цялостната картина. Насърчаваме ги да проверят източника на информация и да преценят колко достоверен е той. След това се задълбочаваме в текста, откриваме главните доводи, идеи и доказателствата, в тяхна подкрепа. Това помага за развитието на творческите умения на учениците. Например, след като прочете рецензията на някое компютърно приложение, анализира различните изказани мнения и тяхното представяне, курсистът вече ще има уменията да  напише собствена рецензия. Следователно, упражненията ни по английски език насърчават курсистите да развият безпристрастни, балансирани мнения по редица различни теми, както и да се изразяват красноречиво.

Комуникация

Комуникацията е всъщност "даването или размяната на информация чрез говорене, писане или чрез някакво друг средство". Но това просто действие на предаване на информация включва много повече от думите, които използваме. Когато говорим, трябва да вземем под внимание активното слушане, обхвата на използваната лексика, силата на гласа и безброй други фактори. Една от особеностите, на които обръщаме внимание в час, е употребата на ударението при говорене. Звуците или думите, на които наблягате във фраза или изречение, могат напълно да променят начина, по който английския ви бива възприет или разбран от събеседниците ви. Например, изречението "I never said he stole the money" ("Аз никога не съм казвал, че той е откраднал парите") може да има седем различни смисъла спрямо това на коя дума наблегнете, когато го произнасяте. По време на упражненията за говорене в час учителите ни коментират не само употребата на английския език. Обръщаме внимание на съдържанието на изказването, тона на гласа, реакциите на другите и развитието на идеите. Учим курсистите ни, че да комуникират успешно означава, че трябва да обмислят не само какво казват, но и начина, по който го казват. 

Креативност 

Креативността е сложно понятие за описване, но едно определение, което харесвам гласи: "Креативността е процесът на пораждане на оригинални идеи, които имат стойност". За мен това означава, че креативността е умение, важно за всички аспекти на живота. Не става дума само за употребата на въображение, а и за развиването на уменията за решаване на проблеми, тъй като добрите идеи често се раждат от различния поглед над ситуациите. Но как да включим креативността в изучаването на езика? Няма как да обясните структурата на сегашно перфектно време по креативен начин, защото никой няма да разбере какво говорите. Но разглеждането на структурата и значението на думите е само една част от уроците ни. В момента, в който курсистите разберат смисъла на това, което учим, те веднага го прилагат в някоя езикова задача. Упражненията често са построени около някакъв казус, например "Приятел обмисля да посети Букурещ, но не знае нищо за града. Как би му го описал?". Освен че подтикваме курсистите да използват наученото, ние разгръщаме темата и им помагаме да намерят правилния набор от думи на английски, за да развият и изразят идеите си. Задачи като тази предразполагат към различен отговор от всеки ученик, тъй като всеки използва собствените си познания, за да изрази мнение си. "Движението е бавно колкото Internet Explorer" ("The traffic is as slow as Internet Explorer") беше един от любимите ми отговори!

Увереност

Всички тези умения ще повишат увереността на детето ви, което, от своя страна ще му помогне да развие нивото си на владеене на английски език още повече. Класната стая е мястото, където учениците без притеснение да изпробват новите си езикови и комуникационни умения, благодарение на подкрепата и обратната връзка от учителя и съучениците. А това ще им помогне да станат любознателни, изобретателни и да комуникират успешно.  

Научете още