от Британски съвет

01 февруари 2021 - 17:00

Споделете това
курсисти

Някои от първите думи, които научаваме като деца, са онези, които ни помагат да разберем къде се намират нещата — може би защото, поне във функционалния език, това е много важно. Същото е валидно и когато учим чужд език. Представете си например да кажете: 'Last year I studied, I went to a different country and stayed in that country for a year.' Можем да предадем същата информация с една дума: 'Last year I studied abroad'. Много по-просто е!

'Abroad' е наречие за място, а наречията за място в английския език ни помагат да отговорим на въпроса „къде“/ 'where'? Те обаче могат да ни дадат и информация за посока и разстояние, при това в много сбита форма.

Какви са правилата?

Има различни типове наречия за описание на място и трябва да внимаваме къде ги поставяме в изречението.

Мястото на наречието зависи от типа на глагола, за който се отнася. Ако глаголът е преходен (това означава глагол, който се използва с пряко допълнение), наречието се поставя след допълнението.

I left my bag over there.
John spilled the wine everywhere

Ако глаголът е непреходен (тоест не се използва с пряко допълнение), мястото на наречието е след основния глагол.

John would love to live abroad.
She went downstairs.

Наречията за място могат да изразяват различни типове информация за това къде се случва нещо.

1. Местоположение

Можем да използваме тези наречия, за да кажем къде точно се намират нещата.

- Your jumper is over here.
- What's it doing over there?
- You left it here last night.

Here и there са две от най-често използваните наречия за място. Here се отнася за място, което е близко до говорещия, а there се отнася за отдалечено място.

Други често употребявани наречия за място са: around, inside, outside, between, over, next to, up, down, in, over, off.

Може би си казвате: „Мислех, че off и in са предлози“ – и сте прави! Според правилата на английската граматика някои думи могат да се смятат за наречия или предлози в зависимост от изречението и от думата, която поясняват.

Tamsin looked down.

В това изречение down е наречие, тъй като пояснява глагола 'look'. В това изречение няма допълнение.

Tamsin walked down the road to the bakery.

В това изречение down е предлог, защото се отнася за съществителното 'road', което е допълнение. И в двата случая обаче думата предоставя по-точна информация за това къде се случват нещата.

За описание на място можем да използваме и адвербиални изрази. (Адвербиален израз означава просто съчетание от думи, което изпълнява функцията на наречие.)

He lives in a modern flat in the city centre.
Stuart is studying Philosophy at the school in town.

Можем да използваме и наречия за място, завършващи на '-where', когато не даваме точна информация:

I've been looking for you everywhere!
Claudia wants to go somewhere hot this year on holiday.
We were nowhere near the city centre.

2. Посока

Някои наречия дават информация за посоката, в която се движи нещо.

Russ drove north and didn't stop until he got to Leeds.
Joanna jumped up.

Можем да използваме и down, along, across, east, west, south, за да дадем престава за посоката.

3. Разстояние

Обстоятелствените изрази за място могат да дават информация и за разстоянието:

Madrid is about 600 km away from Barcelona.
She lives half a kilometre away.

Изключения и вариации

Някои наречия могат да предават информация едновременно за посока и местоположение.

I am going indoors – don't try to follow me!
We were running downhill quickly.

За да дадем указания за посоката, можем да използваме и думи, които завършват на '-wards'. Когато видите '-wards' или '-ward' в края на някоя дума, това означава 'in the direction of' – „в посока към“.

We walked slowly homewards. (в посока към дома)
Jocelyn moved backwards out of the room. (в посока „назад“ спрямо мястото, където е била преди).

Думите на '-wards'  се използват и в комбинация с 'bound', за да се подчертае значението „в посока към“.

Clark got on his horse, homeward bound.
There is lots of traffic on the southbound road.

Подобна е думата towards, която обаче е предлог, тъй като винаги се нуждае от допълнение.

The man was coming towards me holding a piece of cake.

Често допускани грешки

Както видяхме, словоредът е важен, когато си служим с наречия. Ако използваме предлог, той трябва да е след допълнението.

Don't leave over there my book.       ✗                                                                                                                                                                                                                                                                     
Don't leave my book over there.                                                                     

'Home' може да се употребява и като наречие (например за да поясним накъде отиваме). Помнете, че в такива случаи не се използва 'to'.

Robert went to home.                                                  ✗                                                                                                                                                                                         
Robert went home.                       

Известни примери от музиката и киното

Пол Макартни през 1966 г. възпява любовта си с думите, че иска да я вижда 'Here, there, and everywhere'.

Риана записа песен за филма 'Home' от 2015 г. за група извънземни, решили да дойдат на Земята. “Turn your face towards the sun'' са думите, с които започва.

East is East е британски филм от 1999 г. за семейство от Пакистан, което живее в Северна Англия през 1971 г.

Мини-тест

Поправете грешките в следните изречения (вижте отговорите по-долу):

1. Please leave here your coat.
2.  Is that man coming towards?
3.  Birmingham is about 135 miles of London.
4. If you go to home after work, can you buy some milk?
5.  We got lost and ended up in the middle of nothing.

Вижте какви курсове по английски предлагаме

Believe in yourself

Отговори на мини теста:

1. Please leave your coat here.
2. Is that man coming towards us? (me/you/ any other object pronoun)
3. Birmingham is around 135 miles from London.
4. If you go home after work, can you buy some milk?
5. We got lost and ended up in the middle of nowhere.

Още в Digital Café