от Британски съвет

20 март 2020 - 12:00

Споделете това

Когато говорим, съвсем естествено правим паузи, поставяме ударение и (поне така се надяваме) организираме идеите си по такъв начин, че човекът, който ни слуша, да може да следи мисълта ни без особено затруднение. Когато пишем, това не става толкова интуитивно и един от начините, по които оформяме писмената си реч, е чрез пунктуация.

Да вземем например разликата между следните две изречения:

Let's eat, Clare.
и
Let's eat Clare.

В едното от тях има нещо много сбъркано, което не би зарадвало Клеър. Дори малка разлика в пунктуацията може да доведе до подобни големи разлики в значението. В последно време в ежедневието ни преобладават цифровите текстове и писането на неофициални съобщения, a това често води до неправилна употреба на препинателните знаци и в по-официалните текстове. Знанията за правилно използване на пунктуацията помагат да съставяме по-разбираеми текстове с по-професионално звучене и, разбира се, са от съществено значение при формалното оценяване на езиковите умения.

Какви са правилата?

И така, какви са правилата за пунктуацията? Ето един кратък преглед на най-често използваните знаци.

1. Точка (.)
Точката се използва най-често в края на изречение, което изразява напълно завършена идея.

Johnny grew up in Birmingham in the 1980s.

Точката се използва и за съкращения (с малки букви) – например когато говорим за време.

''See you at 3 p.m. tomorrow, Dave.'' (обърнете внимание, че в пряката реч точката се поставя преди кавичките)

2. Запетая (,)

Някои хора си представят запетаите като момент, в който да си поемеш дъх, тъй като те отбелязват паузите в изреченията. Най-честите случаи на употреба са:

За разделяне на изречения (като „части“ от едно изречение, съдържащи подлог и сказуемо), особено когато са свързани със съюзите and, but, so, or, nor, yet или for.

I hadn't finished my homework, but I decided to go out anyway.
Sally was feeling upset, and Romesh was not helping.

Използваме запетаи също и за да обособим изречения, които добавят допълнителна информация към дадено изречение.
Например:

On Tuesday we are going to an Indian restaurant.
On Tuesday, which is my birthday, we are going to an Indian restaurant.  (“which is my birthday” тук е допълнителна информация – изречението има смисъл и без нея).

Ако изброяваме повече от две неща, използваме запетая, за да ги разделим.

For dinner last night I had soup, risotto, salad, and a chocolate brownie.

Запетаи се поставят и след встъпителни изрази като в този пример:

Grabbing her hat, Valerie rushed out of the door.

Запетаи се използват и преди лично име, когато се обръщаме към някого. Нали помните примера от началото на статията?

Let's eat, Clare.

Ако имате колебания относно запетаите, опитайте двата варианта на изречението – със и без запетая. Променя ли се смисълът на изречението, когато пропуснете запетаята? По-лесно ли се чете изречението, когато има запетая?

3. Точка и запетая (;)

Знакът точка и запетая е нещо като по-големият брат на запетаята. Можете да го използвате, когато искате да съедините две отделни (независими) изречения или твърдения, които са свързани, но без съюз помежду им.

I clean my teeth everyday; I don't want to end up with tooth decay.

Тук можете да използвате и запетая, и съюз.

I clean my teeth everyday, because I don't want to end up with tooth decay.

Този знак може да се използва и в списъци, където вече са използвани запетаи за разделяне на различни елементи (в този случай той се явява нещо като „запетая от по-висок порядък“).

Dancing is great because it gets us moving, which is good for our health; it teaches us coordination, balance and rhythm; it also encourages self expression, which can build confidence.

4. Двоеточие (:)

Двоеточието се използва за въвеждане на списъци.

For your English class, you will need: A coursebook, a pen, a notebook, and a good teacher.

Използва се също и за свързване на две самостоятелни изречения, когато второто изречение разширява, обяснява или добавя допълнителна информация към първото.

She had always loved grammar: she owned multiple dictionaries and had verb lists all over the walls of her study.

Двоеточието може да се използва също и за подчертаване.

There was one thing that interested her more than anything: punctuation.

5. Апостроф (')

Хората често допускат грешки при използването на апострофи, но правилата за тях са напълно ясни. Апострофите се използват като знак за съкращение. 

She's the smartest girl in the school. (She's = she is)
We'll be there at 7 p.m. (We'll = we will)
Don't you think summer's better than winter? (don't = do not / summer's = summer is)

Другата основна употреба на апострофите е за обозначаване на притежание/принадлежност.

This is Dan's pencil case. (Несесерът принадлежи на Дан)
Leroy's jacket is brown. (Якето принадлежи на Лерой).

Нещата са малко по-сложни, ако съществителното е в множествено число – в този случай, ако съществителното завършва на 's', апострофът се поставя след него. Ако съществителното не завършва на 's', тогава добавяте 's.

These are the twins' parents.  (the parents of the twins, родителите на близнаците)
This is the Jones' family home. (the home of the Jones family, домът на семейство Джоунс)
The children's clothes are on the second floor. (the clothes for children, дрехите за деца)

6. Удивителен (!) и въпросителен (?) знак

В английския въпросителният знак винаги се поставя в края на въпросителното изречение, освен ако то е непряк въпрос в изречение, което не започва с въпросителна форма. 

Пряк въпрос: Where is the bank?
Непряк въпрос с въпросителна форма в началото: Would you mind telling me where the bank is?
Непряк въпрос: I'd like to know where the bank is.

Внимавайте с удивителните знаци, тъй като с тяхната употреба често се прекалява, особено в социалните медии, където често ще видите неща от типа на 'OMG!!! THAT IS AWESOME!!!'. Във формалния стил на писане удивителни трябва да се използват за едно-единствено нещо: възклицания. Често това означава в пряка реч.

''Hey!'' John shouted. "I'm here!''

Удивителен знак в скоби се използва често, за да обозначи сарказъм или ирония от страна на пишещия.

We are all really looking forward to the meeting next week (!)

Когато имате съмнения, вероятно е най-добре да не използвате удивителни (освен ако сте много развълнувани от нещо в социалните медии).

Изключения и вариации

Има известни разлики между американската и британската пунктуация. В американския английски например е нещо обичайно да се използват точки след съкращения като Mr., Mrs. и Dr. В британския английски не е така.

Когато се използва апостроф за притежание при съществителни в единствено число, които завършват на 's', допуска се употребата на две форми:

This is Chris' chair.
This is Chris's chair.

Някои често срещани грешки и пропуски

Неправилна употреба на апострофи: не ги използвайте за множествено число.

There are three brown pen's. ✗
There are three brown pens ✓

Не забравяйте да използвате апострофи за изразяване на притежание.

This weekend I'm going to the house of my grandparents. ✗
This weekend I'm going to my grandparents' house. ✓

Не използвайте многоточие (...), освен за да покажете, че липсва някаква част от цитат. Вместо това използвайте 'etc. '.

I like going to the beach, listening to music, meeting with friends.....✗
I like going to the beach, listening to music, meeting with friends etc.✓

Правете разлика между its (притежателно местоимение) и it's (съкратена форма на it is).

I love Barcelona for it's architecture ✗
I love Barcelona for its architecture ✓

Известни примери от популярната култура:

Oxford comma – една малко странна поп песен на групата Vampire Weekend. 

Help! – The Beatles зоват отчаяно за помощ в тази песен от 1965 г.

O Brother, Where Art Thou? – Заглавието на този филм на Джордж Клуни („О, братко, къде си?“ в превод на български) е пряк въпрос. Особеното е, че използва израз на староанглийски.

Ocean's 11 – заглавието на този филм означава буквално „Единайсетте на Оушън“ (на български той е известен като „Бандата на Оушън“)

Мини-тест

Всяко от долните изречения съдържа пунктуационна грешка. Направете необходимите поправки.

1. Last night for dinner I had soup pasta, salad and chocolate cake.
2. Joe was tired but didn't go to bed early.
3.  I'd love a house with a pool, a garden, a terrace.....
4.  I'd like to know what time the train leaves?
5.  There was only one thing she wanted; money.
6.  Its the best thing that has ever happened to me.

(Отговори)

1. Last night for dinner I had soup, pasta, salad and chocolate cake.
2. Joe was tired, but didn't go to bed early.
3. I'd love a house with a pool, a garden, a terrace, etc.
4. I'd like to know what time the train leaves.
5. There was only one thing she wanted: money.
6. It's the best thing that has ever happened to me.

Прочетете още: