от Академичен Директор Лора Макуилямс

14 декември 2022 - 17:00

Споделете това
© Siora photography (Unsplash)

/for English, scroll down/

Признание: Ако сте чели някой от предишните ми блогове на сайта на Британски съвет във Франция, не съм го написала на 100% аз. Пиша на английски, а един от прекрасните ми колеги ги превежда. Този път обаче сама написах тази статия на френски, така че, ако я прочетете в оригинал, няма да е перфектна. Прочетете до края, за да разберете защо...

Всеки януари много хора вземат решения и правят новогодишни резолюции. Повечето резолюции, които правим се фокусират върху това да бъдем по-добри в нещо: да получим по-добри оценки, да учим по-усилено, да се запишем да учим нещо ново, да бъдем по-добри в грижата за здравето си (да спрем да пушим, да започнем да бягаме) или да се представим по-добре на работното място.

Резолюция, която хората обикновено не правят (но мисля, че трябва), е решението да правят повече грешки.

Да, знам, че първоначално това ще прозвучи малко налудничаво и контраинтуитивно. Естествено е да се страхуваме от грешки. Никой не обича да прави или казва нещо глупаво, особено когато това е свързано с нещо, в което сме вложили време, усилия или дори пари.

Изучаването на езици е добър пример за това, защото когато говорим чужд език, залогът е нещо много реално. Опитваме се да общуваме, за да постигнем нещо осезаемо и влагаме време, услия и ресурси.

Залозите могат да бъдат високи, като например да говорите с колега в друга държава, за да разрешите проблем с фактура на стойност хиляди евро, или може да бъдат по-ниски, като например да говорите с рецепциониста на хотела, за да разберете в колко часа се сервира закуската. И в двата случая има реален резултат. И никой не иска да пропусне закуската, нали?

Важно е обаче да осъзнаем обаче, че грешките са част от начина, по който се учим. Допускането на грешки в изучаването на езици всъщност ви прави по-добър учащ. Това се дължи на две причини:

Грешките са ценни

Допускането на грешка е полезно учебно преживяване, стига да реагирате по правилния начин. Грешките и неуспехите създават по-силни спомени от успехите, за да можем да се поучим от тях и да избегнем повтарянето им. Това обаче зависи от това как реагирате на грешките си.

За да обясним това, нека разгледаме две проучвания, които изследват какво се случва в мозъка на хората, когато правят грешки.

Едното проучване използва студенти, изпълняващи компютърна задача, а другите наблюдават лекари, които избират какви лекарства да предписват. И в двата случая, на участниците бързо е казано дали са взели правилното решение или не и имат възможност да повторят задачата, за да приложат наученото на практика.

И двете проучвания установяват, че има два типични мозъчни реакции към грешки. При първия тип реакция, грешката действа като алармен звънец и мозъкът става по-бдителен. Той се опитва да разбере грешката и остава по-фокусиран по време на следващия опит, сякаш се опитва да предотврати повтарянето на грешката. С този вид отговор хората наистина се учат и подобряват.

Вторият тип реакция обаче, е по-скоро като затваряща се врата в мозъка. Мозъкът вижда грешката като заплаха. За да избегне негативните чувства на срам и съмнение, мозъкът избира дори да не мисли за грешката – и така не се научава как да избягва да я повтаря.

И двете проучвания установяват, че отношението на човека към интелигентността е точен предиктор за мозъчната му реакция. Тези, които вярват, че интелигентността е "пластична" и може да се развива и променя през нечий живот, са много по-склонни да обърнат внимание на грешките си. От друга страна, хората, които вярват, че интелигентността е фиксирана, т.е. че или са добри в дейността, или не, са били много по-малко склонни да гледат и да се учат от грешките си.

И така, какво можем да научим от тези изследвания? Считам, че те показват, че грешките трябва да се разглеждат като потенциални възможности за учене, а не като потенциални проблеми. Може да не е лесно, но наистина можем да тренираме мозъка си.

Грешките не винаги са от голямо значение

Изглежда странно преподавател по език да пише и твърди, че грешките не винаги могат да бъдат много важни – но това наистина е така. В лингвистиката има специализирана област, наречена "анализ на грешките" и можем да категоризираме грешките по различни начини, но един важен начин е дали те са "глобални" или "местни" – и тези понятия не са свързани с това дали са направени по целия свят или само там където човек живее.

Глобалните грешки по някакъв начин пречат на друг човек или други хора да разберат какво се опитвате да кажете. Смисълът не е ясен, а комуникацията се разпада. За разлика от тях, локалните грешки, макар и все пак да са грешки, не възпрепятстват комуникацията и разбирането.

Глобалните грешки винаги са важни, но локалните грешки могат да бъдат нещо, за което се тревожим твърде много. Разбира се, ние не искаме да продължаваме да ги правим завинаги, но също така не искаме и те да се превърнат в пречка на това да използваме езика, който изучаваме.

Учащите, които поемат рискове и всъщност комуникират много – дори ако правят някои "местни грешки" в процеса – развиват увереност и това ги насърчава да продължават по пътя на обучението, да се поставят в ситуации, в които получават повече практика и повече възможности за учене. Учащите, които позволяват на страховете от грешки да ги спре дори да опитат, неименуемо ще напредват с по-бавни темпове, а също така ще бъде по-вероятно просто да се откажат напълно.

Така че, за да обобщим, дори ако латинската поговорка "Errare humanum est" (да грешиш е човешко) е вярна и грешките са неизбежни, наистина не трябва да им позволяваме да ни спрат да използваме езика, който изучаваме. Вместо това, нека ги приветстваме!

И затова се опитах сама да напиша тази блог статия на френски. Да си позволя да правя повече грешки е една от резолюциите ми за тази година. Нервна съм, но също така имам вяра, драги читателю, че няма да съдиш френския ми (ако четеш тази статия в оригинал) и вместо това ще слушаш посланието, което се опитвам да предам. А то е – ако учиш английски, просто го използвайте. Говори. Пиши. Наслаждавай му се и не позволявай на страха от грешки да ви спре.

New Year campaign, image

New Year, New Mindset : Embracing Mistakes

Confession: If you’ve read any of my previous blogs in French, it wasn’t 100% me who wrote it. I write in English, and one of my lovely colleagues translates them. This time, though, I’ve written it in French myself, so it won’t be perfect. Read to the end to find out why…

Every January, many people make resolutions. Most resolutions focus on being better at something: getting better grades (studying harder, taking a class), being better at looking after our health (stopping smoking, starting jogging), or doing better at work (getting a promotion or a pay rise)

A resolution that people don’t generally make, but that I think they should, is the resolution to make more mistakes.

Yes, I know that at first that sounds a little bit crazy and counter-intuitive. It’s natural to be afraid of mistakes. No-one likes doing or saying something silly, especially related to something we have put time, effort, or even money, into learning.

Language learning is a good example of this, because when we speak a foreign language, there is something very real at stake. We are trying to communicate to achieve something tangible. It could be high-stakes, such as speaking to a colleague in another country to resolve a problem with an invoice worth thousands of Euros, or it could be lower-stakes, such as speaking to the hotel receptionist to find out what time breakfast is served. Either way there is still a real outcome. And no-one wants to miss breakfast, right?

However, it’s important to realise that mistakes are part of how we learn. Making mistakes in language learning actually makes you a better learner. This is for two reasons:

Mistakes are valuable

Making a mistake is a useful learning experience, as long as you react the right way. Mistakes and failures create stronger memories than successes, so we can learn from them and avoid repeating them. Doing so, though, depends on how you react to the mistake.

To explain this, let’s look at two studies which investigate what happens in people's brains when making mistakes.

One study used university students completing a computer task and the other observed doctors choosing what medicines to prescribe. In both, participants were quickly told if they had made the right decision or not, and had opportunities to repeat the task to put what they had learned into practice.

Both studies found that there are two typical brain responses to mistakes. In the first type of response, the mistake acts as an alarm bell, and the brain becomes more alert. It tries to understand the mistake, and stays more focussed during the next decision, as if it’s trying to prevent it happening again. With this kind of response, people really do learn and improve.

The second type of response, though, is more like a door closing in the brain. The brain sees the mistake as a threat. To avoid negative feelings of shame and doubt, the brain chooses not to even think about the mistake – and so doesn’t learn how to avoid repeating it.

Both studies found that the person’s attitude to intelligence was an accurate predictor of their brain reaction. Those who believed that intelligence is “plastic” and can develop and change over someone’s lifetime, were far more likely to pay attention to their mistakes. On the other hand, people who believed that intelligence was fixed, i.e. that you are either good at the activity or not, were a lot less likely to be able to look at and learn from their mistakes.

So, what can we learn from these studies? I think they tell us that mistakes have to be seen as potential opportunities to learn, and not as potential problems. It might not be easy, but we really can train our brains.

Mistakes don’t always matter

It seems like heresy for a language teacher to write that mistakes might not always be very important – but it’s true. In linguistics there is a specialised field called “error analysis” and we can categorise errors in different ways, but one important way is whether they are “global” or “local” – and that is not related to whether they are made all over the world or just here in France!

Global errors in some way prevent the other person understanding what you are trying to say. Meaning is not clear, and communication breaks down. In contrast, local errors, while still errors, do not impede communication and understanding.

Global errors are always important, but local errors can be something we worry about too much. Of course we don’t want to keep making them forever, but we also don’t want them to become a barrier to us actually using the language we are learning.

Learners who take risks and actually communicate a lot, even if we make some local errors along the way, develop confidence, and that encourages us to keep going on our learning journey, to put ourselves in situations where we get more practice and more learning opportunities. Learners who let fear of a mistake stop them from even trying will find themselves learning at a slower rate, and will also be more likely to just give up completely.

So, to sum up, even if the Latin proverb “Errare humanum est” (to err is human) is true and mistakes are inevitable, we really shouldn’t let them stop us from having a go at using the language we are learning. Instead, let’s embrace them!

And that’s why I’ve tried to write this in French myself. Allowing myself to make more mistakes is one of my resolutions this year. I’m nervous, but I also have faith, dear reader, that you won’t judge my French and will instead listen to the message I’m trying to communicate, which is that if you’re learning English, just use it. Speak. Write. Enjoy it, and don’t let fear of mistakes stop you.