Общи условия за провеждане на международна конференция „Изпитна грамотност – 80 години надеждно оценяване на чуждоезикови умения за глобалния свят“ на 12 ноември 2019 г.

I. Организатор и правила

Организатор на международната конференция „Изпитна грамотност – 80 години надеждно оценяване на чуждоезикови умения за глобалния свят“ е Британски съвет-клон България, гр. София 1504, ул. „Кракра“ № 7. За контакти: телефон 02 9424344, уебсайт www.britishcouncil.bg.

II. Продължителност и обхват

Конференцията ще се проведе на 12 ноември 2019 г. от 09:00 до 19:30 ч. в хотел Хилтън, бул. България 1, София 1421.

III. Условия за участие

Участие в събитието се учредява с покани. Всеки поканен може да заяви участие с онлайн регистрация на сайта на събитието.

VII. Условия за обработване на личните данни на участниците

1. Британски съвет-клон България, в качеството си на организатор, обработва личните данни на всички участници в събитието в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.

2. С регистрацията си в събитието участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на събитието, съобразно ЗЗЛД.

3. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

4. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаите, които са допустими съгласно ЗЗЛД.

5. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на събитието.

6. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

7. Всеки участник има право, съгласно ЗЗЛД, да поиска:

7.1 Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до организатора;

7. 2 Да упражни и други свои права съгласно ЗЗЛД.

8. За да упражни правата си по т. 7.1 и т. 7.2, участникът трябва да изпрати на адреса на Британски съвет – България с адрес: гр. София 1504, ул. „Кракра“ № 7 (телефон 02 9424344, уебсайт www.britishcouncil.bg), писмено заявление до директора, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване.

 

Споделете това