Автоматизирано начин за разсрочено плащане

Правила и условия за плащане на курса по разсрочен план

Този документ съдържа подробна информация за условията, които регулират плановете за разсрочено плащане, предлагани от Британски съвет в България.

Британският съвет предлага възможности за разсрочено плащане за някои от своите продукти.

В този документ клиентът е ученикът, който придобива продукт за обучение по английски език, ако е навършил 18 години, или законният настойник на ученика, ако е под 18 години.

 • Тази опция се предлага специфично за продуктите, изброени по-долу в този документ.
 • Разсрочените плащания представляват съгласие на клиента да плати пълния размер на таксата през определения период.
 • Плащанията се извършват с дебитна или кредитна карта. (NB –това е местно решение. Всяка карта с 3-цифрен код за сигурност ,може даотговаря на условията)
 • Плащанията се обработват сигурно в системите на Британски съвет.
 • Британски съвет ще изготви график на плащанията по предоставената от Вас карта в съответствие с датите и сумите на плана за плащане, определен и посочен като част от регистрацията.
 • Линка за плащане ще бъде предоставен на клиента от Британски съвет в момента на регистрацията, след като клиентът е избрал подходящия курс и час на занятията
 • Потвърждение за достъп до продукта - изучаване на английски език, се извършва, след като Британски съвет потвърди постъпването първото плащане по договорения план за плащане.
 • Първото плащане се дължи при регистрацията и е предварително условие за планиране на следващите плащания. Ако това плащане не бъде извършено в рамките на 48 часа след регистрацията, планът за разсрочено плащане няма да бъде приет и резервацията ще бъде анулирана.
 • В случай че някое от бъдещите плащания не бъде успешно дебитирано, Британски съвет си запазва правото да анулира регистрацията и да издаде фактура на клиента за пълния размер на неизплатената сума. Всички плащания, извършени до тази дата, не подлежат на връщане
 • Подписването на хартиено копие на настоящите Общи условия или кликването върху квадратчето "Приемам" или "Приемам и плащам" онлайн представлява потвърждение на приемането на условията за използване, описани тук.

Британският съвет си запазва правото да променя или актуализира настоящите Общи условия.

Със сключването на споразумение за разсрочено плащане, както е описано в този документ, Британският съвет:

 • Съгласява се да осигури достъп и да предостави един от изброените по-долу продукти на английски език.
 • В случай на неуспешно плащане Британският съвет ще направи три допълнителни опита да събере плащането в рамките на 21 дни след датата на падежа. В случай на неуспешно плащане Британски съвет ще направи един опит за контакт с ученика или законния му настойник, ако е под 18 години. Ако договорените условия за плащане не могат да бъдат спазени, Британски съвет ще премахне достъпа до и ще прекрати доставката на продукта за обучение по английски език, свързан с плана за плащане, и ще начисли пълния размер на неизплатения остатък.

Със сключването на споразумение за разсрочено плащане, както е описано в този документ, клиентът:

 • се съгласява да продължи да плаща таксата за курса в съответствие с датите, определени за избрания продукт, до пълното заплащане на таксата за курса.
 • Потвърждава, че с предоставянето на данните за картата, по която ще се извършват плащанията, тази карта ще остане на разположение за обработка на плащанията през целия период на действие на плана за разсрочено плащане и няма да бъде променяна, освен при изключителни обстоятелства.Като например загуба на картата или промяна на банковата сметка, подновяване на картата или друг случай, при който номерът на картата/датата на валидност са променени. Във всички такива случаи клиентът ще предприеме необходимите действия, за да предостави нови данни за картата, преди да настъпи падежът на следващата вноска.
 • Потвърждава, че Британският съвет не носи отговорност за каквито и да било такси по картата, произтичащи от тази дейност по обработка на плащанията.

Прехвърлянето към продукт за обучение по английски език, който няма опция за разсрочено плащане, предполага анулиране на текущия план за плащане и пълно заплащане на таксата за курса.

Прилагат се стандартните правила за възстановяване и кредитиране.

В случаи на одобрено възстановяване или кредитиране

 • Възстановяването ще бъде извършено по кредитната карта, предоставена при записването на първото плащане.
 • Следващите планирани плащания ще бъдат отменени.

Допълнителна информация за правилата и условията за закупуване на продукти на Британски съвет можете да намерите тук: https://www.britishcouncil.org/terms-conditions-sale

Споделете това