Настоящите условия са приложими за потребителите на тестове за определяне на ниво по английски език, на консултации по английски и на курсове по английски, провеждани от Британски съвет присъствено, виртуално (онлайн) или в смесен формат.

Част 1: ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. Относно настоящите условия

1.1 Настоящите условия се прилагат за всеки договор между Вас и Британски съвет относно участието Ви в курс по английски език (в това число курсове за обучение чрез самостоятелен онлайн достъп до учебния портал или в смесен формат) или в тест за ниво по английски, или в консултации по английски език, предлагани от Британски съвет. Тестовете за ниво по английски, консултациите и/или курсовете (в това число присъствени, виртуални чрез интернет или със смесени методи на провеждане), което включва всички свързани с обучението материали на хартия или в електронен формат, когато това е приложимо (наричани събирателно „продукти за оценка и обучение по английски“), могат да се провеждат присъствено, виртуално (онлайн) или в смесен формат. Допълнителна информация за формата, в който Ви се предоставя съответният продукт (включително техническите спецификации, на които трябва да отговарят компютърът или мобилното Ви устройство, за да се осъществи достъп до цифровото съдържание) може да се намери на нашия учебен портал или в други съответни рекламни материали.

1.2 Прочетете внимателно условията, преди да се запишете за някой от продуктите за оценка и обучение по английски посредством онлайн системата на Британски съвет („Портала“) или лично.

1.3 Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани със съответни специални условия, които се отнасят до дейността ни в дадена конкретно посочена страна и са изложени по-долу в Част 3 („Специални условия“) и/или с допълнителни условия, отнасящи се до даден продукт, услуга или изтеглено онлайн цифрово съдържание или материал, които са изложени по-долу в Част 2 („Условия за използване на цифрови услуги“) и в Част 4 по-долу („Допълнителни условия“). Общите условия, условията за използване на цифрови услуги, специалните условия и допълнителните условия са събирателно наричани в настоящия документ „условията“. В случай на противоречие между общите условия, условията за използване на цифрови услуги, специалните условия и допълнителните условия, те се прилагат в следния ред по степен на важност: (i) допълнителните условия, (ii) специалните условия, (iii) условията за използване на цифрови услуги и (iv) общите условия.

2. За Британски съвет и Вашия договор

2.1 Освен ако в специалните условия не е посочено друго, Вие сключвате правно обвързващ договор с Британски съвет, който е учреден в Англия и Уелс с Кралска харта и е регистриран като организация с нестопанска цел (под номер 209131 в Англия и Уелс и под номер SC037733 в Шотландия). Седалището му е на адрес „Spring Gardens“ 10, Лондон, SW1A 2BN (10 Spring Gardens, London, SW1A 2BN). Британски съвет осъществява дейността си в различни страни посредством местен клон и/или свързани офиси, както и дъщерни образувания, учредени в съответствие с местното законодателство. Допълнителна информация относно това и как тя се отнася до Вас ще бъде посочена в специалните условия и/или в допълнителните условия, ако това е приложимо. Настоящите условия могат да са преведени на друг език. Преводът служи единствено за ориентация, освен ако в специалните условия не се предвижда друго. В случай на противоречие между текста на английски език и преводния текст, валиден е текстът на английски език.

2.2 Договорът, който сключвате при настоящите условия, обвързва лично Вас. Следователно не можете да възлагате или прехвърляте някое или всички свои права или задължения по настоящите условия без предварителното писмено съгласие на Британски съвет.

2.3 Британски съвет може да възлага или по друг начин да прехвърля договора (изцяло или отчасти), или да възлага за подизпълнение, или да делегира предоставянето на продукта за оценка и обучение по английски по всякакъв начин и по свое усмотрение на: (i) всеки отделен правен субект, който се контролира от Британски съвет или по друг начин представлява част от групата образувания на Британски съвет; или (ii) всеки доставчик на аутсорсинг услуги или на услуги за трети лица, който е нает по договор за услуги да предоставя услуги на Британски съвет.

2.4 За целите на настоящите условия „Вие“ означава лицето, определено като участника, свързан с продукта за оценка и обучение по английски в заявлението за участие в присъствено обучение или за достъп по друг начин до продукт за оценка и обучение по английски, предлаган посредством портала или разгласен по друг начин от Британски съвет (наричано в настоящия документ „заявлението за регистрация“) или ако участникът е на възраст под 18 години, родителя или настойника, подаващ заявлението за регистрация.

3. Как да се запишете за продукт за оценка и обучение по английски

3.1 Заявление за регистрация се счита за подадено от Вас, когато: (а) подадете заявление за участие в присъствено обучение или за достъп по друг начин до конкретно посочен продукт за оценка и обучение по английски на дадено място или в дадена страна и за дадена дата и/или час (ако това е приложимо), и/или виртуално; (б) сте изразили съгласие с настоящите условия.

3.2 С подаването на заявление за регистрация Вие: (а) правите заявка за участие в присъствено обучение или за достъп по друг начин до продукт за оценка и обучение по английски при спазване на настоящите условия; и (б) потвърждавате, че сте навършили 18 години.

3.3 Заявление за регистрация може да се подава единствено от навършили 18 години лица. Ненавършили 18 години лица, които биха желали да подадат заявление за регистрация, следва да помолят свой родител или настойник да подаде заявление за регистрация от тяхно име и да потвърди, че изразява съгласие с настоящите условия.

3.4 Ако подадете заявлението си за регистрация:

(а) през портала, след като посочената в член 3, ал. 1, т. (а) и т. (б) информация относно заявлението Ви за регистрация бъде получена от Британски съвет, ще получите потвърждение от Британски съвет, удостоверяващо получаването на информацията и потвърждаващо подробностите на продукта за оценка и обучение по английски, за който сте записани (наричано в настоящия документ „удостоверение/то“). След получаване на плащане в съответствие с член 3, ал. 1, т. (в) Ви се изпраща разписка чрез изскачащо съобщение (pop-up message) или с електронна поща, или с друга форма на електронно уведомление, което можете да разпечатате (наричано в настоящия документ „потвърждение/то за записване“). Потвърждението за записване съдържа препис на условията.

(б) лично, представителят на Британски съвет потвърждава в съответствие с член 3, ал. 1, т. (в) подробностите на продукта за оценка и обучение по английски, от който се интересувате („удостоверението“). Потвърждението за записване Ви се дава или изпраща в съответствие с член 3, ал. 1, т. (в). Препис на условията или ще Ви бъде даден лично като част от удостоверението, или ще Ви бъде изпратен като част от потвърждението за записване.

3.5 С оглед избягване на неясноти, ако извършите записване онлайн, договорът за съответния продукт за оценка и обучение по английски ще се счита за придобил правно действие, когато потвърждението за записване Ви бъде изпратено с изскачащо съобщение (pop-up message), електронна поща или друга форма на електронно уведомление.

3.6 Потвърждението за записване ще се счита за доказателство за приемането от Британски съвет на регистрацията Ви за съответния продукт за оценка и обучение по английски, а с това приемане се привежда в действие правно обвързващ договор между Вас и Британски съвет при настоящите условия (наричан в настоящия документ „договора/ът“).

3.7 Освен ако не бъде прекратен предсрочно в съответствие с условията, договорът се прекратява, след като съответният продукт за оценка и обучение по английски е бил предоставен изцяло, в който момент посочените в условията задължения отпадат (с изключение на посочените в член 11 ограничения по отношение на използването на материалите от курса, които остават неотменими).

3.8 Ако не сте получили потвърждението си за записване в срок от 72 часа след подаване на заявлението Ви за регистрация, свържете се с Британски съвет, като изпратите електронно писмо до имейл адрес: contact@britishcouncil.bg. Няма да имате запазено място за участие в тест за ниво или в обучение по английски, докато не Ви бъде изпратено потвърждението за записване. Подробна информация как можете да осъществите достъп до продукт за оценка и обучение по английски, предоставян изцяло или частично като цифрова услуга, ще Ви бъде изпратена или като част от потвърждението за записване, или отделно с електронна поща или друго електронно уведомление. Британски съвет не може да приема плащания, извършени от банки (или други финансови институции), санкционирани от Обединеното кралство или друга съответна юрисдикция. Когато Британският съвет открие доказателства за плащане от санкционирана банка и/или санкционирана финансова институция, ние ще замразим всички средства, свързани с това плащане, и няма да можем да предоставим услугата, за която е било предназначено плащането. Моля, уверете се, че не извършвате плащания от сметка в санкционирана банка и/или санкционирана финансова институция. 

4. Прекратяване от Британски съвет

4.1 Британски съвет може да прекрати договора чрез писмено уведомление до Вас (по електронна поща или по друг начин) поради каквато и да е причина по всяко време преди началната дата на съответния продукт за оценка и обучение по английски (в това число преди Вие да осъществите за първи път достъп до продукт със самостоятелен онлайн достъп, продукт със смесена форма на обучение или друг онлайн продукт за оценка и обучение по английски). В случай че Британски съвет прекрати договора в съответствие с настоящия член 4, ал. 1, ще възстанови всички вече платени от Вас такси във връзка със съответния продукт за оценка и обучение по английски. Британски съвет не може да извършва плащания към банки (или други финансови институции), санкционирани от Обединеното кралство или друга съответна юрисдикция. Ако поискате възстановяване да бъде изпратено по сметка в санкционирана банка и/или санкционирана финансова институция, ще бъдете помолени да номинирате алтернативен начин на плащане, който не нарушава санкциите. Непредоставянето на алтернативен начин на плащане ще доведе до неплащане на съответните средства.

4.2 Британски съвет може също да прекрати договора по всяко време, без да носи отговорност към Вас, ако: (а) нарушите условията или (б) Британски съвет няма възможност да предостави изцяло съответния продукт за оценка и обучение по английски поради причина извън разумния му контрол.

4.3. Ако Британски съвет прекрати договора на основание член 4, ал. 2, т. (а) или т. (б), има право да задържи цялата дължима такса (или съответно да му бъде платен остатъкът от цялата дължима такса в зависимост от конкретния случай).

4.4 Ако Британски съвет прекрати договора на основание член 4, ал. 2, т. (в), имате право (в зависимост от наличността на свободни места) да участвате в присъствено обучение или да имате онлайн достъп до друг равностоен продукт за оценка и обучение по английски. Задължително трябва да уведомите писмено Британски съвет (вижте данните за връзка на адрес: www.britishcouncil.bg/contact) в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от момента, в който сте уведомен от Британски съвет, че съответният продукт за оценка и обучение по английски е отменен.

5. Провеждане на курсовете

5.1 Британски съвет ще следи предоставянето на всеки продукт за оценка и обучение по английски да се осъществява във всички съществени аспекти така, както е описано в учебния портал или с друг способ. Британски съвет има обаче право да прави промени в съдържанието и начина на предоставяне на всеки продукт за оценка и обучение по английски, когато промените не водят до съществено изменение на продукта.

5.2 Преместване в друг курс:
(а) единствено по отношение на присъствен курс по английски език, ако желаете да се преместите в различен курс, след като сте започнали курса, посочен в заявлението Ви за регистрация, защото вярвате, че нивото на започнатия курс не е подходящо за Вас, се свържете с Британски съвет и обяснете това. Когато Британски съвет е съгласен, че нивото на започнатия от Вас курс не е подходящо за Вас, ще положи усилия в рамките на разумното да Ви премести в различен курс (в зависимост от наличността на свободни места) без допълнителни такси.
(б) ако закупеният от Вас продукт за оценка и обучение по английски е свързан с виртуално обучение, може да промените насрочените от Вас дати за виртуалните занятия.

6. Многообразие и приобщаване

6.1 Британски съвет се стреми да осигури равни възможности за всички лица.

6.2 Ако имате увреждане или специални нужди, Британски съвет ще приспособи, доколкото това е разумно осъществимо, програмите и продуктите си, за да гарантира, че разполагате, в рамките на възможното, със същия достъп до всичко, свързано с участието в съответния продукт за оценка и обучение по английски, с който разполагат лицата без увреждания или специални нужди.

6.3 Необходимо е да предоставите на Британски съвет подробна информация за увреждането или специалните си нужди възможно най-рано (в идеалния случай поне 8 седмици преди началната дата на съответния продукт за оценка и обучение по английски).

7. Закрила на детето

7.1 Британски съвет вярва, че всички деца притежават потенциал и че всяко дете навсякъде по света е важно. Британски съвет потвърждава позицията, че всички деца имат право да бъдат закриляни от всички форми на насилие, посегателство, малтретиране или злоупотреба, както е предвидено в член 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 година.

8. Вашите задължения

8.1 Ваше задължение е:
(а) да се държите винаги честно и почтено, и да проявявате учтивост, внимание и уважение към другите, когато участвате в продукт за оценка и обучение по английски;
(б) да се готвите за предоставяния Ви от Британски съвет продукт за оценка и обучение по английски съобразно обоснованите изисквания на Британски съвет;
(в) да присъствате или по друг начин да осъществявате достъп до всички занятия и други дейности, представляващи част от предоставяния Ви от Британски съвет продукт за оценка и обучение по английски (освен когато отсъствието се налага по медицински или други уважителни причини) и да участвате пълноценно в работата по групи, когато се изисква, и
(г) да зачитате поверителността на всяка информация, получена по време на участието Ви в предоставяния Ви от Британски съвет продукт за оценка и обучение по английски.

8.2 Британски съвет си запазва правото да откаже да Ви запише, да Ви откаже достъп или да изиска да прекратите участието си в продукт за оценка и обучение по английски, ако бъде счетено, че поведението Ви е смущаващо или размирно, че може да причини щети, нарушение на реда, оскърбление или травми, че нарушава правилника за вътрешния ред на мястото на провеждане на обучението или на условията за използване на цифрови услуги, или че е неприемливо по друга причина. Възможно е понякога да се налага Британски съвет да извършва проверки за сигурност с оглед осигуряване на безопасността на участниците и на мястото на провеждане на присъствен продукт за оценка и обучение по английски (а с настоящия договор Вие давате съгласието си за това). Неразрешеното използване на фотографска техника и на видео и аудио записващи устройства, както и всяка форма на онлайн копиране и репродуциране на продукт за оценка и обучение по английски са забранени.

9. Интелектуална собственост

9.1 Авторските права и всички други права на интелектуална собственост върху всички материали за предоставяните от Британски съвет продукти за оценка и обучение по английски са изключителна собственост на Британски съвет и неговите лицензодатели. Вие се задължавате да не правите и да не разрешавате да се правят копия на материали за предоставяните от Британски съвет продукти за оценка и обучение по английски, да не разпространявате които и да било от тези материали посредством глобалната мрежа интернет или вътрешноорганизационни мрежи (интранет) и да не ги правите достояние, да не ги продавате или давате под наем на трети лица, както и да не разрешавате на трети лица да вършат това.

9.2 Британски съвет приема да Ви предостави неизключителен и освободен от такси лиценз за използване на съответните материали за предоставяните от Британски съвет продукти за оценка и обучение по английски за целите на обучението Ви и за научни изследвания във връзка със закупените от Вас продукти за оценка и обучение по английски, но не за търговски цели.

10. Ограничение на отговорността

10.1 Нищо от посоченото в условията не ограничава или не изключва отговорността на Британски съвет за смърт и/или телесна повреда в резултат от небрежност от страна на Британски съвет или негови служители, представители или подизпълнители, за измамливо представяне и за всяка друга отговорност, която не е обект на ограничение или изключение от приложимото законодателство.

10.2 При спазване на член 10, ал. 1 Британски съвет не може да носи отговорност и изрично изключва деликтна отговорност за всяка загуба или вреда на Ваше имущество, настъпила, докато участвате присъствено или онлайн в предоставяния от Британски съвет продукт за оценка и обучение по английски. Ако участвате в присъствено обучение по продукт за оценка и обучение по английски, трябва да следите особено внимателно мобилни телефони, устройства Blackberry/iPhones/iPads или лаптопи в нито един момент да не остават без надзор. Освен това Британски съвет при никакви обстоятелства не поема никаква отговорност пред Вас, независимо дали по договор, деликт, неспазване на законово задължение или друга теория за отговорност, за пропуснати ползи, загуба на стопанска дейност, чисто икономически загуби или непреки, или последващи загуби, произтичащи по силата на или във връзка с договора.

10.3 При спазване на член 10, ал. 1 и ал. 2 отговорността на Британски съвет, произтичаща по силата на или във връзка с договора, е ограничена до размер, равен на съответната такса, платима за продукт за оценка и обучение по английски.

11. Цялостност на договора

11.1 Настоящите общи условия, специалните условия, допълнителните условия, ведно със заявлението за регистрация, удостоверението, потвърждението за записване и всички посочени в условията документи, както и политиката на Британски съвет за защита на личните данни и личния живот, достъпна на адрес https://www.britishcouncil.org/privacy-cookies/data-protection, и условията за използване на цифрови услуги представляват договора между Вас и Британски съвет във връзка със съответния продукт за оценка и обучение по английски в неговата цялост. Вие потвърждавате, че не сте разчитали на твърдения, обещания или декларации, направени или дадени от или от името на Британски съвет, които не са посочени в договора, а с настоящия документ се отказвате да разчитате на същите. Нищо в условията обаче не цели изключване на деликтна отговорност за подвеждащи твърдения или измамливи действия.

12. Отказ от права

12.1 Отказ от което и да е право по договора има правна сила, единствено ако е предоставен в писмен вид и се отнася единствено до страната, към която е отправен и обстоятелствата, за които е предоставен.

13. Разделност на клаузите

13.1 Ако някоя разпоредба от договора (или част от разпоредба) бъде призната от съд или от друг компетентен орган за невалидна, незаконосъобразна или неподлежаща на изпълнение, тази разпоредба или част от разпоредба се счита, доколкото се изисква, за непредставляваща част от договора, а валидността и приложимостта на другите разпоредби на договора остават незасегнати.

14. Приложимо право и разрешаване на спорове

14.1 При спазване на всички императивни норми на правото, приложими в страната, в която се предоставя продуктът за оценка и обучение по английски, договорът и всеки спор или иск, възникващ от или във връзка с договора или предмета му, или сключването му (в това число извъндоговорни спорове или искове) се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Англия. С оглед избягване на неясноти, ако настоящият договор се сключи по електронен път, се счита за сключен в Англия, освен ако в специалните условия не е посочено друго.

14.2 Британски съвет се надява да останете с отлични впечатления от съвместната ни работа и с радост приема коментарите и предложенията Ви, както и подробна информация за Вашата удовлетвореност или неудовлетвореност. Ако имате коментари или оплаквания във връзка с договора, посетете страницата за коментари и жалби на уебсайта на Британски съвет (www.britishcouncil.bg/contact/feedback) и следвайте описаната там процедура.

14.3 В случай че жалба, спор или иск не могат да бъдат разрешени посредством разговори между Вас и Британски съвет, английските съдилища имат неизключителна компетентност по отношение на всеки иск, произтичащ от или във връзка с договора. Това означава, че всички свързани с договора искове могат да бъдат решени от съдия (или съдебен състав) в английски съд. Британски съвет си запазва обаче правото да заведе съдебно дело срещу Вас за нарушаване на настоящия договор в страната, в която живеете или съответно във всяка друга страна.

15. Свързване с Британски съвет

15.1 Ако имате въпроси и коментари или желаете да получите справка за настоящия договор или за предоставян от Британски съвет продукт за оценка и обучение по английски, свържете се с нас на www.britishcouncil.bg/contact

16. Известия до Вас

16.1 Британски съвет може да се свърже с Вас или да изпрати предвидено в настоящия договор уведомление посредством портала или като Ви изпрати електронна поща на посочения в заявлението за регистрация адрес.

17. Даване на съгласие с условията

17.1 В интернет: Чрез щракване върху бутона „Приемам“ (“I Accept”) или съответно върху бутона „Приемете и платете“ (“Accept and Pay”), в зависимост от случая, или чрез поставянето на онлайн отметка потвърждавате съгласието си условията да имат обвързващо действие за Вас. Правно обвързващият договор се привежда в действие, когато получите потвърждението си за записване (както е обяснено в член 3 по-горе).

17.2 Лично: С подписването на хартиен препис на условията потвърждавате съгласието си те да имат обвързващо действие за Вас. Правно обвързващият договор се привежда в действие, когато представител на Британски съвет потвърди, че плащането Ви е получено. Моля, имайте предвид, че Британски съвет не приема плащания от банки, санкционирани от Обединеното кралство или друга съответна юрисдикция.

Част 2: УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ УСЛУГИ (във връзка с виртуални продукти за оценка и обучение по английски)

1. С поставянето на онлайн отметка в квадратчето „Съгласен съм“ (“I agree”) потвърждавате, че:

  • сте прочели и приемате настоящите условия за използване на цифрови услуги;
  • разбирате, че закупувате от Британски съвет или курс, провеждан по интернет, или виртуален урок, например продукт за обучение чрез самостоятелен онлайн достъп до учебния портал или продукт в смесен формат, като във втория случай настоящите условия за използване на цифрови услуги се отнасят до виртуалната част на продукта (наричана в договора „цифрова услуга“).

2. Други относими условия

2.1 Следните условия също се отнасят до Вас, ако сте закупили продукт за оценка и обучение по английски, предоставян изцяло или частично посредством виртуални способи.
(a) Тъй като цифровата услуга ще се предоставя посредством уеб браузър на трета страна (Internet Explorer, Chrome и Firefox), трябва да прочетете и съответните условия за ползване и политика за защита на личните данни и личния живот, тъй като те ще са приложими за използването от Вас на съответния уеб браузър. Ние ще Ви предоставим уеб връзка (линк) към браузърите като част от процеса на закупуване.
(б) Британски съвет е собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост върху цифровата услуга и върху дизайна, структурата, облика, съдържанието и устройството на цифровата услуга. След заплащане на дължимата такса за цифровата услуга Британски съвет Ви предоставя с настоящия договор неизключителен и непрехвърляем лиценз за достъп и използване на цифровата услуга в съответствие единствено с настоящите условия за използване на цифрови услуги.
(в) Вие приемате да не:

  • предоставяте достъп до цифровите услуги на други физически или юридически лица;
  • смущавате, възпрепятствате или ограничавате използването на предоставяните от Британски съвет услуги;
  • качвате или показвате чрез участието си в цифровата услуга коментари или материали, които са неверни, обидни, с явен сексуален характер, клеветнически, позорящи, заплашителни, нецензурни или противозаконни, или които нарушават правата върху интелектуална собственост;
  • изследвате, проучвате или изпитвате уязвимостта на цифровата услуга или опитвате да заобикаляте или прониквате в системите за установяване на идентичността на потребителя и мерките за сигурност по отношение на цифровата услуга;
  • подлагате софтуер или други кодове, или скриптове, представляващи част от цифровата услуга, на обратно конструиране, деасемблиране, реверсивно инженерство, декомпилиране, копиране, дублиране, модифициране или адаптиране (освен до степента, допустима по закон) или да извършвате опити да предавате към или чрез цифровата услуга информация, съдържаща вирус, червей, троянски кон или друг вредоносен или разрушителен компонент;
  • променяте, изменяте, изтривате, увреждате или злоупотребявате с файлове или други данни, създадени, притежавани или предоставени от Британски съвет или трета страна, предоставяни като част от цифровата услуга (освен ако не е изрично позволено съгласно настоящите условия за използване на цифрови услуги); или
  • използвате цифровата услуга в нарушение на приложимото право.

Част 2: 1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ УСЛУГИ (във връзка с виртуални продукти за оценка и обучение по английски) – продължение

(г) Ние ще положим усилия в рамките на разумното цифровата услуга да е достъпна в деня и часа, уговорени в потвърждението за записване. Поради естеството на глобалната мрежа интернет обаче Британски съвет не може и не декларира или гарантира, че използването на цифровата услуга от Вас ще бъде непрекъснато или безпроблемно. Ние не поемаме отговорност за всякакви забавяния, неосъществени доставки или други загуби или щети, произтичащи от преноса на данни по комуникационни мрежи и съоръжения, в това число интернет, а Вие приемате, че цифровата услуга може да е предмет на ограничения, забавяния и други проблеми, присъщи на използването на такива комуникационни съоръжения.

(д) Вие носите отговорност за осигуряване на цялото оборудване – хардуер, софтуер и телекомуникационно оборудване, необходимо за използване на цифровата услуга и носите отговорност за всички свързани разходи и такси, в това число таксите на доставчиците на интернет услуги.

(е) Изключване на гаранции и ограничение на отговорността:
(i) Въпреки че ще полагаме усилия в рамките на разумното да гарантираме, че съдържанието на цифровата услуга е вярно и актуално, не предоставяме декларации, твърдения или гаранции, независимо дали изрично упоменати, или подразбиращи се, че то непременно е вярно и актуално.
(ii) До максимално разрешената от закона степен, изключваме всички условия, гаранции, твърдения, декларации или други клаузи, които може да са относими към нашия уебсайт или съдържанието в него, независимо дали изрично упоменати, или подразбиращи се.
(iii) Британски съвет насърчава свободата на изразяване, но е възможно възгледите, изразени от отделни лица посредством цифровата услуга, да не представляват възгледите на Британски съвет.
(iv) Нищо от посоченото в настоящите условия не изключва или ограничава отговорността на всяка от страните за смърт или телесна повреда в резултат от нейна небрежност (или в случая на Британски съвет тази на негови служители, действащи при изпълнение на трудовите си задължения), или за измамливо представяне, или във всички други обстоятелства, когато отговорността не е обект на ограничение от приложимото законодателство.
(v) Британски съвет при никакви обстоятелства не поема отговорност за действителни или предполагаеми непреки или последващи загуби, независимо как са причинени.
(vi) При спазване на горните клаузи, максималната отговорност на Британски съвет по силата на или във връзка с настоящите условия за използване на цифрови услуги, независимо дали по договор, деликт, небрежност, неспазване на законово задължение или друга теория за отговорност, не може да превишава размер, равен на таксите, платени или платима за цифровата услуга.

(ж) Във връзка с настоящите условия за използване на цифрови услуги: Потвърждавам, че съм прочел и приемам настоящите условия. Когато е приложимо в съответствие с условията за продажба, потвърждавам, че съм съгласен Британски съвет да ми предостави цифровата услуга незабавно и потвърждавам, че ще загубя правото си на отказ от договора, щом започна да осъществявам достъп до цифровата услуга.

Споделете това