A1 English level, image

Ниво A1 съответства на потребители с основно ниво на владеене на езика, които могат да общуват в ежедневни ситуации с често употребявани изрази и елементарен речник.

Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) има шест нива – от A1 за начинаещи до C2 за потребители, които владеят добре езика. Нивата са разделени на три блока: A, или основно ниво на владеене, B. или самостоятелно ниво на владеене, C, или свободно ниво на владеене.

Какво може да прави изучаващият английски език от ниво А1?

Учащите, които постигнат ниво A1:

  • могат да разбират и използват много общи ежедневни изрази и прости фрази за непосредствени нужди;
  • могат да представят себе си и други хора и могат да задават и отговарят на въпроси относно лични данни, като например къде живеят, неща, които имат, и хора, които познават;
  • могат да общуват по прост начин, ако отсрещната страна говори бавно и отчетливо.

Вижте още

Споделете това