B2 English level, image

Ниво B2 съответства на самостоятелно владеещи езика потребители, които могат да разбират основните идеи на сложни текстове и се чувстват комфортно в англоговоряща среда.

Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) има шест нива – от A1 за начинаещи до C2 за потребители, които владеят добре езика. Нивата са разделени на три блока: A, или основно ниво на владеене, B. или самостоятелно ниво на владеене, C, или свободно ниво на владеене.

Какво може да прави изучаващият английски език от ниво B2?

Учащите, които постигнат ниво B2:

  • могат да разбират основните идеи на сложен текст както по конкретни, така и по абстрактни теми, включително технически дискусии по своята специалност;
  • могат да взаимодействат със степен на свобода и спонтанност, която прави обичайното взаимодействие с англоговорящи напълно възможно без напрежение за двете страни;
  • могат да създадат ясен, подробен текст по широк кръг от теми и да обяснят гледна точка по актуален въпрос, като излагат предимствата и недостатъците наразлични възможности.

Вижте още

Споделете това