A2 English level, image

Ниво A2 съответства на основно владеещи езика потребители, които могат да общуват чрез често употребявани изрази в ежедневни ситуации.

Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) има шест нива – от A1 за начинаещи до C2 за потребители, които владеят добре езика. Нивата са разделени на три блока: A, или основно ниво на владеене, B. или самостоятелно ниво на владеене, C, или свободно ниво на владеене.

Какво може да прави изучаващият английски език от ниво А2?

Учащите, които постигнат ниво A2:

  • могат да разбират изречения и общи изрази по познати теми, включително много основна информация за тях и семейството им, пазаруване, места, представляващи интерес, и работа;
  • могат да общуват при прости, ежедневни задачи, които изискват само опростен и директен обмен на информация по познати теми;
  • могат да опишат аспекти от своето минало, среда и теми, свързани с техните непосредствени нужди, като използват опростен език.

Вижте още

Споделете това