C1 English level, image

Ниво C1 съответства на свободно владеещи езика потребители, които могат да изпълняват сложни задачи, свързани със социални, академични и професионални ситуации. 

Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) има шест нива – от A1 за начинаещи до C2 за потребители, които владеят добре езика. Нивата са разделени на три блока: A, или основно ниво на владеене, B. или самостоятелно ниво на владеене, C, или свободно ниво на владеене.

Какво може да прави изучаващият английски език от ниво C1?

Учащите, които постигнат ниво C1:

  • могат да разбират широк набор от по-сложни, по-дълги текстове и да долавят имплицитни идеи в тях;
  • могат да се изразяват свободно и непринудено без видимозатруднение в подбора на думите;
  • могат да използват езика гъвкаво и ефикасно за социални, академични и професионални цели. Те могат да създават ясен, добре структуриран, подробен текст по сложни теми, показващ правилното използване на организационни модели, връзки и свързващи средства.

Вижте още

Споделете това