B1 English level, image

Ниво B1 съответства на самостоятелно владеещи езика потребители, които могат да разбират информация по познати теми.

Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) има шест нива – от A1 за начинаещи до C2 за потребители, които владеят добре езика. Нивата са разделени на три блока: A, или основно ниво на владеене, B. или самостоятелно ниво на владеене, C, или свободно ниво на владеене.

Какво може да прави изучаващият английски език от ниво B1?

Учащите, които постигнат ниво B1:

  • могат да разбират основните елементи на ясни текстове на стандартен език, ако са по теми, с които учащите са запознати, независимо дали в контекст на работа, учене, или свободно време;
  • могат да се справят с повечето ситуации, които е възможно давъзникнат при пътуване до райони, където се използва езикът;
  • могат да създават опростени, свързани текстове по теми, с които са запознати или към които имат личен интерес;
  • могат да описват преживявания, събития, желания и стремежи, както и да обосновават накратко мнения или да обясняват планове.

Вижте още

Споделете това